Wyniki finansowe

Rok 2022 był kolejnym rokiem ekspansji gospodarczej po pandemii covid-19. Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r a produkcja przemysłowa wzrosła o 10,9% r/r.

Sytuacja na rynkach energii w 2022 r. została zdominowana przez kryzys energetyczny wywołany wybuchem wojny w Ukrainie.

W wyniku zakłócenia łańcucha dostaw surowców energetycznych nastąpił drastyczny wzrost cen surowców energetycznych i energii do poziomów najwyższych historycznie.

Produkcja ogółem w jednostkach Grupy PGE spadła w 2022 r. o 4% r/r co wynikało z mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego w wyniku spadku zużycia energii i niższego eksportu energii.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży Grupy PGE zwiększyły się o 39% r/r ze względu na znaczące wzrosty cen energii elektrycznej, która jest głównym produktem.

Raportowany zysk EBITDA wyniósł 8,7 mld PLN i był niższy o 9% r/r głównie ze względu na gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 i kosztów paliw produkcyjnych takich jak węgiel kamienny.

Na wyższe koszty działalności wpływała również wysoka inflacja, która powodowała wzrost innych kosztów operacyjnych.

W świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz jej możliwych następstw, dobre wyniki wypracowane w ubiegłym roku przez Grupę PGE nabierają dodatkowego znaczenia.Zwiększają one stabilność organizacji, która musi sprostać nowym wyzwaniom, równolegle z procesami transformacji energetycznej. Ze szczególną satysfakcją prezentujemy rekordowe wyniki finansowe segmentu Energetyki Odnawialnej. Świadczą one o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE.

Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Zysk netto wypracowany w 2022 r. wyniósł 3,4 mld PLN. Na poziom zysk netto wpłynęły pozytywnie w istotnym stopniu zdarzenia jednorazowe głownie w postaci rozwiązania rezerwy rekultywacyjnej.

Zdarzenia jednorazowe  miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które były na rekordowym poziomie i wyniosły 11,6 mld PLN.

73 435
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
5 741
mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży
4 299
mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej
4 110
mln PLN
Zysk brutto

w mln PLN 2022 2021
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 73 435 52 772
Koszt własny sprzedaży (67 694) (49 163)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 5 741 3 609
Koszty sprzedaży i dystrybucji (2 012) (1 515)
Koszty ogólnego zarządu (1 382) (1 028)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 1 952 4 057
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 299 5 123
Przychody/(Koszty) finansowe netto, w tym: -189 -250
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 458 35
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności -2
ZYSK BRUTTO 4 110 4 871
Podatek dochodowy -720 -926
ZYSK NETTO 3 390 3 945
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem: -640 623
Wycena dłużnych instrumentów finansowych -3 12
Wycena instrumentów zabezpieczających -788 757
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 1
Podatek odroczony 150 -146
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem: 147 336
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 179 404
Podatek odroczony -33 -77
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 1 9
INNE DOCHODY NETTO -493 959
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY 2 897 4 904
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY/(A) NA:
akcjonariuszy jednostki dominującej 3 328 3 972
udziały niekontrolujące 62 -27
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:
akcjonariuszy jednostki dominującej 2 836 4 929
udziały niekontrolujące 61 -25
ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 1,56 2,12
ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 1,56 2,12

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Zdarzenia o charakterze jednorazowym w 2022 roku miały pozytywny wpływ na wynik raportowany (podobnie jak w roku poprzednim). Saldo zdarzeń wyniosło 1 537 mln PLN i złożyło się na nie głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w łącznej wysokości 1 721 mln PLN.

Zdarzenia jednorazowe mające wpływ na EBITDA
mln PLN
2022 2021
Zmiana rezerwy rekultywacyjnej 1 721 1 463
Rezerwa na prosumentów 74 -74
Rekompensaty KDT 2 -58
Rezerwa na jednorazowe świadczenie – wydzielenie NABE -187 0
Zmiana rezerwy aktuarialnej -73 64
Program Dobrowolnych Odejść 0 11
Zdarzenia przejściowe – rolowanie transakcji zabezpieczających cenę uprawnień do emisji CO2 0 0
Razem 1 537 1 406

EBITDA raportowana z podziałem na segmenty

W 2022 r. nastąpił spadek wyniku raportowanego EBITDA. W segmencie Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa na wyniki negatywnie wpłynął skokowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz paliw produkcyjnych.

W segmencie Dystrybucji wyniki zostały wsparte przez wyższe przychody z taryfy dystrybucyjnej i opłat przyłączeniowych. W segmencie Obrotu nastąpił wzrost wyniku na sprzedaży energii do odbiorców końcowych oraz przychodów z działalności wewnątrz Grupy PGE.

W segmencie Energetyki Odnawialnej EBITDA wzrosła ze względu na znacznie wyższe ceny energii na rynku kasowym.

Kluczowe dane segmentowe 2022 2021 r/r
EBITDA [mln PLN], w tym: 8 657 9 535 -9%
Energetyka Konwencjonalna 2 065 4 078 -49%
Ciepłownictwo 39 805 -95%
Energetyka Odnawialna 1795 1016 77%
Dystrybucja 2 850 2 779 3%
Obrót 2043 827 147%
Gospodarka Obiegu Zamknietego 37 45 -18%

EBITDA raportowana z podziałem na segmenty

Kluczowe dane segmentowe 2022 2021 r/r
EBIT [mln PLN], w tym: 4 299 5 123 -16%
Energetyka Konwencjonalna 127 1 998
Ciepłownictwo -713 104 -786%
Energetyka Odnawialna 1440 686 110%
Dystrybucja 1 616 1 559 4%
Obrót 2010 794 153%
Gospodarka Obiegu Zamknietego 28 36 -22%

Zdarzenia jednorazowe i EBIT powtarzalny

[mln PLN] 2022 2021 r/r
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA 1537 1406 9%
Odpisy RAT, WN i PDUA (brutto)1 -104 -216
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT 1433 1190 20%
EBIT powtarzalny 2 866 3 933 -27%
1 Odpisy Rzeczowych Aktywów Trwałych, Wartości Niematerialnych oraz Praw do Użytkowania Aktywów oraz inwestycji (netto).

Suma bilansowa

Wzrost sumy bilansowej jest wynikiem głównie wzrostu salda środków pieniężnych, wynikającego również z dokonanej w 2022 r. emisji akcji, w wyniku której pozyskano ok. 3,2 mld PLN, dodatkowo w wyniku dokonywanych inwestycji wzrosła również wartość środków trwałych.

Poziom zadłużenia

Na koniec 2022 r. Grupa PGE posiadała środki pieniężne netto (nadwyżka środków pieniężnych nad poziomem zadłużenia) na poziomie ok. 2,7 mld PLN wobec długu netto w wysokości 4,2 mld PLN na koniec 2021 r.

Jednak poziom szacunkowy ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 14,4 mld PLN. Działalność spółki finansowana była głównie przez wypracowane środki z działalności operacyjnej w wysokości 11,6 mld PLN.

[mln PLN] Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Rzeczowe aktywa trwałe 64 388 61 125
Nieruchomości inwestycyjne 32 39
Wartości niematerialne 726 682
Prawa do użytkowania składników aktywów 1 311 1 257
Należności finansowe 223 204
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 608 364
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 117 117
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 180 156
Pozostałe aktywa długoterminowe 850 873
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 114 797
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 183 933
AKTYWA TRWAŁE 71 732 66 547
Zapasy 4 918 2 189
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 4 754 4 106
Należności z tytułu podatku dochodowego 239 144
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 927 575
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 9 083 7 727
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 2 219 1 240
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 887 6 733
AKTYWA OBROTOWE 34 027 22 714
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 19 13
SUMA AKTYWÓW 105 778 89 274
Kapitał podstawowy 20.1 19 184 19 165
Kapitał zapasowy 20.2 25 049 20 154
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 20.3 -32 609
Różnice kursowe z przeliczenia 20.4 4 2
Zyski zatrzymane 20.5 9 333 7 564
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 53 538 47 494
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 20.6 845 797
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 54 383 48 291
Rezerwy długoterminowe 21 6 363 8 559
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 6 799 8 666
Instrumenty pochodne 25.1.2 305 1
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.2 1 002 402
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.1 1 011 881
Pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 478 517
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24.1 141 133
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 16 099 19 159
Rezerwy krótkoterminowe 21 21 223 12 600
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 2 137 2 160
Instrumenty pochodne 25.1.2 1 629 82
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 6 707 4 601
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 198 20
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.2 97 103
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24.2 3 305 2 258
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 35 296 21 824
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 51 395 40 983
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 105 778 89 274

Wyniki wyszukiwania