23.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
dane przekształcone
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 16 17
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 3 3
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 11 12
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 3 3
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 57 65
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 3
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 97 103

Wyniki wyszukiwania