• 3-3
  • 3-3
  • 306-2

W ramach działalności spółek Grupy PGE, w szczególności podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady, które spółki starają się powtórnie wykorzystać i zagospodarować.

Mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizowanie oddziaływania na środowisko, działania Grupy PGE są ukierunkowane na ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach.

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku spółki Grupy PGE aktywnie uczestniczą w krajowym systemie BDO (Baza Danych o Odpadach) i realizują na bieżąco wszelkie obowiązki w tym zakresie.

Pozwoliło to na wypracowanie efektywnego narzędzia dla wszystkich uczestników procesu gospodarowania odpadami w oddziałach spółek.

Zadanie to w spółkach Grupy PGE prowadzone jest zgodnie z zapisami określonymi w posiadanych decyzjach administracyjnych (pozwoleniach zintegrowanych i decyzjach sektorowych).

Kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnego odgrywają istotną rolę w zrównoważonym łańcuchu dostaw surowców i materiałów. Zagospodarowywanie kopalin towarzyszących przyczynia się do racjonalnej gospodarki złożem i ochrony powierzchni Ziemi. Wszystkie wytwarzane odpady, które nie są zagospodarowane na terenie spółek, są przekazywane firmom zewnętrznym, które posiadają stosowne zezwolenia i uprawnienia w tym zakresie.

Strategia gospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS-ów) w PGE GiEK zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), prowadzić powinna do wykorzystywania odpadów jako produktów oraz produktów ubocznych, a w konsekwencji do ograniczenia ilości odpadów końcowych do minimum. Koniecznością staje się zagospodarowanie gospodarcze jak największej ilości UPS-ów. Odpady, które powinny zostać klasyfikowane jako surowce muszą być wykorzystane w pełni m.in. przez budownictwo lądowe, drogowe czy makroniwelacje.

W wyniku spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów powstają popioły lotne i żużle paleniskowe, a w wyniku odsiarczania spalin gips syntetyczny (jako produkt).

Przeważającym kierunkiem zagospodarowania substancji powstających w procesie spalania paliw jest unieszkodliwianie na składowiskach odpadów paleniskowych „Zwałowisko” (tereny dawnej odkrywki Pola Bełchatów) i Lubień (składowisko nadpoziomowe zlokalizowane na zachód od Elektrowni Bełchatów).

Popiół lotny z procesów odpopielania w elektrofiltrach jest transportowany do zbiorników retencyjnych, gdzie każdy ma pojemność roboczą 1800 m³ i wyposażony jest w 1 lub 2 rękawy załadowcze w zależności od rodzaju zbiornika jak i popiołu. Wolumen popiołu, który nie został odebrany przez odbiorców zewnętrznych kierowany jest do instalacji wytwarzania i transportu suspensji i deponowany zostaje na składowisku „Lubień”. Z kolei drugi rodzaj odpadu wytwarzany podczas spalania węgla brunatnego to żużel, który transportowany jest hydraulicznie na składowisko „Zwałowisko”.

Obecnie Elektrownia Bełchatów eksploatuje 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowisko Zwałowisko i Lubień, na których składowana jest mieszanka popiołowo-żużlowa, oraz składowisko Rogowiec, na którym składowany jest odpad gipsowy oraz częściowo odpady okołoprodukcyjne, których nie można już odzyskać.

Część popiołów lotnych uznawana jest za produkt uboczny i zgodnie z właściwą decyzją administracyjną może być dalej zagospodarowana jako produkt. Celowe jest zwiększanie wolumenu takiego zagospodarowania, co będzie prowadziło do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów paleniskowych.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wykorzystania całego wolumenu produkowanej mieszanki popiołowo-żużlowej w Elektrowni Bełchatów. Zakłada się, że z roku na rok stawiane będą coraz bardziej ambitne cele w tym zakresie.

Cały wolumen produkowanego w Elektrowni Bełchatów gipsu jest sprzedawany odbiorcom rynkowym, a zdecydowanie największe ilości odbiera znaczący producent materiałów budowlanych.

Sposoby zagospodarowania odpadów, jak i wielkości odpadów wytworzonych w ELT są zgodne z warunkami określonymi w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Ilość wytwarzanych odpadów jest uzależniona od realizowanych inwestycji oraz zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych w instalacji.

W celu zapobiegania konieczności składowania odpadów paleniskowych na składowisku, odpady te są przekazywane do prowadzonego procesu odzysku. Zagospodarowanie odpadów paleniskowych w prowadzonym procesie odzysku polega na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku działalności wydobywczej kopalni.

Odpady wytwarzane w Elektrowni Turów przekazywanie są do zagospodarowania wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Gips syntetyczny wytwarzany w Instalacji Odsiarczania Spalin jest klasyfikowany jako produkt uboczny, z przeznaczeniem do wykorzystania w przemyśle rolniczym (nawóz) oraz budowlanym. W 2022 roku w ELT wytworzono ok. 150.000 Mg gipsu. Wyłącznym odbiorcą gipsu wytwarzanego w ELT jest PGE Ekoserwis.

W związku z oddaniem do eksploatacji w roku 2021 bloku nr 7 wraz z oczyszczalnią ścieków IMOS, w Oddziale ELT wytwarzane są nowe rodzaje odpadów paleniskowych oraz osady z oczyszczalni ścieków IMOS.

Z uwagi na liczne zmiany w przepisach z obszaru gospodarki odpadami ELT na bieżąco monitoruje zmiany w prawie i w razie konieczności wprowadza stosowane działania dostosowawcze.

W Elektrowni Opole wytwarzane są produkty uboczne powstające w procesie spalania paliw (żużle, popioły lotne) i Instalacji Odsiarczania Spalin (gips syntetyczny) oraz popioły lotne jako odpady (popioły lotne niejakościowe) i nieznaczące ilości pozostałych odpadów uzyskiwanych z flotacji popiołów lotnych (mikrosfery).

Substancje te są wynikiem eksploatacji bloków 1 – 4 i nowych bloków energetycznych 5 – 6.

Instalacje odsiarczania spalin eksploatowane są na wszystkich blokach energetycznych. Gips syntetyczny (jako produkt uboczny) w całości odbierany jest przez Knauf Bełchatów Sp. z o.o. oraz PGE Ekoserwis SA. Popioły lotne uznane za produkt uboczny zagospodarowywane są w budownictwie i przemyśle cementowym. Popioły lotne z węgla stanowiące odpad wykorzystywane są w górnictwie. Założono, że elektrownia nie będzie realizowała składowania UPS – całość ubocznych produktów spalania będzie podlegać gospodarczemu wykorzystaniu. Elektrownia Opole posiada składowisko odpadów paleniskowych jednak z uwagi na gospodarcze wykorzystanie całości wytwarzanych ubocznych produktów spalania, od 2000 roku nie są już na nim deponowane żadne odpady.

W Elektrowni Dolna Odra wytwarzany jest głównie odpad paleniskowy – mieszanki popiołowo żużlowe, które deponowane są na składowisku odpadów paleniskowych zlokalizowanym przy instalacji spalania paliw.

W nieznacznych ilościach wytwarzane są mikrosfery oraz osady z oczyszczalni odsiarczania spalin. Popioły lotne z węgla, które uznawane są za produkt uboczny odbierane są przez PGE Ekoserwis. Gips wytwarzany jest również jako produkt uboczny i zagospodarowywany przez PGE Ekoserwis.

Oddział Elektrownia Rybnik przekazuje wytworzone UPS-y do spółki PGE Ekoserwis celem dalszego zagospodarowania.

Podkreślić należy, że w 2022 roku popioły i żużel wytwarzane były wyłącznie jako produkty uboczne, natomiast gips jako produkt.

W 2022 roku całość gipsu wytworzonego w wyniku działalności zakładu została przeznaczona do sprzedaży jako gips syntetyczny. Jest on wykorzystywany w przemyśle budowlanym do produkcji płyt kartonowo – gipsowych i produktów nawozowych (AgroSulCa, AgroSulpur, Sulfagro).

Wprowadzane na rynek produkty są pełnowartościowe i spełniają wszelkie wymagania odpowiednich norm, atestów i certyfikatów.

Gospodarka odpadami w Oddziale Elektrownia Rybnik prowadzona jest zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. W 2022 roku w Oddziale nie wytworzono odpadów z popiołu, żużlu i gipsu, a w całości zagospodarowano je jako produkty i produkty uboczne, co przyczyniło się do zapobiegania powstawaniu odpadów.

Wszelkie odpady przemysłowe, które zostały wytworzone w 2022 roku, były selektywnie gromadzone w miejscach do tego wyznaczonych, tak aby czynniki wewnętrzne i zewnętrze nie wpływały na właściwości fizyczne i chemiczne odpadów. Tak magazynowane odpady Oddział przekazywał wyłącznie firmom renomowanym, które posiadają odpowiednie decyzje i uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Większość odpadów przemysłowych została przekazana do recyklingu lub innych procesów odzysku. Dzięki temu, cenne materiały w odpadach zostały zagospodarowane, ograniczając w ten sposób wykorzystanie surowców naturalnych. Przykładem mogą być osady pochodzące z oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin, które służą do pozyskania materiałów do rekultywacji gruntów i terenów zdegradowanych.

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o hierarchię sposobów postępowania z odpadami, przede wszystkim w oparciu o zapobieganie powstawaniu odpadów.

Wszystkie odpady gromadzone są z zachowaniem zasad segregacji odpadów i wstępnie magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach. Magazyn odpadów wyposażony jest w urządzenia minimalizujące ich objętość.

Surowce wtórne zbierane są w sposób selektywny do wydzielonych pojemników. Wszystkie odpady przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom. Na składowisko odpadów bezpośrednio przekazywane są tylko dwa rodzaje odpadów, które nie nadają się do dalszego wykorzystania.

W kopalni prowadzony jest proces odzysku odpadów paleniskowych pochodzących z Oddziału Elektrownia Turów (tzw. R5), który polega na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, tj. wyeksploatowanej część wyrobiska. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków bytowych stanowią cenną substancję nawożącą i ulepszającą glebę i są wykorzystywane w procesie rekultywacji biologicznej terenów pogórniczych. Proces odzysku odpadów polega na zmieszaniu odpadów paleniskowych z nadkładem kopalnianym, a następnie na wypełnieniu uzyskaną mieszaniną wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni, zgodnie z warunkami określonymi w posiadanej przez kopalnię decyzji na przetwarzanie odpadów. Docelowo teren wyrobiska wraz ze zwałowiskiem wewnętrznym, na którym prowadzony jest odzysk odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrowini Turów, zostanie zagospodarowany w kierunku leśnym.

Kopalnia Turów prowadzi również racjonalną gospodarkę humusem (zdjętym w ramach przygotowania przedpola), który wykorzystywany jest jako materiał zadarniający i zabezpieczający powierzchnie zwałowiska wewnętrznego przed nadmiernym pyleniem.

Gospodarka odpadami w Kopalni Bełchatów realizowana jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej gospodarki odpadami.

Jej główne założenia polegają na zapewnieniu ochrony życia i zdrowia ludności oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich ilości, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak i podejmowania działań mających na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na terenie kopalni prowadzone jest magazynowanie i odzysk wytworzonych odpadów. Odpady są przechowywane selektywnie, w zależności od ich rodzaju, z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się od odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, z zakazem ich mieszania oraz w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, dostępem osób postronnych oraz zwierząt, w odpowiednich pojemnikach lub luzem.

Większa część wolumenu wypadu poprocesowego przekazywana jest do odbiorców zewnętrznych, zarówno jako odpad jak i produkt uboczny.

Okresowo występują sytuacje, kiedy ilość przekazywanego wypadu jest większa od ilości bieżącego wypadu, co wynika z przekazywania odpadów odbiorcom zewnętrznym ze stanów magazynowych z poprzedniego okresu. W sytuacji, gdy odpady nie znajdują zastosowań gospodarczych, przekazywane są na składowiska.

W ostatnich latach są to ilości marginalne w stosunku do całości wypadu. Uboczne produkty spalania przekazywane są do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym, co zgodnie z regulacjami zalecającymi model gospodarki obiegu zamkniętego należy uznać za pożądany kierunek działań.

Mając na względzie kontekst regulacyjny i procesy transformacji źródeł zasilania należy oczekiwać w kolejnych latach sukcesywnego zmniejszania wolumenu wypadu poprocesowego.

Wytwarzane w PGE Energia Ciepła substancje, stosowane jako surowce do produkcji, są stale kontrolowane.

Poddawane są szeregom badań dopuszczających do produkcji, co daje gwarancję jakości i bezpieczeństwa ich stosowania.

W spółce prowadzone jest gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, regulacjami wewnętrznymi m.in. z Procedurą gospodarowania odpadami w PGE EO oraz z zapisami określonymi w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Wytworzone odpady komunalne są odpowiednio segregowane a następnie odbierane przez uprawione firmy zewnętrzne, z którymi zawarte są stosowne umowy.

Natomiast odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywane są firmom, które posiadają pozwolenia na odbiór, przewóz i zagospodarowanie odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach ewidencja wytworzonych i przekazanych odpadów prowadzona jest w systemie informatycznym bazy danych o odpadach (BDO).

Do gospodarki o obiegu zamkniętym na pewno można zaliczyć gospodarkę olejową. Niezbędny do prawidłowej pracy hydrozespołów olej poddawany jest na bieżąco oczyszczaniu i uzdatnianiu do ponownej pracy.

Stosuje się również systemy służące do jego minimalizacji zużycia i ponownego wykorzystania. Są to m.in. systemy wychwytu oparów oleju, szczelne misy olejowe czy separatory i odolejacze. Powstałe odpady przekazywane są firmom zajmującym się recyklingiem lub utylizacją.

W poszczególnych oddziałach efektywnie wykorzystuje się ciepło odpadowe z transformatorów blokowych. Dzięki instalacji odzysku ciepła możliwe jest zasilenie sieci ciepłowniczej.

Niesprawne urządzenia czy inne elementy, przed zakwalifikowaniem ich jako odpady, są w pierwszej kolejności poddawane próbie naprawy przez pracowników PGE EO.

Niektóre części czy elementy z niesprawnych urządzeń wykorzystywane są w innych urządzeniach. To samo dotyczy materiałów, które mogą być wykorzystane w innych zastosowaniach, jak np. rury, kształtowniki, wałki, surowe metale.

Prowadzona jest również sprzedaż odpadów – materiałów złomowych, oleju przepracowanego w celu jego regeneracji i ponownego wykorzystania.

Spółka racjonalnie korzysta z posiadanych zasobów.

Wszystkie wytwarzane odpady, które nie są zagospodarowane na terenie Spółki, są przekazywane firmom zewnętrznym, które posiadają stosowne zezwolenia i uprawnienia.

Wolumen wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ulega zmniejszeniu z roku na rok. Na szczególną uwagę zasługuje znacząca redukcja wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne. W przypadku PGE Dystrybucja SA ilość wytworzonych odpadów była uzależniona od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej, występowania awarii oraz od prowadzonych inwestycji.

Rozwijanie technologii Prac Pod Napięciem (PPN), którą zalicza się do nowoczesnych technologii prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej, bez konieczności wyłączeń linii dostarczających energię elektryczną, wpływa na utrzymanie standardów jakościowych usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz zmniejsza ponoszone straty w przesyle energii elektrycznej.

Ważną zaletą PPN jest także wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń łączeniowych (odłączniki, rozłączniki i wyłączniki), co ma wpływ na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w tym obszarze.

Na terenie działania Oddziału Zamość (w Krasnobrodzie) funkcjonuje nowoczesny poligon do prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie wykonywania prac w technologii prac pod napięciem.

Wyniki wyszukiwania