Magazynowanie energii

Wskaźniki GRI
SDGs
  • GC-9

W celu pełnego wykorzystania możliwości źródeł rozproszonych i zapewnienia bezpiecznej pracy systemu, niezbędna jest modernizacja sieci oraz budowa magazynów energii.

Grupa PGE widzi aktualnie potencjał rozwoju elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej, m.in. ponad 200-megawatowego magazynu energii działającego przy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec czy ok. 50 mniejszych magazynów energii, współpracujących z głównym punktami zasilania na obszarze PGE Dystrybucja.

Równocześnie Grupa dostrzega szanse związane z rozwojem nowych elektrowni szczytowo-pompowych takich jak: ESP Młoty, które również pełnią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym funkcję magazynowania energii.

W roku 2022 w Grupie PGE zrealizowano następujące działania związane z realizacją strategii w zakresie celu Budowa magazynów energii:

  • Ogłoszenie postępowania przetargowego na Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej w Żarnowcu o mocy powyżej 200 MW,
  • Uruchomienie 4 wielkoskalowych projektów Bateryjnych Magazynów Energii Elektrycznej o łącznej mocy 750 MW,
  • Uruchomienie projektu magazynów rozproszonych w 50 lokalizacjach o łącznej mocy ok. 270 MW,
  • Rozwój 5 projektów magazynów energii w ramach instalacji hybrydowych OZE o mocy ok. 80 MW,
  • Rozwój 3 projektów magazynów energii na potrzeby sieci dystrybucyjnych o łącznej mocy ok. 6 MW,
  • Analiza możliwości budowy ESP Młoty.

Hybrydowy magazyn energii elektrycznej w Żarnowcu – innowacyjny projekt w skali Europy

Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej (BMEE) w Żarnowcu
Instalacja hybrydowa w Żarnowcu

Unikalny na skalę europejską projekt magazynu energii PGE w Żarnowcu o mocy powyżej 200 MW uzyskał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w wielkoskalowym elektrochemicznym magazynie energii. Promesa została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w lipcu 2022 roku. Wcześniej – w czerwcu 2022 roku – projekt uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędnym, niezwykle istotnym krokiem na drodze kontynuacji prac projektowych.

Projekt budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej (dalej: BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej (dalej: ESP) Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh jest jednym z największych tego typu projektów na skalę europejską.

Projekt ten ma na celu połączenie istniejącej ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Uzyskana dzięki temu innowacyjna instalacja hybrydowa o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh, co odpowiada mocy największych konwencjonalnych bloków w Polsce, będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin (przy średnim obciążeniu 5 kW na dom).

W pierwszym kwartale 2022 roku planowany BMEE został wpisany do rejestru Rynku Mocy, a prowadzone już wcześniej prace projektowe doprowadziły do uzyskania dla niego warunków przyłączenia do sieci przesyłowej. Dodatkowo BMEE będzie pełnił funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej tj. lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE.

Lokalizacja projektu oddalona jest o ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, na którym PGE posiada trzy decyzje lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 GW. Ok. 30 km od ESP Żarnowiec i planowanego magazynu energii znajduje się należąca do Grupy PGE Farma Wiatrowa „Lotnisko” o mocy ok. 100 MW z potencjałem rozbudowy o kolejne 140 MW w tym m.in. o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne.

Wszystkie wymienione aktywa Grupy PGE będą połączone z KSE poprzez stację elektroenergetyczną „Żarnowiec” 400/110 kV znajdującą się ok. 2 km od ESP Żarnowiec i BMEE oraz stację elektroenergetyczną „Choczewo” 400 kV budowaną na potrzeby morskich farm wiatrowych w niedalekiej odległości (ok.15-20 km) od stacji Żarnowiec. Połączenie wymienionych jednostek w jednym obszarze Krajowego Systemu Energetycznego umożliwi integrację zielonej energii elektrycznej wytworzonej w tych aktywach oraz zwiększy ich elastyczność i sterowalność.

Potencjał planowanej instalacji hybrydowej może również okazać się pomocny dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów Bałtyckich. Będzie mieć również wpływ na konkurencyjność rynków energii oraz synchronizację systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej poprzez projekt Harmony Link, będący międzysystemowym połączeniem do wymiany energii elektrycznej między Litwa i Polską.

Dzięki temu połączeniu system elektroenergetyczny Litwy zostanie połączony z polskim systemem za pomocą podmorskiego kabla o długości 330 kilometrów między stacjami elektroenergetycznymi w Żarnowcu i Dorbianach na Litwie.

Skala, funkcjonalność, położenie i znaczenie tego projektu dla Krajowego Systemu Energetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii pozwala stwierdzić, że jest to projekt innowacyjny nie tylko na skalę kraju, ale również Europy.

Zielona transformacja, oparta na źródłach odnawialnych, wymaga potężnych inwestycji w magazyny energii. Rozwój OZE jest dziś w Polsce bardzo dynamiczny, jesteśmy pod tym względem jednym z europejskich liderów. Aby odnawialne źródła energii wpływały na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i obniżały rachunki klientów indywidualnych, niezbędne jest jednak wyposażenie ich w magazyny energii. One są niezbędne, abyśmy mogli korzystać z energii produkowanej przez OZE w jak największym stopniu.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Wyniki wyszukiwania