Kultura organizacyjna

Jesteśmy dużym koncernem - zatrudniamy ponad 38 tys. osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników.

Głównym dokumentem w zakresie etyki i zgodności z prawem jest przyjęty w 2016 roku Kodeks etyki Grupy PGE, który stanowi nadrzędną deklarację i podstawę dla innych regulacji wewnętrznych.

Dokument określa i definiuje wspólne, kluczowe wartości etyczne oraz standardy Grupy PGE, których organizacja oczekuje od wszystkich pracowników i innych osób świadczących pracę na rzecz Grupy PGE.

Jest fundamentalnym dokumentem w zakresie etyki i zgodności z prawem. Kodeks etyki wprowadza standard relacji wewnątrz spółki oraz pomiędzy PGE i jej interesariuszami w zakresie transparentnego, uczciwego i etycznego działania. Do postępowania według wartości i zasad opisanych w Kodeksie etyki zobowiązani są wszyscy pracownicy i inne osoby, na każdym szczeblu, w każdej sytuacji, w której występują w imieniu spółki.

Kodeks stanowi wzorzec postępowania w podejmowanych decyzjach, a także zbiór norm i zachowań. Zwraca uwagę na zobowiązania w zakresie praw człowieka, m.in. podkreślając akceptację wszelkiej różnorodności, rozumianej w kategoriach pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych, czy też przynależności do organizacji społecznych i zawodowych lub nieprzynależności do nich.

Kodeks etyki podkreśla, że nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji. Kodeks określa i definiuje wspólne kluczowe wartości i zasady etyczne Grupy PGE, służąc jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

Wartości Grupy PGE to Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

12 zasad Kodeksu etyki wpisuje się w cztery bloki tematyczne:
 • Jesteśmy tu da naszych klientów
 • Dbamy o środowisko naturalne
 • Dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój Grupa PGE
 • Dbamy o przyjazne warunki pracy
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem
 • Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności
 • Konkurujemy uczciwie
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

Grupa PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo. Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż sam fakt obowiązywania regulacji prawnych. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji.

Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidualnych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.

Kodeks Etyki - wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami.

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadziliśmy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej.

Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas i zaangażowanie naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić.

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych. Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

Zapewnienie pracownikom i innym osobom świadczącym pracę na rzecz i w imieniu spółek Grupy PGE dostępu do informacji o Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE – o zawartych w nim wartościach i wspólnych zasadach jest istotnym elementem systemu zapewnienia zgodności. W promowanie i wdrażanie zapisów kodeksu do życia organizacji jest bezpośrednio zaangażowany Prezes Zarządu PGE SA, Wojciech Dąbrowski – jako osoba odpowiedzialna po stronie Zarządu za obszar Compliance. Przełożenie wartości i zasad kodeksu na praktyczny język postaw i zachowań w określonych sytuacjach jest jednym z narzędzi zachowania należytej staranności w zakresie rzeczywistego stosowania w organizacji Kodeksu etyki i pozostałych polityk z obszaru Compliance. Przykłady właściwych zachowań i postaw wprowadzane są systematycznie i konsekwentnie do zapisów regulacji wewnętrznych, szkoleń z obszarów operacyjnych, komunikacji zarządu i menedżerów z pracownikami czy komunikatów wewnętrznych.

Wśród jakościowych rezultatów wprowadzenia i stosowania Kodeksu etyki jest zwiększanie świadomości pracowników i interesariuszy w zakresie korzyści związanych z uczciwym działaniem oraz zwrócenie uwagi na istotność zagadnień etycznych. Z przeprowadzonej w grudniu 2022 roku ankiety „Znajomość wartości i zasad Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE” wynika, że 93 proc. pracowników Grupy uważa, że obecne wartości odpowiadają potrzebom organizacji, a aż 96 proc. pracowników czuje, że wartości i zasady są zgodne z ich osobistym kodeksem etycznym uczciwego działania. Ponad 85 proc. pracowników uważa, że zasady dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników są priorytetem Grupy PGE i że w PGE nie toleruje się korupcji ani nieuczciwych zachowań oraz, że najbardziej istotne z punktu widzenia organizacji jest dbanie o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE.

Komunikacja dotycząca zagadnień etycznych prowadzona jest na bieżąco.

Treść Kodeksu etyki (jak i Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE) dostępna jest dla pracowników i interesariuszy na stronach internetowych Grupy PGE i poszczególnych spółek. W każdej ze spółek dostępne są plakaty i ulotki informujące o wartościach i zasadach wraz z numerem infolinii do zgłoszeń niezgodności. W firmowym intranecie w sekcji Compliance prowadzimy również stronę poświęconą Kodeksowi Etyki.

Na bieżąco prowadzona jest komunikacja dotycząca zagadnień etycznych. Treść Kodeksu etyki i Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE dostępna jest dla pracowników i interesariuszy – w języku polskim i angielskim – na stronach internetowych Grupy PGE i poszczególnych spółek. W każdej ze spółek dostępne są plakaty i ulotki informujące o wartościach i zasadach wraz z numerem infolinii do zgłaszania niezgodności.

W 2022 roku wartości i zasady Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE przypominane były pracownikom za pośrednictwem dostępnych kanałów wewnętrznych: w Intranecie Grupy PGE, w magazynie „Pod Parasolem”, w Newsletterze Grupy PGE, w Newsletterze HR i Newsletterze BHP oraz na monitorach w siedzibie PGE SA.

Z okazji szóstej rocznicy przyjęcia Kodeksu etyki przeprowadzono szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z uczciwego działania. Kampania obejmowała: przedstawienie nowej odsłony graficznej Kodeksu etyki i innych polityk obszaru Compliance zgodnej z hasłem „Prowadzimy w zielonej zmianie”, konkurs dla pracowników spółek Grupy PGE, artykuły w intranecie i magazynie wewnętrznym „Pod Parasolem” angażujące kadrę zarządzającą i menedżerów, a także film podsumowujący sześciolecie istnienia Kodeksu etyki w Grupie PGE.

W komunikacji dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi naszej Grupy oraz zasadami wyrażonymi w Kodeksie.

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej GK PGE oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

W celu wdrażania zasad Kodeksu etyki w 2022 roku zrealizowano ponad 2 tys. godzin szkoleń w 21 spółkach Grupy PGE, w których istnieją struktury compliance. Liczba przeszkolonych pracowników wyniosła 35 620 a odsetek przeszkolonych pracowników wyniósł 97%.

Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Zasady regulujące współpracę z kontrahentami określa przede wszystkim Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. Określa między innymi podejście PGE do budowania partnerstwa biznesowego.

Więcej o Zasadach współpracy z partnerami biznesowymi w rozdziale Współpraca z kontrahentami.

Wyniki wyszukiwania