Świadomość klimatyczna

SDGs
 • Wskaźnik własny
 • 3-3
 • 3-3
 • GC-7
 • GC-8
 • GC-9

PGE jako pierwsza firma w branży w Polsce ogłosiła strategię biznesową z planem transformacji zmierzającym do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku.

Realizując cele i założenia zdefiniowane w przyjętej przez zarząd PGE SA i opublikowanej w październiku 2020 roku strategii, Grupa przebudowuje portfel wytwórczy w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Efekty związane z redukcją emisji będą widoczne wraz z oddawaniem do użytkowania kolejnych inwestycji.

PGE jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce w zakresie m.in. energii przyjaznej dla środowiska deklaruje zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:

 • obniżenie emisyjności wytwarzania poprzez zmianę technologii, rozbudowę portfela OZE oraz umożliwienie klientom Grupy udziału w transformacji,
 • zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych i redukcja emisyjności portfela,
 • rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku.

Wśród inwestycji Grupy PGE istotną rolę odgrywają inwestycje prośrodowiskowe.

Tylko w roku 2022, spółki Grupy PGE na inwestycje w ochronę środowiska poniosły nakłady na poziomie ok. 4,87 mld złotych, z czego:

 • 2,69 mld PLN stanowiły inwestycje w nowe i rozwojowe jednostki gazowe (w lokalizacjach dzisiaj funkcjonujących jednostek gazowych),
 • 1,34 mld PLN – inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej wraz z kablowaniem sieci napowietrznej,
 • 103 mln PLN – przyłącza instalacji OZE,
 • ponad 245 mln PLN – zadania rozwojowe i strategiczne inwestycje modernizacyjne prowadzone przez spółkę PGE Energia Odnawialna,
 • 213 mln PLN – zadania w zakresie segmentu energetyki morskiej w 2022 roku.

Pozostała część nakładów to inwestycje związane z dostosowaniem aktywów wytwórczych do wymagań Konkluzji BAT oraz inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe związane ze zwiększeniem efektywności eksploatacji instalacji, zmniejszające uciążliwość dla środowiska oraz wspierające odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Aktywa odnawialne

Kluczowym elementem transformacji energetycznej, prowadzącym do zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, są aktywa odnawialne.

Droga Grupy PGE do neutralności klimatycznej

Rys. Droga Grupy PGE do neutralności klimatycznej

Długoterminowa aspiracja strategiczna Grupy PGE to zapewnianie klientom PGE całej energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku, co będzie możliwe dzięki realizacji:

 • programu offshore,
 • programu PV,
 • rozwoju portfela elektrowni wiatrowych na lądzie (onshore),
 • programu magazynowania energii.

Realizacja projektów OZE przyczyni się do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE, zwiększenia mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, a tym samym do realizacji polityki klimatycznej UE.

Aktualnie Grupa PGE posiada już ponad 1,3 GW mocy zainstalowanej w OZE, w tym elektrowniach wodnych, farmach wiatrowych, fotowoltaice oraz biomasie, z czego ok. 772 MW pochodzi z farm wiatrowych. Dodatkowo PGE jest największym w Polsce operatorem elektrowni szczytowo-pompowych (1,25 GW mocy bez dopływu naturalnego) pełniących rolę instalacji magazynujących energię.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. PGE realizuje to przedsięwzięcie wraz z duńskim partnerem – firmą Ørsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i zatwierdzony poziom wsparcia indywidualnego. Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej do polskich gospodarstw domowych nastąpi jeszcze w tej dekadzie. Równolegle PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – Baltica 1. Ta morska farma wiatrowa przewidziana jest do uruchomienia po 2030 roku, a jej moc wyniesie ok. 0,9 GW. PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu offshore Grupy PGE, rozpoczęła w 2022 roku badania pomiarów wietrzności oraz badania środowiskowe na potrzeby tego projektu. Baltica 1 ma już decyzję lokalizacyjną i umowę przyłączeniową. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia – co najmniej 7 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 roku. W celu ubiegania się o nowe pozwolenia lokalizacyjne (PSzW – pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) dla części uwalnianych na Bałtyku obszarów pod realizację morskich farm wiatrowych, PGE podjęła współpracę z innymi grupami energetycznymi w Polsce jak ENEA i TAURON.

W Grupie PGE prowadzony jest Program rozwoju instalacji fotowoltaicznych Grupy, którego strategicznym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 3 GW mocy z energii słonecznej oraz zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera w rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Dotychczas PGE zabezpieczyła grunty o powierzchni o 3,5 tys. ha, pozwalające na budowę ok. 2,4 GW mocy w fotowoltaice.

W 2022 roku PGE Energia Odnawialna kontynuowała intensywne działania w obszarze rozwoju własnych farm fotowoltaicznych, w ramach którego w ostatnim roku Grupa uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę dla ok. 251 MW mocy w PV. Sfinalizowane zostały także dwie transakcje nabycia projektów PV o różnym stadium rozwoju. W lutym 2022 roku zrealizowano akwizycję 6 projektów o łącznej mocy 25 MW z pozwoleniem na budowę. Natomiast w grudniu 2022 roku PGE dokonała zakupu 28 projektów o łącznej mocy 59 MW, posiadających warunki techniczne przyłączenia.

Z końcem 2022 roku zakończono także prace obiektowe 19 projektów PV o łącznej mocy ok. 18 MW. Przekazanie tych instalacji do eksploatacji planowane jest na początku 2023 roku. Dodatkowo, w 2022 roku PGE Energia Odnawialna zawarła umowy z wykonawcami na budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 180 MW, w tym dużych farm takich jak: PV Jeziórko o mocy 100 MW i PV Augustynka o mocy 25 MW. Budowa tych instalacji przypadnie na rok 2023.

W ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych w Grupie PGE, na terenie Elektrowni Bełchatów kontynuowano przygotowania do realizacji pierwszego etapu budowy farm PV. Farmy te mają stanąć na obszarach Zbiornika Popiołów, Zbiornika nr 5 oraz Góry Szczerców, co wymaga przede wszystkim przeprowadzenia rekultywacji, zmian Studium Uwarunkowań oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, jak również uzyskania kompletu decyzji administracyjnych. Docelowo, do końca 2025 roku, PGE wybuduje na obszarze Bełchatowa instalacje o łącznej mocy ponad 500 MW.

Program rozwoju fotowoltaiki w 2022 roku w liczbach: Cel: >3 GW mocy zainstalowanej w 2030 roku

 • 19 MW – wybudowanych mocy;
 • 179 MW – w realizacji (w tym 25 MW z akwizycji zrealizowanej w I kwartale 2022 roku.)
 • 250 MW – moc w pozwoleniach na budowę:
 • 3,5 tys. ha o mocy ok. 2,4 GW – zabezpieczone grunty:
 • nabycie portfela 7 projektów o łącznej mocy 26 MW w I kwartale 2022 roku (w tym 1 projekt o mocy 1 MW zwrócony do Sprzedającego) oraz portfela 28 projektów o łącznej mocy 59 MW (posiadające ważne warunki techniczne przyłączenia) w IV kwartale 2022 roku.

Grupa PGE jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych z ok. 10 proc. udziałem zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce. W aktualnie posiadanym portfelu inwestycyjnym znajdują się projekty na łączną moc ok. 200 MW. Jest to FW Lotnisko II, FW Karnice III, FW Bukowo, FW Resko III oraz projekty rozwijane w rejonie Bełchatowa. Realizacja nowych inwestycji będzie możliwa wraz z wejściem w życie ustawy liberalizującej ustawę odległościową, w szczególności złagodzenia tzw. warunku „10H”.

Rozwój lądowych farm wiatrowych w 2022 roku w liczbach. Cel: >1 GW nowych mocy do 2030 roku:

 • ok 150 MW – moc projektów w przygotowaniu
 • 50 MW – analiza możliwości rozwoju własnych projektów w lokalizacjach Grupy Kapitałowej PGE
 • nabycie 3 farm wiatrowych, czyli 32 turbin o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh. Są to: FW Radzyń o mocy 36,9 MW (w woj. kujawsko-pomorskim), FW Ścieki o mocy 22 MW (w woj. łódzkim) i FW Jóźwin o mocy 25,3 MW (w woj. wielkopolskim).

Grupa PGE prowadzi także prace analityczne i przygotowawcze w zakresie możliwości rozwoju magazynów energii. Aspiracje strategiczne zakładają budowę 800 MW mocy magazynowych do 2030 roku. Grupa PGE widzi aktualnie potencjał rozwoju elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej, m.in. ponad 200-megawatowego magazynu energii działającego przy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec czy ok. 50 mniejszych magazynów energii, współpracujących z głównym punktami zasilania na obszarze PGE Dystrybucja, o łącznej mocy sięgającej ponad 250 MW. Równocześnie Grupa dostrzega szanse związane z rozwojem nowych elektrowni szczytowo-pompowych takich, jak: ESP Młoty, które również pełnią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym funkcję magazynowania energii. Obecnie trwają analizy techniczne i ekonomiczne, które pozwolą podjąć decyzję inwestycyjną o budowie elektrowni w Młotach.

Transformacja w sektorze ciepłownictwa

Przyjęta w 2020 roku strategia biznesowa Grupy PGE wyznacza kierunek nisko- i zeroemisyjny również w obszarze ciepłownictwa systemowego. Kluczowe działania podejmowane przez PGE, sprzyjające osiągnięciu wyznaczonych celów to przede wszystkim:

 • inwestycje w obszarze nowych źródeł gazowych,
 • instalacje termicznego przekształcania odpadów,
 • wykorzystanie energii odnawialnej jako źródła ciepła sieciowego.

PGE Energia Ciepła będąc liderem rynku ciepła w Polsce, dąży do bycia liderem transformacji w sektorze ciepłownictwa. W związku ze wzrastającymi oczekiwaniami klientów i społeczeństwa oraz rozwojem rynku odbiorców ciepła systemowego w dużych miastach.

Rozwiązania, takie jak podpisana w maju 2021 roku przez PGE Energia Ciepła Oddział w Lublinie wieloletnia umowa na dostawy ciepła dla mieszkańców miasta wspierają realizację krajowych oraz międzynarodowych celów polityki klimatycznej.

Pod koniec 2022 roku pozytywnie rozpatrzony został wniosek inwestycyjny PGE Energii Ciepła dla zadania inwestycyjnego.: „Plan dekarbonizacji PGE EC do roku 2050”. Zawarte są w nim szczegółowe działania planowane do podjęcia do roku 2030 dotyczące przeprowadzenia pogłębionych analiz w zakresie przejścia na wytwarzanie niskoemisyjne w segmencie ciepłownictwo.

Do najistotniejszych projektów inwestycyjnych w tym obszarze należą w szczególności:

 • budowa nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych

Od 2021 roku trwa realizacja nowych bloków w Siechnicach (Elektrociepłownia Czechnica), natomiast etap przygotowania do realizacji podobnych projektów prowadzony jest obecnie w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i Gdyni;

 • budowa nowych kotłowni rezerwowo-szczytowych

Na przełomie 2021 i 2022 roku w Gdańsku oddano do eksploatacji nową kotłownię szczytową o mocy 130 MW, która składa się z kotłów olejowo-gazowych i nowoczesnych kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni technologii, jaką są kotły elektrodowe, jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce.

Pod koniec roku 2021 rozpoczęła się realizacja nowych kotłowni szczytowo-rezerwowych w sześciu kolejnych lokalizacjach: w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Gdyni i Bydgoszczy o łącznej mocy ok. 743 MW, które zastąpią stare kotły węglowe.

W roku 2022 projekty weszły w decydującą fazę realizacji – dostarczono i zamontowano główne elementy (m.in. kotły gazowe), realizowane były prace budowlane i montażowe. Zakończenie prac przewidywane jest maksymalnie do końca roku 2023, tak aby nowo wybudowane kotłownie szczytowo-rezerwowe oddać do eksploatacji najpóźniej w roku 2024.

PGE Energia Ciepła prowadzi też projekty o dalszym horyzoncie czasowym w ramach dedykowanych programów rozwoju istniejących jednostek wytwórczych w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Ich zakończenie planowane jest w perspektywie roku 2030. Założenia dla powyższych projektów PGE EC powstają w oparciu o analizy potencjalnych trendów regulacyjnych, także przy współpracy z branżowymi organizacjami na poziomie krajowym i unijnym.

W analizowanych projektach rozwojowych rozważa się też zastosowanie technologii hydrogen-ready, umożliwiającej współspalanie wodoru, która w dalszej perspektywie daje szansę na znaczącą redukcję emisji CO2 w układach kogeneracyjnych.

Dokument powstał jako operacjonalizacja celów określonych w strategii Grupy Kapitałowej PGE w obszarze transformacji portfela wytwórczego w kierunku większego udziału w produkcji jednostek niskoemisyjnych oraz energetyki odnawialnej.

Jedną z kluczowych inicjatyw planu jest transformacja aktywów wytwórczych, która obejmuje swoim zakresem opracowanie i realizację programów inwestycyjnych dla poszczególnych lokalizacji PGE Energii Ciepła.

Przebudowa mocy wytwórczych przewidywana jest w perspektywie do 2030 (zakończenie produkcji opartej na węglu) oraz 2050 roku (osiągnięcie neutralności klimatycznej).

W związku ze wzrastającymi oczekiwaniami klientów, społeczeństwa i pozostałych interesariuszy, a także aktywnym wspieraniem realizacji krajowych, jak i międzynarodowych celów polityki klimatycznej, PGE Energia Ciepła stopniowo zastępuje stare źródła węglowe nowymi źródłami niskoemisyjnymi opalanymi paliwem gazowym i olejowym.

Mając na względzie dalszą dekarbonizację oraz relatywne ograniczenia w dostępności gazu ziemnego intencją PGE jest również maksymale wykorzystanie potencjału wielkoskalowych pomp ciepła, biomasy, ciepła odpadowego, odpadów komunalnych oraz kotłów elektrodowych.

W przypadku planowanych jednostek gazowe uwzględniana jest również możliwość dostosowania do wykorzystania w nich przyszłości wodoru.

Nowe jednostki wytwórcze charakteryzują się większą elastycznością pracy i niezawodnością. W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, gdzie PGE Energia Ciepła ma swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

Odejście od węgla w pierwszej kolejności planowane jest w Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach k. Wrocławia, Gdyni i Gdańsku.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w energetyce konwencjonalnej

Grupa PGE systematycznie prowadzi działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych również w elektrowniach, niezależnie od przewidywanej realizacji procesu wydzielenia tych aktywów ze struktur Grupy.

Emisja jednostkowa dwutlenku węgla ulega systematycznej redukcji. Jest to rezultatem przeprowadzonych modernizacji aktywów wytwórczych i przeprowadzonych inwestycji rozwojowych.

W instalacjach prowadzona jest między innymi optymalizacja sprawności wytwarzania, zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i surowców oraz ograniczenie energochłonności procesów wytwórczych i potrzeb własnych.

Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2).

Wynika to z tego, że jest to największa w Polsce i na świecie jednostka produkująca energię elektryczną z węgla brunatnego, co powoduje kumulację emisji w jednym miejscu i osiąganie znaczących wartości bezwzględnych.

Na uwagę zasługuje to, że Elektrownia Bełchatów w okresie od 1989 roku do 2022 zredukowała wielkość emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii – z poziomu około 1,20 t CO2/MWh do poziomu około 1,102 t CO2/MWh. Spadek jednostkowej emisji CO2/MWh wyniósł w tym okresie aż o 8 proc.

Skala emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii w Elektrowni Bełchatów jest porównywalna lub lepsza od innych elektrowni europejskich opalanych węglem brunatnym.

Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole przyczyniają się do ograniczenie emisyjności krajowej elektroenergetyki z racji istotnie wyższej sprawności.

Uruchamiane są w pierwszej kolejności przed blokami starszymi o niższej sprawności. W rezultacie przy danym poziomie podaży (moc zainstalowanych bloków) i stabilnym poziomie popytu w kraju (zapotrzebowanie na moc) bloki „nowe” o niższej emisyjności wypierają bloki „stare” o większej emisyjności CO2.

Powyższe działania przyczyniają się do redukcji emisji z krajowej energetyki. W 2022 roku wskaźnik emisji z bloków 1-4 w Elektrowni Opole wynosił 0,902 Mg/MWh, a z bloków 5-6 Elektrowni Opole wynosił 0,749 Mg/MWh.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w elektrowni Turów realizowane było poprzez podniesienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej bloków 1-3 oraz wprowadzenie w roku 2021 do eksploatacji wysokosprawnego bloku nr 7. W maju 2021 roku przekazano do eksploatacji nowoczesny i wysokosprawny blok energetyczny nr 7.

W Elektrowni Dolna Odra od 2013 roku następuje stopniowe zmniejszanie ilości spalanego węgla.

Jednocześnie, począwszy od 2004 roku wprowadzono spalanie biomasy, którą zastępuje się część węgla, jaka musiałaby być spalona w przypadku braku spalania biomasy.

W ramach działań modernizacyjnych prowadzonych na blokach eksploatowanych w oddziale poczyniono starania dla zwiększania sprawności wytwarzania energii elektrycznej i tym samym zredukowano wielkość emisji CO2.

W Elektrowni Dolna Odra prowadzony jest obecnie projekt budowy dwóch bloków gazowo-parowych o mocy około 700 MW brutto każdy.

Źródłem energii pierwotnej wynikającym z wybranej technologii wytwarzania będzie gaz ziemny wysokometanowy. Całkowite zaawansowanie projektu obejmujące prace projektowe, produkcję i dostawy urządzeń oraz prace na terenie budowy na koniec grudnia 2022 roku przekroczyło 80 proc.

Spółką realizującą zlecenie jest PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu prace powinny się zakończyć w grudniu 2023 roku, tak aby w roku 2024 bloki gazowo – parowe były oddane do eksploatacji.

Realizacja projektów z wykorzystaniem gazu jako paliwa przejściowego, wspiera transformację w drodze do neutralności klimatycznej. Budowa dwóch nowych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i jednocześnie ważny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej.

Średnia emisyjność CO2 nowych jednostek jest ponad dwa razy niższa niż obecna średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Oznacza to, że produkcja energii w nowych blokach będzie skutkować ograniczeniem emisji CO2 z wytwarzania energii w KSE o ok. 2-3 mln ton rocznie. Redukcja emisyjności osiągana jest nie tylko dzięki zmianie paliwa na gaz, ale również dzięki zastosowaniu najnowszej generacji turbin gazowych.

Ich sprawność wytwarzania energii przekracza 63 proc. Dla porównania, elektrownie gazowo-parowe z turbinami poprzedniej generacji osiągają 59-60 proc. sprawności, zaś najnowocześniejsze bloki węglowe około 46 proc.

Dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w elektrowni Rybnik kluczowe znaczenie ma realizacja w lokalizacji projektu budowy bloku gazowo – parowego o mocy 882 MW.

Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku i istotnie przyczyni się do ograniczenia emisyjności w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, podobnie jak w przypadku nowych bloków przy Elektrowni Dolna Odra.

Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że jest on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW. Nowy blok gazowo-parowy będzie miał możliwość współspalania wodoru w paliwie gazowym.

Zarządzanie zużyciem energii

 • 3-3

Biorąc pod uwagę zarządzanie zużyciem energii w Grupie PGE najistotniejsze znaczenie, z racji prowadzonej przez nią działalności, ma ograniczenie strat wynikających z procesów produkcyjnych oraz przesyłowych.

W ramach działań produkcyjnych realizowane są inwestycje modernizacyjne w konwencjonalnych jednostkach wytwórczych, służące poprawie sprawności wytwarzania poprzez obniżenie strat własnych. Do poprawy efektywności wykorzystania energii pierwotnej przyczyniać się będzie również budowa bloków gazowo-parowych przy dzisiejszych elektrowniach węglowych Dolna Odra oraz Rybnik.

W przypadku dostarczania energii elektrycznej – realizowany jest program ograniczania strat sieciowych, który konsekwentnie obniża ilość straconej energii elektrycznej.

Wzrost zdolności przyłączeniowych

Większość inwestycji w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w 2022 roku dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrost zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, także dla odnawialnych źródeł energii, jak również poprawę wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalsze ograniczanie strat sieciowych.

Efektywność energetyczna urządzeń elektroenergetycznych zwiększana jest poprzez wymianę transformatorów i zakup urządzeń pomiarowych, w tym nowoczesnych liczników energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszący wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne.

W 2022 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci 146 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,18 GW.

W roku 2022 w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się też 323 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc źródeł, które nie zaliczają się do mikroinstalacji, w tym:

 • elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 395,59 MW – 305 szt.,
 • elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 235,8 MW – 9 szt.,
 • biogazownie o łącznej mocy 3,58 MW – 6 szt.,
 • biomasa o łącznej mocy 0,66 MW – 2 szt.,
 • elektrownie wodne o łącznej mocy 0,13 MW – 1 szt.

Powyższe działania są istotne z punktu widzenia planowanych ograniczeń produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.

Efekt redukcyjny gospodarowania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS)

Nie bez znaczenia jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklach produkcyjnych, które wykorzystują UPS. Przykładem może być ograniczenie śladu węglowego w produkcji cementu z wykorzystaniem popiołów lotnych, czy też płyt gipsowych z wykorzystaniem gipsu syntetycznego.

Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych z energetyki zawodowej ogranicza emisję CO2, która towarzyszy w przemyśle cementowym i wapienniczym przy produkcji tradycyjnych spoiw (tj. cementu lub wapna). Dzięki temu energetyka konwencjonalna przyczynia się do części unikniętej emisji CO2 w skutek zastosowania UPS dostarczanych z energetyki do przemysłu cementowego.

Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dzięki wytworzeniu spoiw z UPS, które z powodzeniem zastępują cement i naturalne wapno w wybranych zastosowaniach geotechnicznych – głównie w budowie dróg, redukcja emisji CO2 w okresie 5-letnim może zmniejszyć się o niemal 568 tys. ton.

Wyniki wyszukiwania