Dbałość o jakość powietrza

Wskaźniki GRI
SDGs
  • 3-3

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych ma wpływ na środowisko naturalne, w tym najbliższe otoczenie, dlatego Grupa PGE przywiązuje ogromną wagę do polepszenia jakości powietrza na obszarze swej działalności.

Z racji wysocerozwiniętej w polskich miastach struktury dystrybucji ciepła systemowego PGE dąży do maksymalizacji jej wykorzystania mając na względzie jego pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko.

Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródeł smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości.

W przypadku elektrociepłowni PGE ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach, wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

PGE - największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego

Grupa PGE dba o partnerskie relacje z samorządami i lokalnymi dystrybutorami, dzięki czemu wypracowuje rozwiązania korzystne dla klientów.

Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza w miastach poprzez masowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej i likwidację starych, nieefektywnych i zatruwających środowisko domowych pieców węglowych.

Strategia zakłada:

  • Ponad 100 tysięcy wymienionych źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 roku,
  • Decyzje inwestycyjne dla gazu ziemnego najpóźniej do 2025 roku; w dalszych latach niezbędna komercjalizacja zeroemisyjnych paliw (np. zielonego wodoru) lub elektryfikacja ciepłownictwa,
  • ponad 70 proc. udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku,
  • Nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów.

W 2022 roku na lokalnych rynkach ciepła PGE Energia Ciepła przyłączyła do miejskich sieci ciepłowniczych budynki o zapotrzebowaniu 218 MWt.

To tak, jakby do ciepła systemowego w jednym roku podłączone zostało całe miasto wielkości Zielonej Góry.

218
MWt
łączna ilość mocy cieplnej w budynkach przyłączonych do miejskich sieci ciepłowniczej
w 2022 roku

Na rynkach, na których PGE Energia Ciepła jest tylko wytwórcą ciepła, przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu 182 MWt, natomiast tam, gdzie działa jako podmiot zintegrowany i jest także dystrybutorem ciepła, przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu 36 MWt.

¾ przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Spółka PGE Energia Ciepła przyłączyła także obiekty z rynku pierwotnego, czyli nowo wybudowane, o zapotrzebowaniu na ciepło 148 MWt. Natomiast na rynku wtórnym, czyli obiekty, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą, spółka przyłączyła budynki o zapotrzebowaniu 70 MWt.

Modernizacje aktywów wytwórczych

Konsekwentne inwestycje w aktywa wytwórcze Grupy PGE sprawiają, że ich wpływ na środowisko naturalne jest ograniczane. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie Grupa PGE dąży do dalszej poprawy wskaźników środowiskowych. W latach 1989-2022 elektrownie Grupy PGE zredukowały emisje: SO2 o 95 proc., NOx o 66 proc., pyłu o 99 proc.

Wykres redukcji emisji SO2, NOx i pyłu od 1989 roku do chwili obecnej.

 

W zależności od lokalizacji, programy modernizacyjne obejmują różne zakresy prac dostosowawczych. Dużą grupę inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych w ostatnich latach stanowiły zadania, których celem było dostosowane jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT.

Większość z nich została zakończona. W przypadku PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej dostosowanie do konkluzji BAT miało miejsce w elektrowniach: Bełchatów, Opole, Dolna Odra, Rybnik, Turów. Z tego zakresu w roku 2022 kontynuowano jeszcze prace w elektrowniach w Bełchatowie i Turowie.

W przypadku PGE Energii Ciepła kilkanaście zadań zostało zrealizowanych w elektrociepłowniach: Wybrzeże, Kraków, Wrocław.

Część zadań dostosowawczych jeszcze trwa ze względu na uzyskane odstępstwa czasowe.

Wybrzeże
Kraków
Wrocław

W przypadku spółki PGE Energia Ciepła okres ten trwa do końca 2023 roku. Podejmowane działania miały na celu głównie dostosowanie aktywów wytwórczych PGE do limitów środowiskowych (m.in. poprawa parametrów emisji ścieków, ograniczenie emisji pyłu, SO2, NOx, Hg i innych).

W roku 2022 kontynuowano prace w kilku lokalizacjach w zakresie poprawy emisji parametrów ścieków. Prace w zakresie dostosowania do konkluzji BAT, przyczyniły się również do poprawy innych parametrów, w tym sprawności wytwarzania i zwiększenia możliwości regulacyjnych, które są również istotne ze względu na obniżenie awaryjności.

Kolejnym przykładem inwestycji, która przyczynia się do zmniejszenia emisji do środowiska, a równocześnie poprawia parametry wytwórcze jest modernizacja turbiny gazowej w Elektrociepłowni Zielona Góra. Inwestycja ta została ukończona w listopadzie 2022 roku.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji ograniczono emisyjność jednostki (m.in. NOx), podniesiono sprawność wytwarzania energii, a także poprawione zostały parametry regulacyjne całej jednostki wytwórczej, co ma również wpływ na awaryjność pracy elektrociepłowni.

Wyniki wyszukiwania