Inwestycje kreujące wartość

SDGs

Wiemy jak ogromne nakłady inwestycyjne wiążą się z procesem transformacji energetycznej. Dlatego też koncentrujemy się na optymalnym wykorzystaniu posiadanego przez nas kapitału i realizacji inwestycji dających największą wartość dodaną.

 • Czynniki takie jak:
 • Prognoza popytu na energię elektryczną
 • Baza danych istniejących mocy w KSE
 • Nowe projekty
 • Prognozy cen paliw i CO2
 • Rozwój OZE
 • Wymiana transgraniczna

Model rynku (prognozy)

W efekcie procesu analityczno-decyzyjnego jedynie najbardziej efektywne ekonomicznie przedsięwzięcia mogą być realizowane.

Zgodnie z zasadami Polityki Inwestycji oraz postanowieniami Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego, wszystkie Strategiczne Zadania Inwestycyjne powinny uzyskać rekomendację Komitetu Inwestycyjnego w zakresie przechodzenia do kolejnych fazy cyklu życia inwestycji.

Gwarantuje to odpowiedni nadzór na procesem. Ma to również kluczowe znaczenie wobec szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, które może istotnie zmienić uwarunkowania realizacji poszczególnych inwestycji.

Proces monitorowania inwestycji

Proces inwestycyjny podlega bieżącemu monitoringowi ze strony Centrum Korporacyjnego. Dzięki temu dokładnie znany jest stopień ich realizacji oraz identyfikowane wszelkie pojawiające się ryzyka. Pozwala to nam na szybką reakcję w razie narastających ryzyk, lecz przede wszystkim przeciwdziałanie ich wystąpieniu na wczesnym etapie.

Wszelkie istotne informacje o przebiegu procesu inwestycyjnego udostępniane są inwestorom, za pośrednictwem raportów okresowych oraz bieżących.

Komitet Inwestycyjny

Grupa PGE działa w branży energetycznej, w której niezwykle istotne jest planowanie długoterminowe, szczególnie w zakresie inwestycji w źródła wytwórcze, których budowa może trwać od kilku do kilkunastu lat, a okres eksploatacji takich aktywów liczony jest w dziesiątkach lat. Dlatego w PGE działa Komitet Inwestycyjny – organ opiniodawczy pełniący funkcję wsparcia decyzyjnego dla Zarządu PGE S.A. oraz zarządów spółek Grupy PGE. Podstawowym zadaniem Komitetu jest opiniowanie inwestycji przy założeniu spełnienia kryteriów kwalifikowalności inwestycji do rozpatrzenia.

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi kilkanaście osób. Są to członkowie Zarządu, dyrektorzy pionów, dyrektorzy komórek organizacyjnych PGE S.A., jak również członkowie zarządu ze spółek zależnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za poszczególne inwestycje. Pracami Komitetu kieruje Wiceprezes Zarządu PGE odpowiedzialny za obszar inwestycji. W ramach swoich prac Komitet:

 • w wyniku przeprowadzonych analiz opiniuje ekonomiczną i technicznej celowość realizacji inwestycji oraz rekomenduje Zarządowi PGE S.A. oraz zarządom spółek Grupy PGE inwestycje o najwyższych wskaźnikach efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności planowanej inwestycji ze Strategią GK PGE, aktualnych możliwości sfinansowania inwestycji przez Grupę PGE oraz stopnia efektywności ekonomicznej inwestycji,
 • wydaje rekomendacje w zakresie przejścia inwestycji do kolejnych faz cyklu życia inwestycji,
 • opiniuje skonsolidowany plan inwestycji,
 • monitoruje tzw. megainwestycje, czyli inwestycje strategiczne o wartości nakładów inwestycyjnych przekraczających 1 miliard zł lub inne zadania inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla Grupy PGE.

Najważniejsze inwestycje Grupy PGE realizowane w 2022 roku

 • budowa bloków gazowo-parowych w PGE Gryfino 2050
 • budowa Nowej EC Czechnica
 • projekty inwestycyjne w segmencie Dystrybucji, w tym program kablowania sieci
 • nabycie lądowych farm wiatrowych o mocy ok. 84 MW
 • kontynuacja projektu morskich farm wiatrowych

Wyniki wyszukiwania