Wyniki operacyjne

Sytuacja na rynkach energii w 2022 r. została zdominowana przez kryzys energetyczny wywołany wybuchem wojny w Ukrainie. W wyniku zakłócenia łańcucha dostaw surowców energetycznych nastąpił drastyczny wzrost cen surowców energetycznych i energii do poziomów najwyższych historycznie.

Produkcja ogółem w jednostkach Grupy PGE spadła w 2022 r. o 4% r/r co wynikało z mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu energetycznego w wyniku spadku zużycia energii i niższego eksportu energii.

Dynamiczny wzrost cen rynkowych węgla kamiennego i gazu oraz mniejsza dostępność węgla kamiennego przyczyniły się do zmiany struktury produkcji w jednostkach wytwórczych Grupy PGE. Nastąpił spadek produkcji na węglu kamiennym o 16% oraz gazie ziemnym o 34% i jednoczenie wzrost o 6% produkcji na węglu brunatnym.

TWh 2022 2021 r/r
Produkcja ogółem, w tym: 66,13 68,95 -4%
węgiel brunatny 39,60 37,37 6%
węgiel kamienny 20,55 24,34 -16%
gaz ziemny 2,79 4,22 -34%
elektrownie szczytowo-pompowe 0,95 0,69 38%
woda 0,39 0,45 -13%
wiatr 1,57 1,45 8%
biomasa 0,25 0,39 -36%
odpady komunalne 0,03 0,04 -25%

Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalanie są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 2,24 TWh i była na poziomie nieco niższym rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody, instalacji spalania odpadów i biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Na spadek wolumenu złożyła się niższa produkcja w elektrowniach wodnych i elektrociepłowniach biomasowych, natomiast wzrosła produkcja w  elektrowniach wiatrowych. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE (jest to w istocie magazynowanie).

W minionym roku nasze sieci dostarczyły 37,07 TWh energii elektrycznej do  ok. 5,7 miliona punktów poboru energii. Na terenie obszaru dystrybucji PGE nastąpił spadek zapotrzebowania na energię w wysokości -2% r/r, który dotyczył w dużym stopniu taryfy G (gospodarstw domowych) z powodu odwracania efektów pandemii Covid -19 i mniejszego wymiaru pracy i nauki zdalnej. Długoterminowy wzrost zapotrzebowania i rosnące cele jakościowe w dystrybucji energii elektrycznej wymagają systematycznego inwestowania w sieć, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki.

TWh 2022 2021 r/r
Dystrybucja energii elektrycznej 37,07 37,74 -2%
Wolumen dystrybuowanej energii w latach 2015 – 2022 (TWh)

*CAGR – średnioroczne tempo wzrostu (compound annual growth rate).

W 2022 roku wydobycie wyniosło 51,1 miliona ton (wzrost o 8% r/r). Wielkość wydobycia węgla brunatnego jest ściśle związana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym dostawcą.

mln ton 2022 2021 r/r
Wydobycie węgla brunatnego, w tym: 51,08 47,18 8%
Bełchatów – Pole Bełchatów 3,31 2,78 19%
Bełchatów – Pole Szczerców 37,89 35,60 6%
Turów 9,88 8,80 12%

Spadek wolumenu sprzedaży energii do odbiorców finalnych o 9% r/r wynikał zarówno ze spadku sprzedaży do w taryfie G (do gospodarstwa domowych) jak i dużych klientów biznesowych.

TWh 2022 2021 r/r
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym: 34,28 37,48 -9%
Gospodarstwa domowe (Taryfa G) 9,18 10,04 -9%
Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R) 25,10 27,44 -9%

W 2022 roku wolumen sprzedaży ciepła przez Grupę PGE istotnie zmniejszył się w relacji do roku 2021. Spadek sprzedaży ciepła o 3,8 petadżuli, czyli o 7% , nastąpił głównie w efekcie wyższych średnich temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym.

Kluczowe wielkości 2022 2021 r/r
Sprzedaż ciepła [PJ] 51,28 55,07 -7%

Wyniki wyszukiwania