20.3 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 609 (13)
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych: (791) 768
Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: (788) 756
Ujęcie skutecznej części zmiany wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie (728) 762
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych (45) (8)
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku z różnic kursowych (13) 2
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat (2)
Wycena pozostałych instrumentów finansowych (3) 12
Podatek odroczony 150 (146)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (32) 609

Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Wyniki wyszukiwania