Kapitały organizacyjne

SDGs

Kapitał ludzki

Najcenniejszym kapitałem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce, a to wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzacją procesów wspierających.

2022 2021 2020
Liczba pracowników 38 355 38 299 40 444
Udział kobiet wśród pracowników 20,30% 20,20% 20,20%
Udział mężczyzn wśród pracowników 79,70% 79,80% 79,80%
 • 6 092 mln PLN – koszty świadczeń pracowniczych
 • 342 972 – całkowita liczba godzin szkoleniowych w roku
 • 130 – łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy
 • 3,40 – wskaźnik częstotliwości wypadków
 • 62,38 – wskaźnik ciężkości wypadków

Dane szczegółowe 2022 2021 2020
Koszty świadczeń pracowniczych 6092 5098 5450
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 42 872 50 034 42 105
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 130 160 176
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 3,40 4,17 4,35
Wskaźnik ciężkości wypadków ** 62,38 64,63 68,68
* liczba wypadków/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000
** łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
Transformacja kapitałów

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany jest do zwiększania produktywności kapitału ludzkiego. Na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego wpływają także szkolenia i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań, przy czym jednym z większym wyzwań, z którym mierzy się cały czas Grupa, jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Zmiana gospodarki na niskoemisyjną i neutralną klimatycznie wymaga rozpowszechnienia nowych kwalifikacji. Wzrośnie wartość umiejętności w obszarze nowoczesnych usług. Coraz istotniejsze będą kompetencje liderów związane z zarządzaniem zmianą. Wymaga to dalszego rozwoju pracowników ukierunkowanego na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych wymagający nowej jakości zarządzania. Jednocześnie trendy demograficzne wymuszają wzrost produktywności, automatyzację i cyfryzację.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których prowadzimy swoją działalność. Dbałość o te relacje to również zasada zapisana w Kodeksie Etyki Grupy PGE. Spółki i oddziały naszej Grupy są w wielu przypadkach największymi zakładami pracy w regionach.

Grupa PGE buduje lokalne partnerstwa nastawione na rozwój i współpracę. Dokłada wszelkich starań, żeby być dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem. Dzięki zasobom, którymi dysponujemy, możemy w istotny sposób angażować się w życie lokalne, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Branża, w której działamy, cechuje się długoterminowym horyzontem planowania, a społeczna akceptacja dla naszych działań stanowi istotny komponent działalności gospodarczej. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje.

 • Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem.
 • Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy PGE i wynikających z jego zapisów Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej.
 • Od 2011 r. wspieramy rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne w ramach Fundacji PGE. Pomagamy m.in. prowadząc działalność filantropijną, organizując i finansując wolontariat pracowniczy, projekty wsparcia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – „Energetyczny tornister” oraz program wsparcia dla Powstańców Warszawskich – „Bohaterowie Naszej Przyszłości”.
 • W 2022 roku PGE kontynuowała realizację działań promujących patriotyzm konsumencki, odpowiedzialne postawy konsumenckie i zachęcała do kupowania polskich produktów w kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”.
 • Działalność marketingowa Grupy, rozumiana jako sponsoring sportu i kultury oraz działalność reklamowa, w tym kampanie reklamowe wizerunkowo-sprzedażowe, przyczynia się do umacniania pozycji marki PGE.

2022
Podatki zapłacone do budżetu centralnego (mln PLN) 3 897
Składki na ubezpieczenia społeczne (mln PLN) 1 554
Podatki zapłacone do samorządów lokalnych (budżety województw, powiatów i gmin) (mln PLN) 2 189
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI) 88,0%
 • Wolontariat pracowniczy: od pierwszej edycji programu, czyli od 2014 r., zrealizowaliśmy około 300 projektów na terenie całego kraju. W ramach działań wolontariatu powstały m.in. nowe place zabaw, wyremontowane i wyposażone zostały sale szkolne, a także świetlice dla dzieci i młodzieży,
 • Projekty wolontariackie PGE w 2022 roku skupiały się przede wszystkim wokół tematów środowiskowych i dotyczyły głownie prac porządkowych w Kampinoskim Parku Narodowym, w Roztoczańskim Parku Narodowym i Bieszczadach.
 • Energetyczny tornister: to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji polegającej na obdarowaniu uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi. Od roku 2016 spółka przekazała pierwszoklasistom prawie 2 tys. tornistrów.
 • Ochrona bociana białego: nasi energetycy od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform na słupach linii niskiego napięcia, co zapewnia warunki do bezpiecznego pobytu ptaków na naszym obszarze dystrybucyjnym. Dotychczas zamontowano już ponad 28,5 tys. takich platform, z czego 787 w 2022 roku.
 • Lasy pełne energii: to autorska ekologiczna inicjatywa energetyków z PGE Dystrybucja, realizowana od 2000 roku i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE
 • Krew nie woda – nie bądź obojętny!” to hasło łączące wszystkie akcje krwiodawcze w Grupie PGE. Przez cały rok energetycy z Grupy PGE oddają krew zarówno podczas cyklicznych akcji, z okazji świąt, a także w odpowiedzi na prośby o pomoc dla konkretnych osób. Ponad 400 pracowników Grupy PGE jest zrzeszonych w siedmiu klubach honorowych dawców krwi.
Transformacja kapitałów

Relacje społeczne są źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest w długim horyzoncie kapitał produkcyjny, intelektualny, ludzki i wreszcie finansowy. Kapitał społeczny to jednak również zobowiązania, które sumiennie wypełniamy kosztem krótkoterminowego zaangażowania kapitału finansowego. Poprzez promowanie, w ramach naszych relacji z interesariuszami, właściwych postaw w stosunku do środowiska naturalnego przyczyniamy się do ograniczenia eksploatacji kapitału naturalnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Relacje z otoczeniem ulegać będą zmianie wraz ze zmianami prowadzonej działalności Grupy, angażującej się w nowych lokalizacjach. Równocześnie, pomimo zakładanego wydzielenia aktywów węglowych Grupa PGE zamierza pozostać aktywna w regionach przechodzących transformację – realizując tam inwestycje oraz wspierając proces zmian społecznych.

Kapitał finansowy

Do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla interesariuszy wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej, jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

2022 2021
Kapitał własny (mln PLN) 54 383 48 291
Dług netto (mln PLN) -2 656 4 228
Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN) 22 235/14 413 20 186/10 365
Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton) 0,63 0,64
Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN) 19 620 18 929
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 7 053 4 662
 • 73 435 – przychody ze sprzedaży (mln PLN)
 • 8 657 – EBITDA (mln PLN)
 • 12% – marża EBITDA
 • 4 299 – EBIT (mln PLN)
 • 11 609 – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN)

2022 2021
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 73 435 52 730
EBITDA (mln PLN) 8 657 9 535
Marża EBITDA 12% 18%
EBIT (mln PLN) 4 299 5 123
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) 11 609 7 456
Zysk netto (mln PLN) 3 390 3 945
Zysk na akcję (PLN) 1,56 2,12
Dług netto/12 M EBITDA (x) -0,31 0,44
Rating (Moody’s/Fitch) Baa1/ BBB+ Baa1/ BBB+
Transformacja kapitałów

Stabilność firmy jaką zapewnia kapitał finansowy jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu.

W 2022 r. dzięki wykorzystaniu kapitału finansowego poprzez inwestycje zwiększyliśmy nasz kapitał produkcyjny, wspieraliśmy kapitał ludzki i społeczny.

Finansowanie innowacyjnych projektów pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Przemiana modelu biznesowego – zwiększenie przewidywalności EBITDA oraz ograniczenie ekspozycji na ryzyka działalności węglowej – umożliwi szersze korzystanie Grupy z finansowania. Pozwoli to na planowanie i realizację efektywnych ekonomicznie inwestycji budujących przyszłą, stabilną wartość w wymiarze finansowym poprzez wytworzenie  oraz nabycie nowego kapitału produkcyjnego.

Kapitał intelektualny

Doświadczenie biznesowe Grupy i wysoka pozycja marki PGE są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata.

Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła i dystrybucją energii elektrycznej. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej, uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, a także produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację
 • Efektywne procedury
 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku. W 2022 r. kontynuowaliśmy działalność PGE Ventures, funduszu Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. PGE Ventures jest w stanie wyjść na przeciw potrzebom kapitałowym startupów znajdujących się we wszystkich fazach rozwoju (od fazy zalążkowej, przez fazę wzrostu, aż do fazy ekspansji).
 • W portfelu projektów znajdują się m.in. spółki:
  • ConnectPoint -opracował systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektorciepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Ich rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji. To w konsekwencji pozwala zmniejszyć ich koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2.
  • PySENSE –jest polską firmą technologiczną oferującą zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne w segmencie Internetu Rzeczy.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Stworzenie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. CBiR GOZ to specjalistyczny ośrodek badawczy służący zwiększeniu potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego dla procesów odzysku surowców. Głównym zadaniem centrum jest wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii, dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych.
Transformacja kapitałów

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego oraz wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Rola kapitału intelektualnego w zmieniającym się otoczeniu biznesowym będzie konsekwentnie rosła. Z tego względu Strategia Grupy przewiduje koncentrację na budowie sprawnej i efektywnej organizacji – cyfryzacji działalności, zdalnego zarządzania majątkiem i monitoringu.

W coraz większym stopniu organizacja polegać będzie na rozwiązaniach Big Data oraz AI, jak również na robotyzacji, komunikacji maszynowej oraz technologiach rozproszonych rejestrów.

Kapitał naturalny

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa. W coraz większym stopniu kapitał naturalny jest poddawany recyclingowi w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Dzięki połączeniu własnych zasobów węgla brunatnego, aktywów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, Grupa PGE zapewnia bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ok. 5,5 milionów klientów w całej Polsce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. W  praktyce  oznacza  to, że Grupa PGE obsługuje  niemal co trzeciego  konsumenta  energii elektrycznej w Polsce. Jest również liderem w produkcji ciepła sieciowego.

W Grupie PGE, dążymy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania kapitału naturalnego, dlatego w 2021 r. wyodrębniony został kolejny segment naszej działalności Gospodarka Obiegi Zamkniętego (GOZ). Zagospodarowujemy odpady wytwarzane w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE, które powstają podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła (popioły, żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe i gips z instalacji odsiarczania spalin). Odpady te są wykorzystywane jako pełnowartościowe substancje w innych gałęziach gospodarki (przemysł cementowy, budownictwo, drogownictwo, górnictwo). W ten sposób ograniczamy ilości wytwarzanych odpadów końcowych. W roku 2022 wolumenu ubocznych produktów spalania odebranych od dostawców w  segmencie Gospodarka Obiegu Zamkniętego wyniósł ponad 3,6 mln ton i wzrósł o 11% w stosunku do roku poprzedniego.

Wykorzystujemy również kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnego, które odgrywają istotną rolę w zrównoważonym łańcuchu dostaw surowców i materiałów. Zaliczamy do nich: wapienie, kredę jeziorną, piaski, iły, bruki krzemienne oraz głazy narzutowe w postaci granitoidów i innych skał skandynawskich. Zagospodarowywanie kopalin towarzyszących przyczynia się do racjonalnej gospodarki złożem i ochrony powierzchni Ziemi.

2022 2021
Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton) 782 837
Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) 51,1 47,2
Zużycie węgla kamiennego (mln ton) 10,74 11,98
Zużycie gazu ziemnego (mln m3) 832,9 1173,40
Zużycie biomasy (mln ton) 0,481 0,709
Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru słońca) – produkcja netto (TWh) 2,24 2,33
Pobór wody na cele produkcyjne (mln m3) 23 343 193 26 529 119
 • 70,01 – emisja CO2 (mln ton)
 • 50 337– emisja NOx (ton)
 • 56 999 – emisja SO2 (ton)
 • 1 890 – emisja pyłu zawieszonego (ton)
 • 7 017 – ilość odpadów niebezpiecznych** (ton)
 • 7 028 836 – ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton)

2022 2021
Emisja CO2 (mln ton) 70,01 70,75
Emisja NOx (ton) 50 337 52 818
Emisja SO2 (ton) 56 999 62 931
Emisja pyłu zawieszonego (ton) 1 890 2 033
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) 7 017 6 168
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) 7 028 836 6 194 850
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC.
*** PGE GiEK.
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC.
Transformacja kapitałów

W procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu, jednak zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej i ciepła służymy społeczeństwu oraz przemysłowi, umacniając tym samym kapitał społeczny. Wykorzystując kapitał naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów.

Dążymy do tego, aby wykorzystanie kapitału naturalnego było jak najbardziej efektywne dlatego kierując się ideą gospodarki obiegu zamkniętego, wprowadzamy do obiegu gospodarczego uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobycia, które staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

W docelowym modelu działalności PGE w mniejszym stopniu będzie eksploatowała nieodnawialny kapitał naturalny. Podstawą działalności wytwórczej będzie natomiast wykorzystanie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej. Będziemy dążyli również do zwiększenia efektywności zużycia surowców poprzez rozwój gospodarki obiegi zamkniętego.

Kapitał produkcyjny

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając znaczną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej. To materialna podstawa naszej działalności.

2022 2021
Liczba elektrowni na węgiel brunatny 2 2
Liczba elektrowni na węgiel kamienny 3 3
Liczba elektrociepłowni 16 16
Liczba farm wiatrowych 20 17
Liczba elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych 33 33
Liczba elektrowni fotowoltaicznych 24 5
Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW) 15 460 15 460
Zainstalowane moce cieplne (MW) 7 766 7 685
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW) 1177 1070
Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW) 1256 1256
Liczba stacji dystrybucyjnych 96 588 95 987
Moc stacji dystrybucyjnych (MVA) 33 475 32 956
Długość linii dystrybucyjnych (km) 298 670 297 029
*bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym
 • 62,94 – produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh)
 • 2,24 – produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh)
 • 0,95 – produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh)
 • 37,07dystrybucja energii elektrycznej (TWh)
 • 52,79 – produkcja ciepła (PJ)

2022 2021
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh) 62,94 65,75
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh) 2,24 2,33
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh) 0,95 0,69
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh) 37,07 37,74
Produkcja ciepła (PJ) 52,79 56,77
Sprzedaż ciepła (PJ) 51,28 55,07
Transformacja kapitałów

Realizując projekty rozwojowe oraz przejęć nowych aktywów zwiększamy potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje generując zysk powinny przyczyniać się również do jego zwiększania. Koncentrujemy się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Sukcesywnie zwiększamy również wykorzystanie nowych technologii oraz doskonalimy istniejące budując kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Po wydzieleniu aktywów węglowych w skład Kapitału produkcyjnego Grupy PGE będą wchodzić głównie sieci dystrybucyjne, a także elektrociepłownie oraz instalacje odnawialnych źródeł energii. Wraz z dalszą realizacją Strategii nastąpi znaczny przyrost mocy odnawialnych, a kapitał produkcyjny elektrociepłowni będzie ulegał przeobrażeniu w kierunku niskoemisyjnym

Wyniki wyszukiwania