Dialog z interesariuszami

Wskaźniki GRI
SDGs

Pomyślny przebieg transformacji jest uwarunkowany jej dobrym zrozumieniem przez wszystkie grupy interesariuszy PGE oraz ich zaangażowaniem w proces zmian.

 • 2-29

PGE dokłada wszelkich starań, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i transparentna oraz przebiegała zgodnie z wypracowanymi w procesie dialogu ustaleniami.

Dialog ten odbywa się w różnej formie, w zależności od typu i potrzeb komunikacyjnych danego interesariusza, ale istnieją też rozwiązania takie jak regularne sesje dialogowe, które stwarzają przestrzeń na wymianę opinii i zgłoszenie oczekiwań wobec firmy przedstawicielom wszystkich kluczowych grup interesariuszy we wspólnym gronie.

Kluczowymi interesariuszami Grupy PGE są: administracja rządowa i samorządowa, regulatorzy i nadzór rynku, akcjonariusze, inwestorzy, klienci, pracownicy, banki i instytucje finansujące, ubezpieczyciele, dostawcy i podwykonawcy, organizacje branżowe, prospołeczne i działające na rzecz środowiska naturalnego, media, analitycy ESG, środowiska naukowe, lokalne społeczności oraz konkurencja.

Kluczowi interesariusze Grupy PGE. Analiza istotności dokonana w roku 2022 przez kluczową kadrę kierowniczą oraz członków zespołów roboczych Grupy Kapitałowej PGE, pracujących przy Komitecie ds. Zrównoważonego Rozwoju i inicjatywach ESG.

Formy dialogu z interesariuszami Grupy PGE

Grupa PGE jako organizacja o dużej skali i wpływie na otoczenie jest naturalnym partnerem do dialogu z szerokim gronem interesariuszy. Aby rozwijać się w sposób zrównoważony, ważne jest dla PGE badanie i uwzględnianie ich potrzeb. Zależy jej na budowaniu relacji opartych na partnerstwie.

lp. Kluczowi interesariusze
Grupy PGE
Zakres współpracy
1. Administracja rządowa Biorąc pod uwagę skalę i zakres działalności, jak również jej charakter – Grupa PGE jest w dużym stopniu zaangażowana we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką odgrywa PGE w polskiej gospodarce czyni ją naturalnym partnerem do dialogu dla szerokiego grona instytucji rządowych.
2. Akcjonariusze i inwestorzy Departament Relacji Inwestorskich i ESG dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych do tego, aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami i inwestorami. Oznacza to kompleksową i terminową komunikację z rynkiem oraz przestrzeganie najwyższych standardów raportowania.
3. Regulatorzy i nadzór rynku Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego, jak również za promowanie konkurencji. Prezes URE reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów. Działalność Grupy PGE podlega również innym regulatorom, jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Dozoru Technicznego, Komisja Nadzoru Finansowego.
4. Banki/Instytucje finansujące PGE prowadzi otwarty dialog z instytucjami finansowymi, dbając o ich potrzeby komunikacyjne i dostarczając wszystkich niezbędnych informacji. PGE jako kredytobiorca jest zaufanym partnerem biznesowym, regulującym swoje zobowiązania finansowe w wyznaczonych terminach.
5. Pracownicy Kluczowe dla Grupy PGE jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy i stabilnego zatrudnienia dla pracowników. PGE dba o ich rozwój zawodowy, dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szansy na realizację unikatowych projektów. Otwarty i regularny dialog społeczny PGE traktuje jako nieodłączną część swojej działalności biznesowej.
6. Klienci PGE dba o wysokie standardy współpracy z klientami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych form kontaktu. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji. Pomaga nam to stale podnosić jakość usług oraz budować pozytywne relacje z klientami.
7. Ubezpieczyciele Bezpośrednim partnerem biznesowym dla obecnych i przyszłych ubezpieczycieli jest w PGE SA Departament Ryzyka i Ubezpieczeń. Mając na celu jak najlepszy stopień zabezpieczenia finansowego dla potencjalnych ryzyk, PGE poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań. Dialog umożliwia nam dopasowanie produktów ubezpieczeniowych dokładnie do potrzeb PGE.
8. Media Jest to dla PGE jeden z kluczowych kanałów komunikacji z interesariuszami, poprzez który przekazuje opinii publicznej informacje o planach, wynikach i osiągnięciach. PGE przykłada dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze znaczenie dostępu do pełnej i przekazanej terminowo informacji o naszej spółce.
9. Administracja samorządowa Skala i zakres działalności Grupy PGE wymaga bezpośredniego i regularnego dialogu z administracją samorządową. Grupa buduje relacje w oparciu o wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
10. Analitycy ESG Jako lider zielonej zmiany PGE jest otwarta na dialog analityków z obszaru ESG – przedstawiciele firmy prowadzą z nimi otwartą komunikację, odpowiadają na ich potrzeby i starają się na bieżąco wprowadzać do działalności biznesowej Grupy PGE zasady zrównoważonego rozwoju. Oceny, jakie otrzymuje PGE w poszczególnych ratingach czy badaniach ESG służą do dalszego rozwoju organizacji w sposób odpowiedzialny i z myślą o przyszłych pokoleniach.
11. Organizacje branżowe sektora energetycznego Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), PGE należy do EURELECTRIC, gdzie reprezentuje interesy europejskiego przemysłu energetycznego. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy rolę w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności. Dzięki obecności w organizacjach branżowych PGE realizuje ważne partnerstwa strategiczne. Z inicjatywy PGE powstał w ramach Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) podręcznik do liczenia śladu węglowego, który pozwoli na porównanie danych w ramach sektora w Polsce.
12. Organizacje działające na rzecz środowiska naturalnego PGE bierze udział w działaniach wielu krajowych, jak również międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego, ucząc się od nich sposobów zarządzania ochroną środowiska i wspierając często ich działalność. Spółki z Grupy PGE aktywnie współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami pro środowiskowymi na poziomie lokalnym.
13. Dostawcy i podwykonawcy To, co Grupa PGE kupuje i od kogo kupuje ma dla niej duże znaczenie. Polityka zakupowa Grupy PGE, a także Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE kładą nacisk na przestrzeganie wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych przez obecnych i potencjalnych dostawców.
14. Społeczności lokalne Procesy inwestycyjne Grupy PGE poprzedzone są dialogiem ze społecznością lokalną, aby przekazać jej pełną informację odnośnie do prowadzonych działań, jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne. PGE dokłada wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla społeczności mieszkających w pobliżu jej aktywów – rozwijać je zgodnie z ich potrzebami i dbać o ich dobrostan.
15. Środowisko naukowe PGE jako lider transformacji odpowiada za inwestycje w nowe technologie i współtworzenie nowych sektorów gospodarki, takich jak morska energetyka wiatrowa. Współpraca z instytucjami naukowymi, w tym kształcącymi potencjalnych przyszłych pracowników jest kluczowa dla Grupy PGE.
16. Konkurencja Grupa PGE prowadzimy dialog z konkurentami w ramach organizacji branżowych, które współtworzy. W procesie dialogu przyświeca jej poszanowanie reguł uczciwej konkurencji, zgodnie z Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej PGE.
17. Organizacje prospołeczne Grupa PGE aktywnie angażuje się w działania mające pozytywny wpływ na społeczności. Jest zaufanym partnerem.

Sesje dialogowe

Informacje o tym, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec Grupy PGE przekazywane są podczas cyklicznych spotkań. Ostatni panel interesariuszy odbył się 13 i 14 czerwca 2022 roku w formule on-line. Swoimi opiniami na temat działalności firmy podzieliło się około 80 osób, w tym:

50
osób w ramach sesji polskojęzycznej
~30
osób w ramach sesji anglojęzycznej, w której wzięli udział głównie przedstawiciele instytucji międzynarodowych

Sesje dialogowe prowadzone są według standardu społecznej odpowiedzialności biznesu AA 1000, z udziałem niezależnych moderatorów zewnętrznych. Spotkania mają na celu przede wszystkim zebranie informacji o tym, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec Grupy PGE, w tym w obszarze ESG, oraz zebranie opinii, które z podejmowanych przez Grupę PGE działań są najbardziej wartościowe, a jakie powinny zostać dodatkowo zainicjowane.

Wynikiem sesji dialogowych jest też lista najważniejszych tematów i zagadnień wskazanych przez interesariuszy, które powinny zostać opisane w sprawozdaniu niefinansowym za dany rok. Więcej informacji na temat wyników sesji 2022 roku dostępnych jest w rozdziale O raporcie.

Korzyści z uczestniczenia w panelu interesariuszy Grupy PGE płyną dla obu stron.

 • możliwość bezpośredniego przedstawienia oczekiwań wobec odpowiedzialności środowiskowej i społecznej Grupy PGE;
 • wpływ na przyszłe kierunki strategicznego rozwoju Grupy PGE w obszarze ESG;
 • współtworzenie planów i działań Grupy PGE odpowiadających na potrzeby szerokiego grona interesariuszy;
 • możliwość zaprezentowania swojej opinii o działaniach Grupy PGE, a także poznania oczekiwań i możliwości Grupy PGE;
 • identyfikacja obszarów i tematów ESG istotnych do przedstawienia w raporcie zintegrowanym Grupy PGE.

Relacje z otoczeniem – public affairs

Podstawą trwałego, zrównoważonego rozwoju Grupy PGE jest utrzymywanie na bieżąco partnerskich relacji z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie rynków, na których organizacja działa. PGE dba o konstruktywny i transparentny dialog z niezależnymi regulatorami rynkowymi i organami nadzorującymi rynek.

Grupa PGE funkcjonuje w niezwykle złożonym i zmiennym otoczeniu regulacyjnym. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych i aktywne uczestnictwo w dialogu ze środowiskami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, jest elementem niezbędnym do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i wypełniania oczekiwań interesariuszy Grupy PGE. Aktywność ta przekłada się bezpośrednio na budowę wartości Grupy.

PGE dąży do zwiększania świadomości opinii publicznej na temat problemów i wyzwań sektora elektroenergetycznego. Jest naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą, administracją centralną oraz samorządową.

Eksperci PGE analizują konsekwencje decyzji regulacyjnych oraz politycznych w obszarze energetyki. Grupa PGE dzieli się obserwacjami i analizami w zakresie funkcjonujących ram umożliwiających dialog z administracją oraz tworzącymi prawo. PGE bierze też aktywny udział w pracach instytucji, starając się zwracać uwagę na kwestie istotne dla firmy i całej branży energetycznej.

PGE jest członkiem szeregu organizacji zrzeszających przedstawicieli branży energetycznej i swoje opinie prezentuje również za ich pośrednictwem. Zapewnia to wypracowanie wyważonego stanowiska, uwzględniającego punkt widzenia wszystkich członków organizacji.

Kwestie członkostwa spółek Grupy PGE w organizacjach branżowych regulują „Dobre praktyki we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi”, które stanowią załącznik do wewnętrznej Procedury Ogólnej Zarządzania Regulacyjnego. Za organizacje branżowe uznawane są organizacje, stowarzyszenia czy izby gospodarcze, które mają w swoim zakresie działania sektor energetyczny.

 • 2-28

lp. Kluczowe krajowe i międzynarodowe organizacje branżowe, których członkami są spółki Grupy PGE (stan na 31.12.2022 rok) Rodzaj organizacji Członkostwo spółki Grupy PGE Reprezentacja we władzach organizacji
1. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) krajowa PGE SA Liczba członków: 4

Pełnione funkcje:

Prezes Rady Zarządzającej PKEE
Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE

Członek Rady Zarządzającej PKEE

Członek i Sekretarz Rady Zarządzającej PKEE

2. Eurelectric – pośrednie członkostwo przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) międzynarodowa PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) krajowa PGE SA, PGE GIEK, PGE Dystrybucja oraz PGE Energia Ciepła Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
4. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) krajowa PGE SA oraz PGE Obrót SA Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
Członek Rady Zarządzającej TOE

5. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) krajowa PGE SA oraz ZEW KOGENERACJA SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
6. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) krajowa PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
7. Związek Pracodawców Polskiej Energetyki (ZPPE) krajowa PGE SA, PGE GIEK, PGE Dystrybucja, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Ciepła Liczba członków: 1

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu ZPEP

8. European Energy Forum (EEF) międzynarodowa PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
9. Eurogas międzynarodowa PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
10. European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) międzynarodowa PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
11. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (TGPE) krajowa PGE GIEK Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu TGPE
Członek Zarządu TGPE

12. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) krajowa PGE GIEK, PGE Energia Ciepła , ZEW KOGENERACJA SA oraz EC Zielona Góra SA Liczba członków: 4

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu PTEZ

Wiceprezes Zarządu PTEZ
Członek Zarządu PTEZ
Członek Zarządu PTEZ

13. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (ZP PPWB) krajowa PGE GIEK Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu ZP PPWB

Wiceprezes Zarządu ZP PPWB

14. Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL) – pośrednie członkostwo przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (ZP PPWB) międzynarodowa PGE GIEK Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
15. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) krajowa PGE Energia Ciepła , ZEW KOGENERACJA SA, PGE Toruń oraz SA EC Zielona Góra SA Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Rady IGCP Członek Rady IGCP

16. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) krajowa PGE Dystrybucja Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Wiceprezes Zarządu PTPiREE

Członek Zarządu PTPiREE

17. European Distribution System Operators (E.DSO) międzynarodowa PGE Dystrybucja Liczba członków: 1

Pełnione funkcje:

Członek Rady Dyrektorów E.DSO

18. EU DSO Entity międzynarodowa PGE Dystrybucja Liczba członków: 1

Pełnione funkcje:

Członek Rady Dyrektorów EU DSO

19. Cogen Europe międzynarodowa PGE Energia Ciepła Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
20. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) krajowa PGE Baltica sp. z o.o. Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
21. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) krajowa PGE Baltica sp. z o.o. oraz PGE Energia Odnawialna Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
22. WindEurope (WE) międzynarodowa PGE Baltica sp. z o.o. Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
23. Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW) krajowa PGE Energia Odnawialna Liczba członków: 1

Pełnione funkcje:

Członek Zarządu TEW

24. European Coal Combustion Products Association (ECOBA) – pośrednie członkostwo przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania międzynarodowa PGE Ekoserwis SA Liczba członków: 1

Pełnione funkcje:

Członek Zarządu ECOBA

25. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS) krajowa PGE Ekoserwis SA Liczba członków: 2

Pełnione funkcje:

Prezes Zarządu PU UPS oraz Wiceprezes Zarządu PU UPS

26. Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) krajowa PGE Energia Ciepła Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji

Jako największy koncern elektroenergetyczny w Polsce PGE jest świadoma wagi decyzji dotyczących przyszłości energetyki zapadających na szczeblu europejskim.

Grupa PGE jest obecna na forum międzynarodowym, aktywnie włącza się w instytucjonalny dialog, który wspiera ideę wzajemnego zrozumienia. Konstruktywna wymiana argumentów i poglądów prowadzi do osiągnięcia kompromisu. Znacząca część aktywności realizowana jest poprzez Biuro PGE SA w Brukseli oraz w ramach członkostwa PGE w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszającym reprezentantów branży w Polsce.

Prezes Zarządu PGE SA, Wojciech Dąbrowski, jest również prezesem Rady Zarządzającej PKEE. Ponadto, poprzez PKEE PGE aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowej EURELECTRIC, reprezentującej interesy branży elektroenergetycznej na poziomie europejskim. W lutym 2023 roku Rada Zarządzająca PKEE przyjęła uchwałę powołującą Wandę Buk, Wiceprezes Zarządu PGE SA ds. Regulacji na przedstawiciela PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC.

Rosnąca potrzeba prowadzenia bezpośredniego dialogu ze środowiskiem europejskim sprawiła, że w kwietniu 2019 roku PGE SA otworzyła własne biuro w Brukseli, pozostając członkiem PKEE. Główną rolą Biura PGE SA w Brukseli jest zwiększenie aktywności Grupy Kapitałowej PGE w sprawach związanych z wdrażanymi i planowanymi regulacjami unijnymi w zakresie energetyki i klimatu.

Biuro wspiera jednocześnie realizację celów i założeń strategicznych firmy, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE przy zmieniających się uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych na unijnym rynku energii elektrycznej.

Dialog z akcjonariuszami

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie.

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane w ramach relacji inwestorskich wykraczają poza wymogi przepisów. Te zobowiązują spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych.

W roku 2022 spółka PGE SA prowadziła wielokanałową komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego – poprzez stronę internetową i dedykowaną zakładkę Relacji Inwestorskich, korespondencję elektroniczną do inwestorów po istotnych zdarzeniach w Grupie PGE, spotkania z analitykami i inwestorami.

Po okresie pandemii, spółka stopniowo wracała do udziału w stacjonarnych konferencjach inwestorskich zarówno w Polsce, jak i Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W maju 2022 roku PGE SA po raz pierwszy uczestniczyła w konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, biorąc udział w debacie „Narodowe czempiony w obliczu szoków cenowych i dużych turbulencji gospodarczych. Czy wyjdą z tego silniejsze czy osłabione?” oraz prezentując Grupę PGE podczas „Forum Akcjonariat”.

Konferencja WallStreet była także okazją do rozmów z inwestorami indywidualnymi, wymiany doświadczeń w obszarze relacji inwestorskich i ESG z innymi spółkami giełdowymi, edukatorami giełdowymi, a także dziennikarzami finansowymi. Każdorazowo przed publikacją raportu okresowego, PGE SA publikowała szacunki wyników, wraz z informacjami o zdarzeniach jednorazowych.

Dodatkowo na stronie internetowej publikowana była prezentacją uszczegóławiającą szacunkowe wyniki i kluczowe czynniki wpływające na zmianę wyniku r/r. Po publikacji wyników okresowych, spółka zorganizowała 4 konferencje Zarządu dla dziennikarzy i analityków, podczas których omawiane były wyniki operacyjne i finansowe za dany okres oraz perspektywy rozwoju spółki.

Konferencje były również transmitowane na żywo w internecie, następnie zapis transmisji był zamieszczany na korporacyjnej stronie internetowej. Każdorazowo zapewniona była możliwość zadawania pytań przez uczestników.

 • prezentacje wynikowe wraz z pakietem analityka oraz suplementem do prezentacji w formie pliku xls,
 • cyklicznie aktualizowana prezentacja inwestorska,
 • prezentacja dot. przejęcia PKP Energetyka SA przez PGE SA;
 • prezentacja z konferencji dla inwestorów indywidualnych WallStreet,
 • edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 roku aż do ostatniego okresu sprawozdawczego,
 • konsensus prognoz analityków,
 • kalendarium wydarzeń.

Mając na względzie transparentność realizacji idei zrównoważonego rozwoju i prezentację wpływu spółki na jej otoczenie, opublikowany został raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online. Raport za rok 2021, dostępny jest pod adresem.

Dialog z interesariuszami prowadzony przez spółki

W obszarze dialogu z interesariuszami zewnętrznymi spółki z Grupy PGE organizują spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i prowadzą konsultacje społeczne, towarzyszące inwestycjom. Prowadzą też spotkania z potencjalnymi kontrahentami czy warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej.

Dialog z partnerami biznesowymi PGE Dystrybucja

W 2022 rok PGE Dystrybucja realizowała wiele inwestycji w sieci elektroenergetycznej na terenie działania wszystkich oddziałów spółki.

Dlatego też pomimo braku Forów Energetycznych, czyli odbywających się co 2 lata spotkań z samorządowcami we wszystkich oddziałach spółki (poprzednie odbyły się w 2021 roku), dialog z przedstawicielami samorządów jako naturalnymi partnerami procesów inwestycyjnych był prowadzony na szeroką skalę.

We wszystkich oddziałach spółki odbyło się ponad półtora tysiąca spotkań operacyjnych z tymi ważnymi do spółki partnerami. Spotkania dotyczyły zarówno toczących się inwestycji, jak i planów rozwojowych sieci energetycznej oraz planów gmin, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych ze wsparciem funduszy unijnych. W minionym roku szczególnie ważną grupą interesariuszy byli obecni oraz potencjalni wykonawcy usług na rzecz spółki.

W każdym z oddziałów odbyły się spotkania z tą grupą interesariuszy, a z poziomu centrali spółki- zdalne warsztaty, w których wzięło udział blisko 500 wykonawców. Uczestnicy zapoznali się z planowanym na najbliższe lata zakresem inwestycji, jak również z wymogami postępowań przetargowych prowadzonych w PGE Dystrybucja. W formie transmisji wideo przedstawiciele spółki zaprezentowali potencjał techniczny spółki i planowane prace eksploatacyjne.

Omówiono też kluczowe programy inwestycyjne, jak kablowanie sieci oraz wdrażanie liczników zdalnego odczytu oraz zasady BHP i Compliance, obowiązujące w PGE Dystrybucja przy współpracy z wykonawcami. Z myślą o poszerzaniu i utrwalaniu dobrych relacji biznesowych, podczas Targów Energetycznych Energetics w Lublinie, stoisko PGE Dystrybucja było dedykowane właśnie wykonawcom, którzy wcześniej otrzymali zaproszenia do „Strefy PGE Dystrybucja dla wykonawców”.

W ciągu trzech targowych dni strefę tę odwiedziło kilkudziesięciu przedstawicieli firm współpracujących lub zainteresowanych podjęciem współpracy.

W 2022 roku PGE Dystrybucja wzmocniła współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT). Podpisano 9 porozumień o współpracy z brygadami WOT na obszarze działania wszystkich oddziałów spółki. W ramach współpracy odbyły się wspólne ćwiczenia energetyków i WOT symulujące sytuację krytyczną – brak zasilania w wyznaczonych obiektach. Zasilanie przywracane było poprzez podłączenie Kontenerowej Elektrowni Polowej.

Ćwiczenia przeprowadzono w Radzyniu Podlaskim, Ustrzykach Dolnych, Radomiu i Radomsku. W planie są dalsze wspólne działania. Regularna współpraca realizowana jest również z jednostkami straży pożarnej.

Współpraca PGE Energia Ciepła z lokalnymi samorządami

Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach. Od lat elektrociepłownie PGE Energia Ciepła wspierają samorządy w walce o czyste powietrze. Oddziały spółki PGE Energia Ciepła wraz z samorządami angażują się w kampanie informacyjno-edukacyjne na temat podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. W 2022 roku ważnym tematem było także oszczędzanie energii i ciepła.

PGE Toruń od lat współpracuje z miastem na wielu obszarach.

Toruńska spółka wspiera poprawę efektywności energetycznej w budynkach gminnych (podpisano umowę na przeprowadzenie analizy mocy i ocenę stanu technicznego węzłów w budynkach gminnych). Pod egidą Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska, Gminy Miasta Toruń i PGE Toruń prowadzono w 2022 roku szkolenie związane z oszczędzaniem ciepła i energii dla ponad 100 toruńskich dyrektorów i zarządzających placówkami oświatowymi – miejskimi szkołami, przedszkolami i żłobkami. Na bieżąco prowadzona jest z samorządem operacyjna współpraca związana z przyłączaniem budynków do sieci ciepłowniczej lub modernizacjami ciepłociągów na ternie miasta. Na bieżąco PGE Toruń współpracuje z toruńskim samorządem przy aktualizacji ważnych i strategicznych dla Torunia dokumentów związanych z zaopatrzeniem Gminy Miasta Toruń w ciepło.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże współpracuje z Miastem Gdynia przy programie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.

W 2022 roku wystartowała już szósta jego edycja. Do udziału w projekcie swoje nieruchomości mogli zgłaszać właściciele, zarządcy oraz administratorzy budynków mieszkalnych położonych na terenie Gdyni. Badania termowizyjne, które dla mieszkańców są całkowicie bezpłatne, przeprowadzane były zimą, od 1 listopada 2022 do końca lutego 2023 roku.

Już po raz siódmy PGE Energia Ciepła, wspólnie z Miastem Gdynia i dystrybutorem ciepła OPEC, zorganizowała w Gdyni seminarium dla zarządców nieruchomości. Była to doskonała okazja do porozmawiania o zaletach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także o tym, jak w obliczu aktualnych wyzwań energetycznych ograniczać zużycie energii i jak ją oszczędzać?

Elektrociepłownia „Zielona Góra” wspiera miasto w walce ze smogiem poprzez realizację inwestycji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – opracowanej przez Prezydenta Miasta dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry.

Elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną do zasilania bazy autobusów elektrycznych Miejskiego Zakładu Komunikacji. Miasto Zielona Góra podpisało list intencyjny z Elektrociepłownią „Zielona Góra” i spółką Enea Operator dotyczący współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki inicjatywie aglomeracja zielonogórska będzie bardziej bezpieczna energetycznie podczas występowania ewentualnych anomalii pogodowych czy orkanów.

PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie współpracuje z Miastem w zakresie prac nad przygotowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”.

Opracowana i opublikowana została zaktualizowana wersja dokumentu „Mapa ciepła 2022” – czyli narzędzie niezbędne zarówno dla dystrybutora ciepła (umożliwia zaplanowanie koniecznych inwestycji sieciowych), jak i dla producentów ciepła (zaplanowanie inwestycji, remontów). Ponadto krakowski Oddział zorganizował warsztaty pn. „Planowanie zaopatrzenia w ciepło i funkcjonowanie dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie miasta Krakowa” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, UMK, PGE Energia Ciepła i MPEC.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA od wielu lat współpracuje z lokalnym samorządem Siechnic.

Po podpisaniu w 2019 roku listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji zabytkowych budynków obecnej Elektrociepłowni Czechnica, po jej wyłączeniu z eksploatacji, podpisana została umowa wspólników, a pod koniec 2022 roku Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę o utworzeniu spółki „Siechnice Nowa Energia”, w której KOGENERACJA obejmie 50 proc. udziałów, stając się współwłaścicielem podmiotu. Celem spółki będzie przygotowanie planu dotyczącego rewitalizacji obszaru obecnego zakładu. Obie strony liczą na to, że dzięki temu ponad studwudziestoletnie budynki nadal będą służyć lokalnej społeczności, choć w nieco innym, szerszym wymiarze. KOGENERACJA prowadzi też ciągły dialog z Gminą Wrocław w kontekście szukania nowych rozwiązań na implementację nisko- i zeroemisyjnych źródeł na terenie Wrocławia.

Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła od wielu lat współpracuje z lokalnym samorządem.

Po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie budowy ITPOE z prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku odbywają się cykliczne spotkania obu stron, które dążą do realizacji inwestycji. Pracownicy Oddziału spotykają się także z władzami miasta oraz głównymi klientami w sprawie zmian taryfy ciepła. W trakcie rozmów transparentnie omawiana jest sytuacja gorzowskiego ciepłownictwa. Proces pozwala na większe zrozumienie oraz na budowanie relacji w czasie kryzysu z najważniejszymi interesariuszami.

Dialog w ramach sprawiedliwej transformacji

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna realizowała szereg działań mających na celu między innymi rzetelne informowanie interesariuszy na temat transformacji energetycznej w Kompleksach Bełchatów i Turów.

W przypadku kompleksu turoszowskiego, w ramach kampanii informacyjnej w związku z prowadzonym procesem koncesyjnym spółka PGE GiEK m.in. zamieszczała bieżące informacje dotyczące Kopalni Turów na dedykowanej stronie www.turow2044.pl, która powstała w grudniu 2020 roku jako wielojęzyczna strona internetowa, dedykowana Kopalni i Elektrowni Turów. Strona zawiera informacje na temat działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego w kontekście obowiązującej koncesji na wydobycie węgla.

 • wspieranie działań na rzecz synergii pomiędzy mieszkańcami i samorządami na Trójstyku granic,
 • organizację II edycji konferencji: „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na Trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko” poświęconej przyszłej współpracy transgranicznej w kontekście uzgodnień i wzajemnych relacji pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami oraz transformacji sektora węgla brunatnego w obecnym, europejskim kryzysie energetycznym. Podczas konferencji omówione zostały wyniki międzynarodowych badań dotyczących polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w kontekście działalności Kopalni Turów. Debata skoncentrowana była na ocenie wpływu obecnej sytuacji na współpracę sąsiadujących ze sobą trzech państw, szczególnie w Euroregionie Nysa oraz na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną sektora węgla brunatnego w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Omówiona została także przyszłość Kopalni Turów oraz pobliskich kopalń węgla brunatnego położonych w Czechach i Niemczech, a także uzgodnienia transgraniczne w kontekście wzajemnych relacji. W debatach udział wzięli samorządowcy i eksperci z dziedziny energetyki z Polski, Czech i Niemiec.
 • spotkania ze specjalistami Banku Światowego – instytucji, która wspiera Polskę w działaniach na rzecz sprawiedliwej transformacji sektora węglowego, w tym także pomaga województwu dolnośląskiemu w planowaniu dywersyfikacji ekonomicznej regionu,
 • bieżącą publikację materiałów informacyjnych, mających na celu zrozumienie lokalnego znaczenia kompleksu turoszowskiego, roli jaką pełni w krajowym systemie energetycznym oraz jego wpływu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo obszaru przygranicznego,
 • transparentną komunikację prowadzonego procesu kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna po wydaniu 30 września 2022 roku decyzji przez organ wyższej instancji. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 roku została udostępniona i przetłumaczona na język czeski i niemiecki. Dokument jest potwierdzeniem, że Kopalnia Turów prowadzi działalność wydobywczą zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa,
 • Dialog z instytucjami UE.
 • partnerstwo PGE GiEK z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, w ramach którego zrealizowany został projekt „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”. Projekt zakładał wypracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji energetycznej podregionu piotrkowskiego oraz sieradzkiego i był adresowany do mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli biznesu i organizacji społecznych. Odbyły się trzy spotkania w ramach tego projektu,
 • współpraca z samorządami – wspieranie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wpływających na poprawę jakości życia lokalnych społeczności, zaangażowanie w wiele interesujących i znaczących inicjatyw zarówno sportowych, jak i kulturalnych, w obrębie których prowadzona jest przez PGE GiEK działalność wydobywcza i wytwórcza,

Warsztaty informacyjne

W 2022 roku PGE Baltica zorganizowała dwa warsztaty-prezentacje dla potencjalnych dostawców i podwykonawców.

W kwietniu przedstawiciele PGE Baltica wspólnie z firmą Ørsted przedstawili projekt i najważniejsze czekające go w najbliższym czasie przetargi oraz odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania. W wirtualnym wydarzeniu udział wzięło blisko 800 przedstawicieli potencjalnych dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, w tym ponad 500 z Polski. Z kolei w czerwcu 2022 roku podczas branżowej konferencji PSEW w Serocku, PGE Baltica wraz z duńskim partnerem, przeprowadziły prezentacje i warsztaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa pracy, gdzie skupiły się na wymaganiach i standardach z tego obszaru, które muszą spełnić potencjalni wykonawcy.

PGE Baltica na bieżąco spotyka się z władzami gminy Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura związana z wyprowadzeniem mocy. W marcu 2022 roku zorganizowany został cykl spotkań informacyjnych z mieszańcami w kilku sołectwach gminy Choczewo, które miały na celu przekazanie informacji na temat przyszłej inwestycji. PGE Baltica wraz z innymi inwestorami zaangażowała się także w stworzenie i realizację programu Choczewo – Gmina Napędzana Wiatrem. Inicjatywa oparta na stałej współpracy z mieszkańcami ma na celu zaangażowanie ich w tworzenie i realizację pomysłów na zmiany w ich najbliższym otoczeniu. Inwestorzy współfinansują najciekawsze pomysły mieszkańców w kilku obszarach tematycznych, jednocześnie edukując na temat morskiej energetyki wiatrowej. W ramach programu odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, w tym warsztaty prezentujące założenia programu i przygotowujące do składania wniosków.

PGE Baltica spotyka się też z władzami Ustki, gdzie powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE. W październiku podczas konferencji zorganizowanej w Ustce spółka zaprezentowała m.in. władzom miasta i przedstawicielom władz regionalnych oraz państwowych plany dotyczące budowy bazy serwisowej. W listopadzie PGE Baltica zorganizowała spotkanie informacyjne dla najemców części lądowej tych terenów portowych, na których powstanie infrastruktura serwisowa.

PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej, na których przedstawiła planowane inwestycje oraz zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o prawo do zamówieniach publicznych.

Uczestnicy warsztatów, w których wzięło udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu firm, mieli możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi. Warsztaty dla wykonawców to także okazja do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych problemów, występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

PGE Polska Grupa Energetyczna współorganizowała też w 2022 roku warsztaty BHP dla potencjalnych i bieżących wykonawców w segmencie ciepłownictwa na PGE Narodowym.

Webinary dla klientów instytucjonalnych

PGE Obrót zorganizowała w 2022 roku dwa webinary na tematy ważne dla interesariuszy instytucjonalnych spółki.

W pierwszym z nich wzięło udział blisko 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów administracji publicznej, uczelni oraz szpitali z całej Polski, którzy kupują energię w trybie PZP (postępowań o zamówienia publiczne). Planowanie postępowań na dynamicznym rynku i kwestie rozliczania prosumentów to główne tematy, o które pytali samorządowcy.

Kolejny webinar, który ze względu na duże zainteresowanie odbył się w dwóch terminach, dotyczył zapisów Tarczy Solidarnościowej. Tematem spotkania z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego i klientów instytucjonalnych była ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

W webinarze wzięło udział ok. 450 przedstawicieli samorządów oraz instytucji, które kupują energię w trybie PZP. Spółka z Grupy PGE jest wiodącym sprzedawcą energii w tym segmencie.

We wrześniu 2022 roku PGE Obrót współorganizowało również debatę energetyczną na temat popularności i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wyniki wyszukiwania