Zarządzanie procesem ochrony środowiska

Wskaźniki GRI
SDGs
  • 3-3

Obowiązki związane z nadzorem nad obszarem środowiskowym w Grupie Kapitałowej realizuje Wydział Ochrony Środowiska w strukturze Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Nowa jednostka, która funkcjonuje od grudnia 2022 roku, kształtuje i wyznacza standardy w obszarze zarządzania środowiskowego w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej PGE.

Polityka ochrony środowiska

Zarządzanie obszarem ochrony środowiska określa wdrożona Polityka Ochrony Środowiska w Grupie PGE, która w sposób systematyczny podchodzi do zapobiegania i łagodzenia wpływu na środowisko naturalne i klimat, monitoruje zmiany regulacyjne oraz wychodzi naprzeciw wymaganiom prawnym w tym aspekcie. Definiuje ona uprawnienia i obowiązki, a także procesy i działania mające znaczenie dla ochrony środowiska.

  • ogólne zasady, uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony środowiska w Grupie PGE,
  • procesy i działania realizowane w Grupie PGE, mające kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska,
  • kluczowe role zdefiniowane w procesie zarządzania ochroną środowiska dla odpowiednich szczebli struktury organizacyjnej zarządzania Grupy PGE,
  • procesy środowiskowe w poszczególnych jednostkach biznesowych z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich,
  • stałe podnoszenie świadomości pracowników Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska.

Kodeks etyki a środowisko

Kwestie zarządzania wpływem na środowisko naturalne zostały ujęte w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE, który zobowiązuje wszystkich pracowników do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz w deklaracji zarządu PGE SA w sprawie polityki środowiskowej.

W deklaracji tej zarząd, zobowiązał się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie wysokich i ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Deklaracja zarządu dostępna jest na stronie internetowej Grupy PGE.

System Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 14001:2015

W PGE SA od 2019 roku funkcjonuje zespół odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015.

Biorąc pod uwagę kluczowe spółki Grupy Kapitałowej PGE (PGE SA, PGE GiEK, PGE EC, PGE EO, PGE Dystrybucja, PGE Ekoserwis) norma ISO 14001:2015 wdrożona jest w 100 proc. spółek, certyfikowana zaś w 50 proc. spółek (PGE GiEK, PGE EC, PGE Ekoserwis).

Aby Polityka Ochrony Środowiska w Grupie PGE była skutecznie realizowana, w poszczególnych spółkach wyznaczono administratorów i koordynatorów systemu zarządzania środowiskowego.

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 identyfikuje i nadzoruje oddziaływanie Grupy PGE na środowisko przy uwzględnieniu wpływu środowiskowego w kontekście ryzyka i szans dla poszczególnych aspektów środowiskowych, czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz stron zainteresowanych.

Na bieżąco monitorowane jest spełnianie m.in. wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska. Cykliczne wyniki przeprowadzonych audytów potwierdzają, że zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach certyfikowanego Systemu Zarządzania są zgodne z wymaganiami norm i przedstawiają dobre praktyki, które podnoszą skuteczność zarządzania. W przypadku zaistnienia potrzeby, wdrażane są działania usprawniające.

W 2022 roku szereg działań zorientowanych był na zarządzanie sytuacją kryzysową wynikającą z przerwania łańcuchów dostaw paliw określonej jakości oraz surowców produkcyjnych w skutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie, co przekładało się na ryzyko niedotrzymania norm ochrony środowiska i opóźnienia w realizacji inwestycji dostosowawczych oraz modernizacyjnych.

Istotną kwestią było również zabezpieczenie możliwości spalania biomasy w instalacjach Grupy PGE z uwagi na konieczność przeprowadzenia audytów na potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

EMAS

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej oraz narzędzie wspierające wdrożenie w organizacji kultury zrównoważonego rozwoju w zakresie efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. System ten działa w oparciu o unijne rozporządzenie w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu.

System EMAS obecnie funkcjonuje w dwóch oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – w Elektrowni Opole i w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz w oddziale spółki PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Wybrzeże. Wraz z opracowaną deklaracją środowiskową podlega on corocznej weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora.

Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnianie najwyższych standardów w zakresie zarządzania środowiskowego i audytu. Oddział Elektrownia Opole oraz Oddział Elektrownia Dolna Odra, należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA znalazły się w grupie organizacji najdłużej zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), przy czym Elektrownia Opole jest w tym zakresie krajowym liderem.

Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) spółka PGE Energia Ciepła w Oddziale w Szczecinie i w Kielcach, a także w spółce zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA oraz Elektrociepłownia Czechnica wdrożyła System dla Kryterium Zrównoważonego Rozwoju (tzw. KZR) dla biomasy.

Na potwierdzenie właściwie wdrożonego systemu KZR w lokalizacjach tych uzyskane zostały stosowne certyfikaty uprawniające do wykorzystania biomasy KZR na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Aktualne certyfikaty są dostępne na stronie Instytutu Nafty i Gazu (INiG). PGE Energia Ciepła w 2022 roku zrealizowała audyt recertyfikujący, oraz uzyskała stosowne certyfikaty uprawniające wykorzystanie biomasy KZR na produkcję energii elektrycznej i ciepła na kolejny rok.

System dla Kryterium Zrównoważonego Rozwoju dla biomasy został również certyfikowany w Oddziale Elektrownia Dolna Odra, należącym do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

System KZR INiG jest globalnym systemem dobrowolnym i uznawanym przez Komisję Europejską. Jego uczestnicy są zobowiązani do weryfikacji zakresu certyfikacji całego cyklu życia biopaliw, biopłynów oraz paliw z biomasy. Rejestracja w systemie oznacza spełnienie przez organizację wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.

PGE Energia Ciepła jako producent ciepła i energii elektrycznej podlega certyfikacji w Systemie w zakresie: wdrożenia bilansu masy, obliczenia emisji gazów cieplarnianych, obliczenia sprawności na podstawie własnych danych roboczych.

Certyfikat Green Office

W wielu lokalizacjach Grupy PGE, biura przeszły proces certyfikacji „Green Office” (z ang. zielone biuro) prowadzony przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Certyfikat jest formą ekologicznego zarządzania biurem. Jego wdrożenie przyczynia się do generowania oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami oraz do podniesienia świadomości ekologicznej pracowników.

Wraz z wdrożeniem standardu ekologicznego Green Office, Grupa PGE przeszkoliła swoich pracowników z zasad ekologii w domu i w biurze. Szkolenie pozwala wprowadzić zagadnienia ekologicznego zarządzania wśród pracowników, a także wyrobienie dobrych nawyków stosowanych także w życiu codziennym. Dobre praktyki w codziennym funkcjonowaniu firmy dotyczą m.in. świadomego zużywania zasobów wody, energii elektrycznej i cieplnej czy papieru do celów biurowych.

 

Uzyskanie certyfikatu „Green Office” jest dopełniającym sposobem Grupy PGE na zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko, ale także niesie za sobą wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania spółek poprzez wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Posiadanie certyfikatu „Green Office” potwierdza, że spółki Grupy PGE podejmują nowe, proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko naturalne również w aspekcie administracyjnym.

„Green Office” jest certyfikatem potwierdzającym to, że Grupa PGE dba o środowisko naturalne również w przestrzeni biurowej. Spółka stosuje proekologiczne rozwiązania jak: ponowne wykorzystanie segregatorów, wprowadzenie centralnych punktów druku i zastosowanie druku podążającego oraz domyślne ustawienie drukarek na druk dwustronny i czarno-biały, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w SAP, co ogranicza zużycie papieru i tonerów, wykorzystanie intranetu w komunikacji wewnętrznej, segregacja odpadów, wprowadzenie specjalnych pojemników na zakrętki, a także elektrośmieci, rozwieszenie informacji dotyczących gaszenia światła, kierowanie się założeniami wdrożonego Kodeksu Etyki.

W 2022 roku Certyfikat Green Office posiadały następujące spółki:

  • PGE SA,
  • PGE Dystrybucja: centrala oraz oddziały: Białystok, Lublin, Łódź, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Warszawa, Zamość,
  • PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie oraz 6 lokalizacji spółki w Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Skarżysku-Kamiennej i Zamościu,
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna: centrala oraz siedem oddziałów spółki.
Certyfikat
Green

Wyniki wyszukiwania