24.1 Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu umowy 139 132
Pozostałe 2 1
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, RAZEM 141 133

Wyniki wyszukiwania