20.1 Kapitał podstawowy

(w mln PLN) Stan na dzień31 grudnia 2022
1.470.576.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 8,55 złotych każda 12.574
259.513.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 8,55 złotych każda 2.219
73.228.888 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 8,55 złotych każda 626
66.441.941 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 8,55 złotych każda 568
373.952.165 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 8,55 złotych każda 3.197
RAZEM KAPITAŁ PODSTAWOWY 19.184

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2021
1.470.576.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 15.073
259.513.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 2.660
73.228.888 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 751
66.441.941 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 681
RAZEM KAPITAŁ PODSTAWOWY 19.165

Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone.

6 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy został obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 10,25 PLN do kwoty 8,55 PLN. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.178.593.409,30 PLN została przeniesiona na kapitał zapasowy. Następnie kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 3.197.291.010,75 PLN poprzez emisję 373.952.165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 PLN.

Zmiany w kapitale zakładowym PGE S.A. zostały zarejestrowane w KRS 18 maja 2022 roku.

Dokapitalizowanie Spółki zostało również opisane w nocie 33.3 niniejszego sprawozdania.

Prawa akcjonariuszy - Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące działalności Spółki

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, w stosunku do której Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia, dopóki pozostaje jej akcjonariuszem.

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, które mogą mieć zastosowanie do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, przewiduje ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2173). Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Na podstawie przedmiotowych przepisów minister właściwy do spraw aktywów państwowych, może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem mogą być objęte również uchwały organu Spółki dotyczące:

  • rozwiązania spółki,
  • zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej,
  • zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
  • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
  • przeniesienia siedziby spółki za granicę,

jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciw ministra właściwego do spraw aktywów państwowych wyrażany jest – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw energii – w formie decyzji administracyjnej.

Wyniki wyszukiwania