Bezpieczeństwo energetyczne

SDGs

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne ma wiele wymiarów: dotyczy zarówno bieżących działań operacyjnych jak i długoterminowych planów inwestycyjnych. Do zapewnienia bezpieczeństwa angażowane są jednostki wytwórcze z segmentu Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa oraz z segmentu Energetyki Odnawialnej. Istotną rolę odgrywa także segment Dystrybucji.

Podstawa systemu energetycznego

Zaangażowanie jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym zależy od popytu na energię, który waha się w ciągu doby i zmienia sezonowo. Operator Systemu Przesyłowego wydaje jednostkom wytwórczym dyspozycje pracy lub postoju zgodnie z zasadą angażowania w pierwszej kolejności jednostek o jak najniższym koszcie zmiennym. Wraz ze wzrostem popytu operator angażuje kolejne (coraz droższe) jednostki wytwórcze, przez co rośnie hurtowa cena energii.

Grupa PGE posiada w swoim portfelu konkurencyjne jednostki wytwórcze działające na węglu brunatnym, które dzięki przewadze kosztowej i dostępowi do własnego paliwa angażowane są przez operatora również w godzinach pozaszczytowych, w praktyce całą dobę i cały tydzień, co odpowiednio przekłada się na wolumen produkcji i ekonomię skali działania kompleksów wytwórczych.

Dlatego dyspozycyjność aktywów wytwórczych PGE bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjną cenę energii dla polskiej gospodarki.

Regulacyjne Usługi Systemowe (RUS)

Flota wytwórcza Grupy PGE rozmieszczona jest na terytorium całego kraju, dzięki czemu jesteśmy ważnym partnerem dla Operatora Systemu Przesyłowego.

Rolą Operatora jest bilansowanie systemu, czyli równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną z jej dostawami. Najważniejsze usługi systemowe świadczone przez PGE na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego to:

327
mln PLN
Przychody grupy PGE z tytułu regulacyjnych usług systemowych w 2022 roku
 • Praca w wymuszeniu, czyli wykorzystanie jednostek wytwórczych do zapewnienia jakości energii w odpowiedzi na ograniczenia systemowe (o charakterze lokalnym).
 • Wykorzystanie Elektrownie szczytowo-pompowe (ESP) do zapewnienia równowagi bilansu mocy oraz parametrów jakościowych energii. Elektrownie szczytowo-pompowe uruchamiane są na polecenie Operatora. W zależności od potrzeb mogą one generować energię lub ją pobierać.
 • Redukcja popytu – jeżeli w systemie wystąpi niedostatek mocy lub brak wymaganych rezerw, Operator może sięgnąć po redukcję strony popytowej. Polega to na umownym ograniczeniu poboru energii przez energochłonnych odbiorców (np. przez kopalnie węgla brunatnego)

Przychody te stanowią stabilną część przychodów uzyskiwanych przez Grupę, a wraz z rozpoczęciem działalności rynku mocy ich rola jeszcze wzrasta. Tym samym ekspozycja PGE na rynku energii elektrycznej staje się relatywnie niższa.

Rynek mocy

Rynek mocy w Polsce rozpoczął funkcjonowanie w roku 2021. W listopadzie i grudniu 2018 odbyły się 3 aukcje mocy – na okresy rozpoczynające się w latach 2021, 2022, 2023.

W grudniu 2019 miała miejsce aukcja główna na rok 2024, w grudniu 2020 aukcja główna na rok 2025, w grudniu 2021 aukcja główna na rok 2026, a w grudniu 2022 aukcja główna na rok 2027.

W marcu 2020, 2021 i 2022 roku odbyły się ponadto aukcje dodatkowe – dotyczące dostaw, odpowiednio na poszczególne kwartały roku 2021, 2022 i 2023.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cena zamknięcia (PLN/kW/rok) 240,32 198,00 202,99 259,87 172,85 400,39 406,35
Wolumen zamknięcia (MW) 22 427 10 580 10 631 8 671 2 367 7 189 5 379
Umowy wieloletnie (MW) 12 459 125 853 5 669 166 2 678 1 468

* Przychody szacunkowe w oparciu o zakontraktowaną cenę zamknięcia aukcji. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (założenie 3,4% dla 2022, 5,1% dla 2023, 14,5% dla 2024, 13,1% dla 2025, 3,5% dla 2026 i 2.5% w kolejnych latach).

Ponadto, wynagrodzenie dla nowej i modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej pomniejsza się o wielkość pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym. PGE zminimalizowało ryzyko istotnego pomniejszania przychodów z rynku mocy z tytułu udzielonej pomocy publicznej

W wyniku powyższych aukcji Grupa PGE zawarła umowy zabezpieczając przychody na poziomie ponad 2,5 mld PLN rocznie przez okres 8 lat (lata 2021-28). Aukcje wieloletnie dotyczą jednostek nowych (nowe bloki elektrowni Opole, Turów, Dolna Odra oraz Rybnik) lub modernizowanych. Jednostki niskoemisyjne (jak Dolna Odra czy Rybnik) korzystają z przedłużenia zakontraktowanego okresu dostaw mocy o 2 lata.

Znaczenie rynku mocy dla naszych inwestycji

Grupa PGE jest zaangażowana w projekty długoterminowe. Budowa nowych mocy wytwórczych i ich dywersyfikacja to jedne z głównych założeń strategii Grupy.

Opłacalność inwestycji w aktywa wytwórcze nie może opierać się wyłącznie na wolumenie wyprodukowanej energii, ale wymaga dodatkowego systemu wsparcia. Rozwiązaniem jest rynek mocy, w którym jednostki wytwórcze otrzymują wynagrodzenie nie tylko za wolumen wyprodukowanej energii, ale także za gotowość jej dostarczenia.

Uzyskanie 17-letniego wsparcia dla budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra oraz w Elektrowni Rybnik pozwoli na uzyskanie korzystnej stopy zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnej gwarancji stabilnych przychodów.

Dystrybucja energii

Nie mniej istotne od produkcji energii elektrycznej jest jej dostarczenie do klienta. Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiadamy za niezawodność dostaw energii we wschodniej i centralnej części kraju. Dostarczamy energię do klienta końcowego za pośrednictwem sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne oznacza przede wszystkim bieżące utrzymanie sieci dystrybucyjnej w dobrym stanie, prowadzenie niezbędnych modernizacji, ale również niezwłoczne usuwanie awarii powstałych na skutek działania sił przyrody.

Dążymy do tego, aby przerwy w dostawach energii były jak najkrótsze i występowały jak najrzadziej. Jakość usług dystrybucyjnych mierzymy za pomocą powszechnie używanych wskaźników SAIDI i SAIFI:

System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy wyrażony w minutach na odbiorcę na rok.

System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej (średniej) systemowej częstości (liczby) przerw, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Prezes URE wymaga od operatorów sieci dystrybucyjnych systematycznej popraw wskaźników jakościowych, uzależniając od tego wysokość przychodu regulowanego. Proces taryfowy przewiduje możliwość korekty wynagrodzenia operatorów sieci ze względu na obiektywne trudności wywołane przez warunki atmosferyczne.

W roku 2022 wskaźniki SAIDI i SAIFI oraz czas przyłączania nowych klientów do sieci kształtowały się następująco.

PGE dba o wzrost niezawodności dostaw oraz obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI i podejmuje wiele działań powodujących szybsze, a zarazem skuteczniejsze usuwanie awarii. Wzrost wskaźników SAIDI i SAIFI w 2022 roku wynika z pogorszenia się warunków pogodowych w Polsce w porównaniu do lat ubiegłych.

Anomalie pogodowe takie jak: silny wiatr, śnieg, oblodzenia oraz burze (orkan Dudley i orkan Eunice) na początku roku oraz nawałnice w połowie roku spowodowały wiele szkód, w tym zniszczenia sieci elektroenergetycznych.

Wzrost liczby oraz zakresu prac inwestycyjnych wpłynął na wydłużenie o ok. 3 min przeciętnego czasu trwania przerw planowych dla dostaw energii

Wpływ wojny na terytorium Ukrainy na działalność Grupy PGE i bezpieczeństwo energetyczne kraju

GK PGE jest największą grupą energetyczną w  Polsce.

Jednostki Grupy zabezpieczają ponad 40% zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju oraz obsługują w segmencie Obrót ponad 5,5 mln klientów, a obszar dystrybucyjny Grupy PGE obejmuje ponad 40% terytorium Polski, w tym na obszarach przy granicy z Ukrainą i Białorusią.

Z tego względu działalność Grupy ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowe dla Grupy PGE jest zabezpieczenie ciągłości działania elektrowni i elektrociepłowni oraz infrastruktury dystrybucyjnej, tak aby zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

W związku z sytuacją w Ukrainie, na szczeblu centralnym Grupy PGE, został powołany Zespół Kryzysowy, którego celem jest stałe monitorowanie zagrożeń i identyfikacja potencjalnych ryzyk. W ramach prac Zespołu prowadzony jest monitoring obejmujący bezpieczeństwo wytwarzania i dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, ochronę infrastruktury krytycznej oraz infrastruktury informatycznej.

Do zadań Zespołu należy również podejmowanie działań minimalizujących ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej, przygotowanie spółek w Grupie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz planowanie, organizacja i koordynowanie prac zapewniających ciągłość działania Spółki i Grupy PGE.

W kluczowych spółkach Grupy również zostały powołane sztaby kryzysowe, funkcjonujące 24h na dobę, realizujące stały monitoring oraz identyfikujące potencjalne ryzyka w celu minimalizacji zagrożenia dla dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Wszystkie spółki kluczowe GK PGE przyjęły wytyczne w zakresie opracowania planów zapewnienia ciągłości działania (PCD).

Na tej podstawie spółki opracowują, a następnie wdrażają własne PCD, które uwzględniają specyfikę danej spółki. Kluczowym założeniem PCD jest opracowanie katalogu zagrożeń dla procesów krytycznych, na podstawie których są opracowywane i przyjmowane scenariusze awaryjne (instrukcje, procedury).

Scenariusze awaryjne są cyklicznie testowane oraz na bieżąco aktualizowane. W obecnej sytuacji spółki zostały zobligowane zarówno do pilnej aktualizacji i  weryfikacji regulacji wewnętrznych, jak i PCD.

W aktualnej sytuacji geopolitycznej znacząco wzrosło znaczenie cyberbezpieczeństwa. W Grupie PGE zostały wdrożone specjalne procedury monitorowania sieci teleinformatycznych z uwagi na wzmożoną działalność grup przestępczych, mającą na celu atak na systemy ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational Technology).

W związku z obowiązującym stanem alarmowym CHARLIE-CRP, plany awaryjne zostały poddane przeglądowi. Istotna zmiana kontekstu funkcjonowania Grupy wywołała uruchomienie analizy zagrożeń i szacowanie ryzyka wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa. Wzmożono także nacisk na ochronę łańcucha dostaw przed atakami cybernetycznymi.

Realność zagrożeń cybernetycznych potwierdzają ataki przeprowadzane na infrastrukturę teleinformatyczną Grupy Kapitałowej PGE oraz użytkowników systemów informacyjnych.

W ostatnim czasie w sposób szczególny zwracają uwagę ataki, których celem jest wyłudzenie informacji lub próba zainstalowania złośliwego oprogramowania. Zidentyfikowano także ataki DDoS (Distributed Denial of Service), których celem jest zajęcie wszystkich dostępnych i wolnych zasobów w celu uniemożliwienia funkcjonowania całej usługi. Zidentyfikowane incydenty ataków zostały udokumentowane, informację o nich przekazano właściwym organom Państwa.

Podejmowane działania przeciwdziałające atakom (monitorowanie, obsługa incydentów i przywracanie działania systemów) pozwalają na skuteczne ich odpieranie. Działania te powiązane z adekwatnym zarządzaniem prowadzą, do budowy odporności w cyberprzestrzeni. Jednocześnie realizowany jest rozwój i doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem, właściwe do identyfikowanego ryzyka.

Ochrona fizyczna obiektów Grupy także została wzmocniona. W celu ochrony kluczowej infrastruktury energetycznej Grupa współpracuje ze wszystkimi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ponadto PGE Dystrybucja na stałe jest wspierana przez Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

 • dostępność i ceny paliw,
 • zakłócenie łańcucha dostaw komponentów,
 • wzrost inflacji i stóp procentowych oraz osłabienie waluty krajowej,
 • ceny uprawnień do emisji CO2,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • większa presja na transformację energetyczną poprzez rozwój OZE,
 • import węgla kamiennego,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • geopolityka,
 • kontrahenci (listy sankcyjne).
 • zmniejszenie dostępności węgla kamiennego na polskim rynku z uwagi na embargo w zakresie dostaw tego surowca z Rosji,
 • wzrost cen węgla kamiennego oraz gazu na rynkach międzynarodowych,
 • zakłócenia logistyczne związane z wysokim wykorzystaniem taboru kolejowego i zmianami aktualnych tras przejazdowych,
 • zmniejszenie dostępności biomasy na polskim rynku z uwagi na wstrzymanie importu surowca z Białorusi,
 • zakłócenia logistyczne w transporcie samochodowym, związane z cenami paliwa oraz dostępnością pracowników usługodawców.
 • EC Gorzów oraz EC Zielona Góra mają dostarczany gaz złożowy (tzw. gaz Ln). Ze względu na wykorzystywanie dedykowanej infrastruktury przesyłowej pomiędzy kopalnią a daną elektrociepłownią, te aktywa wytwórcze są neutralne wobec zaburzeń dostaw do Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP).
 • EC Toruń, EC Zawidawie, EC Czechnica, EC Lublin Wrotków, EC Rzeszów, EC Zgierz, EC Bydgoszcz, EC Kielce mają dostarczany gaz wysokometanowy (tzw. gaz E). Gaz E pobierany z Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP) jest zabezpieczony w formie odpowiedniego stanu magazynów i w Polsce jest on na relatywnie wysokim poziomie.

Grupa PGE nie ma wpływu na kierunki dostaw i zarządzanie przesyłem paliwa gazowego, dlatego też ryzyko ewentualnego wystąpienia zakłóceń leży po stronie spółki PKN Orlen (wcześniej PGNiG) oraz Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System. Grupa PGE ma ustanowione kanały komunikacji z PKN Orlen i Gaz-System w zarządzaniu handlowym i operacyjnym we współpracy z daną lokalizacją z  Grupy PGE. Zgodnie z  krajowymi programami zarządzania ograniczeniami dostaw gazu, zabezpieczenie dostaw dla produkcji energii elektrycznej i ciepła jest uprzywilejowane wobec innych odbiorców korporacyjnych.

 • W przypadku paliwa gazowego, z uwagi na brak możliwości posiadania zapasów tego paliwa, ograniczenie dostępności przekłada się na natychmiastową przerwę w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jednak, jeżeli w danej elektrociepłowni istnieją rezerwowe kotły wodne na paliwo węglowe możliwa jest produkcja ciepła do wyczerpania stanu zapasów (dotyczy lokalizacji EC Lublin Wrotków oraz EC Rzeszów). W przypadku EC Gorzów rezerwę produkcji stanowi kocioł parowy OP-140 na paliwo węglowe. W lokalizacji EC Zielona Góra rezerwę dla produkcji ciepła stanowią kotły olejowe.
 • Głównymi dostawcami węgla kamiennego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są polskie spółki wydobywcze oraz spółki importujące węgiel. Obecnie elektrociepłownie posiadają zapasy węgla kamiennego, które pozwalają na nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej i ciepła. JWCD ze względu na znaczne obciążenie oraz problemy na rynku węgla kamiennego mają problemy z utrzymaniem minimalnych wymaganych zapasów, co powoduje konieczność ograniczania produkcji w celu utrzymania pracy ciągłej jednostek.

Zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. odbywa się w formie zabezpieczenia handlowego. Dostawy fizyczne energii warunkowane są aktualną sytuacją zbilansowania i funkcjonowania KSE. Zakłócenia w produkcji energii elektrycznej będą wpływały na dostawy energii w zależności od lokalizacji w sieci KSE. Na chwilę obecną Grupa PGE nie zidentyfikowała ryzyka dostawy energii elektrycznej i ciepła do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

Kryzys energetyczny objął swym zasięgiem Polskę, Europę i świat.

Wojna w Ukrainie ma istotny wpływ na sytuację na rynku ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Znacząco oddziałuje ona na ceny oraz dostępność surowców energetycznych, co przełożyło się na ceny energii i uprawnień do emisji CO2 oraz ceny towarów i usług, wpływając tym samym na poziomy generowanej marży i możliwości pozyskiwania kapitału. Utrudnienie lub całkowite wstrzymanie pracy wielu zakładów produkcyjnych w Ukrainie wpłynęło na zakłócenie łańcucha dostaw komponentów dla kluczowych inwestycji lub znaczący wzrost ich cen. Wojna w  Ukrainie ukazała także ogromną rolę odnawialnych źródeł energii, których rozwój jest odpowiedzią na odcięcie dostaw surowców energetycznych z Rosji oraz wysokie ceny energii. Odnawialne źródła nie są bowiem obarczone kosztami paliw i  CO2.

Wysokie ceny energii wymuszają natomiast poprawę efektywności energetycznej i  operacyjnej. Rośnie także presja, aby przyspieszyć transformację energetyczną w  zgodzie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, wykorzystując odejście od paliw kopalnych do modernizacji polskiej gospodarki. Grupa PGE jako lider krajowej transformacji energetycznej w  Polsce uwzględnia potrzebę osiągnięcia neutralności klimatycznej w swojej długoterminowej strategii biznesowej. Jednocześnie Grupa Kapitałowa PGE wnosi istotny wkład w  utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zapewnienie importu węgla kamiennego, m.in. z  Ameryki Południowej na potrzeby zarówno wytwórców, jak i  gospodarstw domowych. Nieunikniona jest także zmiana wzorców zachowań klientów rynku energii, prowadzących do oszczędnego jej zużywania. Ma to na celu uniknięcie problemów związanych z  niedoborem ciepła oraz energii elektrycznej w okresie zimowym. Grupa PGE mityguje ryzyka kontynuując politykę zabezpieczania kosztów produkcji energii elektrycznej wraz ze sprzedażą energii na rynku hurtowym, co znajduje swój wymiar zarówno w  zabezpieczeniu uprawnień do emisji CO2, jak również walut obcych na potrzeby transakcyjne.

W celu ochrony przed znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej dla części odbiorców wprowadzone zostały regulacje, skutkujące obowiązkiem stosowania cen maksymalnych w  dostawach energii elektrycznej do odbiorców uprawnionych. Regulacje zakładają rekompensaty dla spółek obrotu, które sprzedają energię elektryczną po cenach maksymalnych. Sposób kalkulacji rekompensat generuje ryzyko niepokrycia w  pełni kosztów związanych z  generacją i dostawami energii elektrycznej oraz ogranicza wysokość marż uzyskiwanych na sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatkowo zgodnie z  obowiązującą decyzją nałożenia na Rosję i  Białoruś sankcji wojennych Grupa PGE wprowadziła także weryfikację zgodności kontrahentów w  łańcuchach dostaw.

W konsekwencji opisane powyżej ryzyka mogą mieć istotny wpływ na poszczególne obszary działalności GK PGE oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności zmianie może ulec wartość odzyskiwalna wybranych pozycji aktywów, poziom oczekiwanych strat kredytowych oraz wycena instrumentów finansowych.

Wprowadzenie przez Unię Europejską embarga na dostawy ropy naftowej z Rosji nie pozostanie bez wpływu na szeroko rozumiany rynek energetyczny, m.in. z powodu potencjalnych wzrostów cen paliw.

W związku z  dynamicznym przebiegiem wojny na terytorium Ukrainy i jej konsekwencjami makroekonomicznymi oraz rynkowymi, Grupa PGE będzie na bieżąco monitorować jej rozwój a ewentualne zdarzenia, które wystąpią, zostaną odzwierciedlone odpowiednio w  przyszłych sprawozdaniach finansowych Grupy.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Mając świadomość, jakie znaczenie ma infrastruktura Grupy PGE dla systemu elektroenergetycznego kraju oraz ze względu na postępującą cyfryzację, PGE priorytetowo traktuje kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego. W Grupie PGE za zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiada spółka PGE Systemy.

Kwestie bezpieczeństwa infrastruktury podlegają Departamentowi Cyberbezpieczeństwa PGE Systemy, w którego strukturze znajduje się także specjalistyczny zespół PGE-CERT, odpowiedzialny za obsługę incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego i minimalizowanie skutków ich ewentualnego występowania.

Przeciwdziałanie cyberatakom odbywa się na wielu płaszczyznach. PGE-CERT monitoruje zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów, reaguje na wykryte incydenty oraz podejmuje działania związane z koordynacją obsługi incydentów. W PGE Systemy nieustannie podnoszone są kompetencje i umiejętności pracowników Departamentu Cyberbezpieczeństwa poprzez szkolenia.

Zespół PGE-CERT posiada międzynarodową akredytację organizacji Trusted Introducer, jest też członkiem FIRST org., czołowej organizacji zrzeszającej zespoły reagujące na incydenty. Od 2020 roku posiada status certyfikowanego zespołu CERT. Przeszedł on także niezależną certyfikację na zgodność z ISO 22301 i 27001.

Dla zabezpieczenia infrastruktury stosowane są techniczne zabezpieczenia chroniące Grupę PGE przed złośliwym oprogramowaniem, atakami ukierunkowanymi oraz atakami typu odmowa usługi. Regularnie, dzięki wdrożonemu oprogramowaniu, monitorowane są komputery działające w sieci Grupy PGE. W całej firmie wdrożone zostały procedury regulujące prawa i obowiązki pracowników względem bezpieczeństwa IT. Obowiązuje między innymi zakaz korzystania ze służbowych urządzeń teleinformatycznych dla celów prywatnych, korzystania z mediów społecznościowych poza przypadkami, gdy jest to konieczne (profile Grupy PGE), logowania się do prywatnych kont pocztowych oraz korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

Bardzo ważne jest budowanie świadomości bezpieczeństwa IT wśród pracowników Grupy PGE poprzez edukację i stałe informowanie o możliwych i występujących zagrożeniach, przypominanie o zasadach bezpiecznego korzystania z komputerów, internetu i służbowych telefonów komórkowych. Artykuły i informacje na ten temat zamieszczane są regularnie w wewnętrznych mediach firmowych.

Dostęp do zasobów korporacyjnych z sieci Internet realizowany jest za pomocą szyfrowanego połączenia VPN. W celu umożliwienia pracy zdalnej pracownikom Grupy PGE rozbudowano infrastrukturę VPN oraz środowisko komunikacji grupowej i telekonferencji.

Pracownicy są wyposażeni w certyfikaty PKI (infrastruktura klucza publicznego), wykorzystywane do zabezpieczenia wiadomości pocztowych oraz elektronicznego podpisywania dokumentów. Wykorzystywany do pracy zdalnej sprzęt komputerowy posiada włączone szyfrowanie zawartości dysków.

Stworzone zostały także instrukcje i porady dotyczące zasad bezpieczeństwa IT podczas pracy zdalnej, które dostępne są w intranecie Grupy PGE.

Wyniki wyszukiwania