Informacje o raporcie

Wskaźniki GRI

Raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2022 sporządzony jest zgodnie z wytycznymi the International Integrated Reporting Council (IIRC) – Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej.

Celem raportowania zintegrowanego jest przedstawienie procesu tworzenia wartości finansowej i niefinansowej. Raport zintegrowany to informacja o tym, jak strategia, zarządzanie firmą, jej wyniki i otoczenie organizacji prowadzą do tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Pozostałe standardy i wymogi raportowania

 • 2-3

Dane finansowe zawarte w raporcie zintegrowanym Grupy PGE za rok 2022 są zgodne z informacjami opublikowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które zostało sporządzone według wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards „MSSF”), zatwierdzonych przez Unię Europejską. Informacje i dane niefinansowe opracowane są zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy o rachunkowości, wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE. Podstawę dla informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowią rekomendacje i zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Raport zintegrowany w sekcji ESG przygotowany jest zgodnie ze strukturą:

E (z ang environmental) – środowisko,

S (social) – społeczeństwo,

G (governance) – zasady zarządzania

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE powstał w tej części zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami Global Reporting Initiative, w tym standardami:

 • GRI 1: Foundation (2021)
 • GRI 2: General Disclosures (2021)
 • GRI 3: Material Topics (2021)

Dodatkowo w raporcie znajdują się wskaźniki własne, odniesienia do 10 Zasad Global Compact, a także do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Grupa Kapitałowa PGE jest zobligowana także do ujawnienia, w jakim stopniu jej działalność biznesową można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz z Rozporządzeń Delegowanych w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: Taksonomia środowiskowa UE, Taksonomia). Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 pierwszy roczny okres sprawozdawczy obejmował 2021 rok, za który raportowane były wskaźniki kwalifikowalności. W drugim roku sprawozdawczym, czyli rok za 2022, raportowane są wskaźniki w zakresie zarówno kwalifikowalności, jak i zgodności z Taksonomią.

Ujawnienia za 2022 rok, w jakim stopniu działalność PGE można uznać za zrównoważoną środowiskowo dostępne są tu.

Podmioty uwzględnione w ramach raportowania

 • 2-2

Raport zintegrowany zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej PGE oraz dla jednostki dominującej – PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Grupy Kapitałowej PGE wchodziło 79 spółek, w których PGE Polska Grupa Energetyczna SA posiadała bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 proc. udziału w kapitale zakładowym. Ponadto, w trzech spółkach udział (pośredni) PGE Polska Grupa Energetyczna SA wynosi 50 proc. Podlegają one wspólnej kontroli z drugim wspólnikiem (PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz drugi wspólnik posiadają po 50 proc. udziałów), którymi są w przypadku:

 • Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 sp. z o.o. – ORSTED Baltica 2 Holding sp. z o.o.,
 • Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 sp. z o.o. – ORSTED Baltica 3 Holding sp. z o.o.,
 • PGE Soleo Kleszczów sp. z o.o. – Gmina Kleszczów

W przypadku kwestii pracowniczych zaraportowane zostały dane dla 31 spółek, w których wykazane zostało zatrudnienie w 2022 roku.

Są to:

1. PGE SA

2. PGE GiEK

3. PGE Energia Odnawialna

4. PGE Dystrybucja

5. PGE Obrót

6. GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego)

7. PGE EC

8. PGE Paliwa sp. z o.o.

9. PGE Toruń SA

10. EC Zielona Góra

11. KOGENERACJA

12. PGE Synergia

13. PGE Systemy

14. PGE Dom Maklerski

15. PGE Nowa Energia sp. z o.o.

16. PGE Baltica sp. z o.o.

17. PGE Ventures sp. z o.o.

18. PTS BETRANS sp. z o.o.

19. BESTGUM sp. z o.o.

20. Elbis sp. z o.o.

21. ELTUR-SERWIS sp. z o.o.

22. MegaSerwis sp. z o.o.

23. RAMB sp. z o.o.

24. ENESTA sp. z o.o.

25. ELMEN sp. z o.o.

26. Energoserwis – Kleszczów sp. z o.o.

27. MEGAZEC sp. z o.o.

28. ELBEST Security sp. z o.o.

29. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o.

30. PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

31. PGE Asekuracja

W przypadku kwestii środowiskowych przy każdym wskaźniku GRI z tego obszaru zawarta jest adnotacja ze wskazaniem zakresu danych. Lista spółek objęta liczeniem śladu węglowego dla Grupy PGE podana jest w rozdziale „Ślad węglowy Grupy PGE”.

Identyfikacja kluczowych obszarów wpływu

 • 3-1

Podstawą do określenia istotnych tematów do zaprezentowania w raporcie zintegrowanym Grupy PGE była identyfikacja kluczowych obszarów wpływu. Została ona dokonana w ramach konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Potrzeby i oczekiwania informacyjne, wynikające z identyfikacji rzeczywistego i potencjalnego, negatywnego i pozytywnego wpływu na gospodarkę, środowisko i ludzi, niezbędne do ujęcia w raporcie zostały zebrane od prawie 80 kluczowych przedstawicieli interesariuszy PGE podczas polsko- i anglojęzycznych sesji dialogowych, zorganizowanych w połowie czerwca 2022 roku. Zostały one przeprowadzone zgodnie ze standardem AA1000 SES, przy wsparciu niezależnego moderatora zewnętrznego. Spotkania miały charakter warsztatowy.

Na sesje dialogowe zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich kluczowych interesariuszy Grupy PGE, czyli: administracja rządowa i samorządowa, regulatorzy i nadzór rynku, akcjonariusze, inwestorzy, klienci, pracownicy, banki i instytucje finansujące, ubezpieczyciele, dostawcy i podwykonawcy, organizacje branżowe, prospołeczne i działające na rzecz środowiska naturalnego, media, analitycy CSR/ESG, środowiska naukowe, lokalne społeczności oraz konkurencja. Spośród zaproszonych kluczowych interesariuszy, udziału w sesji nie wzięli tylko przedstawiciele konkurencji.

Sesje dialogowe przeprowadzone zostały z wykorzystaniem dyskusji na forum ogólnym, dyskusji w podgrupach oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem ankiety internetowej, co sprzyjało zaangażowaniu uczestniczek i uczestników, a także stwarzało możliwość zgłaszania własnych propozycji zagadnień i wymiany myśli. Interesariuszki i interesariusze PGE obecni na spotkaniach zostali poproszeni o zapoznanie się z 39 aspektami wpływu firmy na gospodarkę, środowisko i ludzi , przyporządkowanymi do 4 obszarów: biznesowego, środowiskowego, pracowniczego i społecznego. Oprócz zaproponowanych w wyniku wcześniejszej analizy aspektów, interesariusze byli proszeni także o wskazanie tych obszarów wpływu działalności firmy, które według nich są kluczowe, a nie zostały ujęte w zestawieniu.

W efekcie przeprowadzonego dialogu, kluczowi interesariusze Grupy PGE wśród najbardziej istotnych dla nich tematów, które powinny zostać omówione w sprawozdawczości niefinansowej firmy wskazali:

1. Strategia i jej realizacja

2. Zapobieganie powstawaniu niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług), a także zapewnienie zgodności z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dot. ochrony środowiska

3. Wpływ spółki na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania

4. Wpływ spółki na środowisko oraz działania zapobiegające

5. Zarządzanie zużyciem energii w organizacji

6. Zarządzanie gospodarką wodną w organizacji

7. Zarządzanie odpadami

Z wynikami sesji zewnętrznych zapoznany został Zarząd PGE SA oraz członkowie kadry zarządzającej wchodzący w skład Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, jak również bezpośrednio z nimi współpracujący, łącznie ponad 30 osób. W toku dyskusji w ramach posiedzenia Zarządu oraz posiedzeń Komitetu Zrównoważonego Rozwoju omówiono kluczowe zagadnienia wpływu firmy na gospodarkę, środowisko i ludzi i zgodzono się z nadaniem tym tematom wagi kwestii istotnych do uwzględnienia w raporcie. Kluczowe tematy zostały zdefiniowane w odniesieniu do dwóch wymiarów:

 • wpływ – jaki wpływ ma działalność Grupy PGE na dane zagadnienie
 • istotność – na ile dany temat jest istotny dla działalności Grupy PGE

Z uwagi na to, że kluczowi interesariusze zewnętrzni jako najistotniejszy wpływ Grupy PGE na otoczenie wskazali wpływ środowiskowy, członkowie Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy PGE zgłosili także potrzebę opisania w sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych wpływu społecznego, związanego szczególnie z procesem sprawiedliwej transformacji, a także zaprezentowania pełnej transparentności podejmowanych działań biznesowych, zgodnych z zasadami ładu korporacyjnego, obowiązującymi w Grupie Kapitałowej PGE.

Kluczowe tematy zostały zaraportowane zgodnie z zasadami standardów GRI. W zakresie zarządzania istotnymi tematami, zgodnie ze wskaźnikiem GRI 3-3, Grupa Kapitałowa PGE odniosła się do poniższych aspektów, przypisując im wskazane poniżej wskaźniki GRI:

 • 3-2

Istotne tematy Aspekty GRI Wskaźnik
1. Strategia i jej realizacja Wyniki ekonomiczne
 • Wskaźnik własny – realizacja strategii
 • GRI 201-1
 • GRI 201-2
2. Zgodność z prawem i regulacjami, w tym zgodność z regulacjami środowiskowymi, Nie dotyczy
 • GRI 2-47
 • Wskaźnik własny – kary środowiskowe
3. Wpływ spółki na klimat – emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania Emisje
 • GRI 305-1
 • GRI 305-2
 • GRI 305-3
 • GRI 305-4
 • GRI 305-5
 • GRI 305-6
 • GRI 305-7
 • GRI 201-2
4. Wpływ spółki na środowisko oraz działania zapobiegające Zasoby

Bioróżnorodność

 • GRI 301-1
 • GRI 301-2
 • GRI 301-3
 • GRI 304-1
 • GRI 304-2
 • GRI 304-3
 • GRI 304-4
5. Zarządzanie zużyciem energii w organizacji Energia
 • GRI 302-1
 • GRI 302-2
 • GRI 302-3
 • GRI 302-4
 • GRI 302-5
6. Zarządzanie gospodarką wodną w organizacji Woda i ścieki
 • GRI 303-1
 • GRI 303-2
 • GRI 303-3
 • GRI 303-4
 • GRI 303-5
7. Zarządzanie odpadami Odpady
 • GRI 306-1
 • GRI 306-2
 • GRI 306-3
 • GRI 306-4
 • GRI 306-5
8. Kwestie pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem procesu transformacji energetycznej Zatrudnienie

Zdrowie i bezpieczeństwo

Szkolenia i edukacja

Różnorodność i równe traktowanie

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

 • GRI 401-1
 • GRI 401-2
 • GRI 401-3
 • GRI 403-1
 • GRI 403-2
 • GRI 403-3
 • GRI 403-4
 • GRI 403-5
 • GRI 403-6
 • GRI 403-7
 • GRI 403-8
 • GRI 403-9
 • GRI 404-1
 • GRI 404-2
 • GRI 404-3
 • GRI 405-1
 • GRI 405-2
 • GRI 406-1
9. Transparentność działania zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE Przeciwdziałanie korupcji

Praca dzieci

Praca przymusowa

Polityka publiczna

Prywatność klientów

 • GRI 205-1
 • GRI 205-2
 • GRI 205-3
 • GRI 408-1
 • GRI 409-1
 • GRI 415-1
 • GRI 418-1

Odniesienie do wskaźników sektorowych dotyczących ropy i gazu

Grupa PGE wyprodukowała w 2022 roku energię elektryczną z gazu na poziomie 2,79 TWh (4,2 proc.), zaś ciepło na poziomie 7,26 PJ (13,8 proc.) całości swojej produkcji.

Ze względu na zalecenia GRI, wskazujące na to, że dany podmiot jest zobowiązany do raportowania wskaźników sektorowych w przypadku, gdy dana działalność ujęta w standardzie sektorowym jest kluczowa dla firmy – po analizie danych, autorzy sprawozdania uznali, że ze względu na niewielki procent działalności związanej z wytwarzaniem energii z gazu w całości działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej – wskaźniki dla sektora „Ropa i Gaz” nie zostaną uwzględnione.

Zwracamy jednak uwagę, że pomimo braku sektorowego obowiązku sprawozdawczego, większość danych uwzględnionych we wskaźnikach dla sektora ropy i gazu zostało zaprezentowanych w raporcie.

Korekty informacji

 • 2-4

Do raportu zintegrowanego Grupy PGE za 2022 rok nie zostały wprowadzone żadne korekty w odniesieniu do raportu za 2021 rok, w szczególności dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.

Weryfikacja raportu

 • 2-5

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE SA i Grupy PGE za 2022 rok nie zostało w całości poddane weryfikacji zewnętrznej. Weryfikacji zewnętrznej zostały poddane następujące dane:

 • dane finansowe podane za raportem finansowym i/lub zgodne ze sprawozdaniem z działalności za 2022 rok. Badanie przeprowadzone zostało przez firmę PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zgodnie z Krajowymi Standardami Badania („KSB”) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158 z późn. zm.).
 • dane dotyczące emisji CO₂ z instalacji Grupy Kapitałowej PGE, które uczestniczą w systemie EU ETS – wielkość emisji CO₂ została zweryfikowana przez uprawnionego i niezależnego akredytowanego weryfikatora, z wykazu akredytowanych weryfikatorów opublikowanych na stronach KOBiZE. Wielkość emisji CO₂ została wyliczona w oparciu i zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie systemu ETS, w szczególności z udzielonymi decyzjami właściwych organów, zezwalającymi na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Prowadzący instalację są odpowiedzialni za przygotowywanie i złożenie raportów na temat ich rocznych emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z zasadami i zatwierdzonym planem monitorowania.
 • Certyfikacja Kryterium Zrównoważonego Rozwoju dla spalania biomasy – dotyczy PGE Energia Ciepła SA dla lokalizacji: Oddział w Szczecinie oraz w Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Czechnica oraz Oddziału Elektrownia Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA., gdzie został wdrożony i certyfikowany System dla Kryterium Zrównoważonego Rozwoju (tzw. KZR). Aktualne certyfikaty są dostępne na stronie Instytutu Nafty i Gazu (INiG).Uczestnicy KZR INiG są zobowiązani do certyfikacji całego cyklu życia biopaliw, biopłynów oraz paliw z biomasy. Rejestracja w systemie KZR oznacza spełnienie przez organizację wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej (dyrektywy RED II).
 • Weryfikacja EMAS – dotyczy pełnego zakresu danych z obszaru ochrony środowiska w przypadku dwóch oddziałów spółek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Elektrowni Opole i Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz oddziału spółki PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Wybrzeże. System ekozarządzania i audytu (EMAS PI:2999) wraz z opracowaną deklaracją środowiskową podlega corocznej weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnianie najwyższych standardów w zakresie zarządzania środowiskowego i audytu.

Poprzedni raport zintegrowany Grupy PGE, który został opublikowany w 2022 roku i obejmował rok 2021, dostępny jest TU.

Wyniki wyszukiwania