Wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 2-7
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników 7 805 30 550 38 355
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 7 728 30 456 38 184
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 77 95 172
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 6 889 27 911 34 800
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 916 2 639 3 555
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 555 570 1 125
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło 3 6 9
Liczba pracowników samozatrudnionych 6 36 42
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0,08% 0,1% 0,1%

PGE SA Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników 406 412 818
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 396 404 800
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 10 8 18
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 377 378 755
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 29 34 63
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (A) 3 2 5
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (B) 0
Liczba pracowników samozatrudnionych 0
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0% 0% 0%
Całkowita liczba współpracowników, którzy nie są pracownikami, a których praca jest kontrolowana przez organizację (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 2-8

Grupa PGE Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Całkowita liczba współpracowników, którzy nie są pracownikami, a których praca jest kontrolowana przez organizację. Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku. Do grona współpracowników zaliczają się: pracownicy kontraktowi, pracownicy agencyjni, osoby samozatrudnione, stażyści, praktykanci i podwykonawcy. 192 210 402

PGE SA Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Całkowita liczba współpracowników, którzy nie są pracownikami, a których praca jest kontrolowana przez organizację. Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku. 0 0 0
Całkowity roczny wskaźnik wynagrodzenia
 • 2-21

Wskaźnik prezentowany jest dla kluczowych segmentów biznesowych: PGE SA, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE Obrót.

Dane za 2022
PGE SA PGE Energia Ciepła PGE GiEK PGE Energia Odnawialna PGE Dystrybucja PGE Obrót
Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia dla najwyżej opłacanej osoby w organizacji do mediany całkowitego rocznego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem osoby o najwyższym wynagrodzeniu) 599,2% 1304,9% 714% 440,5% 771,3% 798,1%
Stosunek procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia dla najwyżej opłacanej osoby w organizacji do mediany procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem osoby o najwyższym wynagrodzeniu) 0%* 4,8% 0% 67,5% 0% 59,7%
0%* - wartość ta oznacza, że najwyżej opłacana osoba w organizacji nie otrzymała w 2022 roku podwyżki.
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 2-30
 • GC-3

Grupa PGE Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Liczba zatrudnionych pracowników 38 355 38 299 40 444
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 28 828 29 486 30 861
Procent pracowników objętych układami zbiorowymi pracy 75,2% 77,0% 76,3%

PGE SA Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Liczba zatrudnionych pracowników 818 701 618
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 0 0 1
Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 0% 0% 0%

Wszyscy pracownicy objęci są kodeksem i regulaminem pracy oraz – w zależności od spółki – uchwałami Zarządu przyjmującymi jednolite zasady wynagradzania.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 401-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Łączna liczba pracowników 38 355 38 299 40 444
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 3 810 1 973 1 927
Kobiety 1 002 659 579
Mężczyźni 2 808 1 314 1 348
Osoby poniżej 30 roku życia 1 179 537 568
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 2 260 1 222 1 076
Osoby powyżej 50 roku życia 371 214 283
Procent pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 10% 5% 5%
Kobiety 3% 2% 1%
Mężczyźni 7% 3% 3%
Osoby poniżej 30 roku życia 3% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 6% 3% 3%
Osoby powyżej 50 roku życia 1% 1% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 3 385 4 232 3 695
Kobiety 645 1 053 1 031
Mężczyźni 2 740 3 179 2 664
Osoby poniżej 30 roku życia 366 420 394
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1 218 1 356 1 078
Osoby powyżej 50 roku życia 1 801 2 456 2 223
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 9% 11% 9%
Kobiety 2% 3% 3%
Mężczyźni 7% 8% 7%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 3% 4% 3%
Osoby powyżej 50 roku życia 5% 6% 5%

PGE SA Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Łączna liczba pracowników 818 701 618
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 171 201 83
Kobiety 71 90 33
Mężczyźni 100 111 50
Osoby poniżej 30 roku życia 39 32 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 119 153 61
Osoby powyżej 50 roku życia 13 16 11
Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 21% 29% 13%
Kobiety 9% 13% 5%
Mężczyźni 12% 16% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 5% 5% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 15% 22% 10%
Osoby powyżej 50 roku życia 2% 2% 2%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 49 114 132
Kobiety 17 47 53
Mężczyźni 32 67 79
Osoby poniżej 30 roku życia 5 14 19
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 35 73 77
Osoby powyżej 50 roku życia 9 27 36
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 6% 16% 21%
Kobiety 2% 7% 9%
Mężczyźni 4% 10% 13%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 2% 3%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 10% 12%
Osoby powyżej 50 roku życia 1% 4% 6%
Urlopy rodzicielskie. Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 401-3

Grupa PGE Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Całkowita liczba pracowników, którzy byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 240 431 671
Łączna liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 264 375 639
Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy w okresie sprawozdawczym po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 264 375 639
Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego i którzy byli nadal zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie do pracy 170 346 516
Wskaźnik powrotu do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 100% 100% 100%
Wskaźnik zatrzymania do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 86,7% 92,4% 90,4%

PGE SA Dane za 2022
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Całkowita liczba pracowników, którzy byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 8 33 41
Łączna liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 25 21 46
Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy w okresie sprawozdawczym po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego 25 21 46
Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego i którzy byli nadal zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie do pracy 30 16 46
Wskaźnik powrotu do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 100% 100% 100%
Wskaźnik zatrzymania do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 96,8% 88,9% 93,9%
Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 404-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2022
Całkowita liczba godzin szkoleniowych (ogółem w danym roku) 342 972,30
Całkowita liczba pracowników 38 355
Średnia liczba godzin szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 8,94
Średnia liczba godzin szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 21,66
Kobiety 11,15
Mężczyźni 8,22
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 33,61
Stanowiska kierownicze 18,03
Pozostali pracownicy 7,78
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci.
 • 404-1

PGE SA Dane za 2022
Całkowita liczba godzin szkoleniowych (ogółem w danym roku) 5 879,5
Całkowita liczba pracowników 818
Średnia liczba godzin szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 7,19
Średnia liczba godzin szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 7,08
Kobiety 7,75
Mężczyźni 6,63
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 12,63
Stanowiska kierownicze 10,65
Pozostali pracownicy 5,95
Odsetek pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci. Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 404-3
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery w podziale na płeć: 18,4% 16,4% 15,4%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 7 057 6 286 6 228
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 722 2 472 2 396
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 4 335 3 814 3 832
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1 124 1 034 1 119
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników) kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 34,9% 32% 29,3%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 14,2% 12,5% 11,9%
Dyrektorzy, kierownicy 38,1% 35,9% 38,3%

PGE SA Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery w podziale na płeć: 100% 100% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 818 701 618
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 406 356 311
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 412 345 307
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 183 159 151
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników) kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 100% 100% 100%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 100% 100% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 100% 100% 100%
Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci i wieku. Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • 405-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Liczba osób w Zarządzie 91 81 89
Liczba osób w zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 8 8 9
Mężczyźni 83 73 80
wiek: poniżej 30 lat 0 1 0
wiek: 30-50 lat 51 49 62
wiek: ponad 50 lat 40 31 27
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 201 191 197
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 50 52 54
Mężczyźni 151 139 143
wiek: poniżej 30 lat 1 1 2
wiek: 30-50 lat 133 130 137
wiek: ponad 50 lat 67 60 58
Liczba pracowników ogółem 38 355 38 299 40 444
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 7 805 7 735 8 173
Mężczyźni 30 550 30 564 32 271
wiek: poniżej 30 lat 2 939 2 864 3 059
wiek: 30-50 lat 18 410 18 261 19 550
wiek: ponad 50 lat 17 006 17 174 17 835
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 8,8% 9,9% 10,1%
Mężczyźni 91,2% 90,1% 89,9%
wiek: poniżej 30 lat 0% 1,2% 0%
wiek: 30-50 lat 56% 60,5% 69,7%
wiek: ponad 50 lat 44% 38,3% 30,3%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 24,9% 27,2% 27,4%
Mężczyźni 75,1% 72,8% 72,6%
wiek: poniżej 30 lat 0,5% 0,5% 1%
wiek: 30-50 lat 66,2% 68,1% 69,5%
wiek: ponad 50 lat 33,3% 31,4% 29,4%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 20,3% 20,2% 20,2%
Mężczyźni 79,7% 79,8% 79,8%
wiek: poniżej 30 lat 7,7% 7,5% 7,6%
wiek: 30-50 lat 48% 47,7% 48,3%
wiek: ponad 50 lat 44,3% 44,8% 44,1%

PGE SA Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Liczba osób w Zarządzie 5 6 6
Liczba osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 1 1 1
Mężczyźni 4 5 5
wiek: poniżej 30 lat 0 1
wiek: 30-50 lat 2 3 5
wiek: ponad 50 lat 3 2 1
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 8 9 8
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 2 2 2
Mężczyźni 6 7 6
wiek: poniżej 30 lat 0 0 0
wiek: 30-50 lat 3 4 4
wiek: ponad 50 lat 5 5 4
Liczba pracowników ogółem 818 701 618
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 406 356 311
Mężczyźni 412 345 307
wiek: poniżej 30 lat 66 68 54
wiek: 30-50 lat 647 548 480
wiek: ponad 50 lat 105 85 84
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 20% 16,7% 16,7%
Mężczyźni 80% 83,3% 83,3%
wiek: Poniżej 30 lat 0% 16,7% 0%
wiek: 30-50 lat 40% 50% 83,3%
wiek: ponad 50 lat 60% 33,3% 16,7%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 25% 22,2% 25%
Mężczyźni 75% 77,8% 75%
wiek: poniżej 30 lat 0% 0% 0%
wiek: 30-50 lat 37,5% 44,4% 50%
wiek: ponad 50 lat 62,5% 55,6% 50%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 49,6% 50,8% 50,3%
Mężczyźni 50,4% 49,2% 49,7%
wiek: poniżej 30 lat 8,1% 9,7% 8,7%
wiek: 30-50 lat 79,1% 78,2% 77,7%
wiek: ponad 50 lat 12,8% 12,1% 13,6%
Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy. Stan na 31 grudnia 2022 roku.
 • wskaźnik własny

Grupa PGE Dane na dzień 31. 12. 2022 r. Dane na dzień 31. 12. 2021 r.
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat 5 397 5 905
Dyrektorzy 100 136
Kierownicy 367 555
Eksperci 284 302
Stanowiska biurowe 915 1 019
Stanowiska operacyjne 3 300 3 445
Pozostałe 431 448
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat
Dyrektorzy 17% 22%
Kierownicy 16% 24%
Eksperci 14% 15%
Stanowiska biurowe 16% 18%
Stanowiska operacyjne 13% 14%
Pozostałe 23% 16%
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat (dane narastająco) 11 516 12 402
Dyrektorzy 196 189
Kierownicy 753 790
Eksperci 544 533
Stanowiska biurowe 1 565 1 643
Stanowiska operacyjne 7 862 8 397
Pozostałe 596 850
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat
Dyrektorzy 33% 31%
Kierownicy 32% 35%
Eksperci 26% 27%
Stanowiska biurowe 27% 29%
Stanowiska operacyjne 31% 34%
Pozostałe 32% 31%

PGE SA Dane na dzień 31. 12. 2022 r. Dane na dzień 31. 12. 2021 r.
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat 18 17
Dyrektorzy 2 1
Kierownicy 2 2
Eksperci 10 10
Stanowiska biurowe 4 4
Stanowiska operacyjne
Pozostałe
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat
Dyrektorzy 3% 1%
Kierownicy 2% 3%
Eksperci 3% 3%
Stanowiska biurowe 2% 2%
Stanowiska operacyjne 0% 0%
Pozostałe 0% 0%
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat (dane narastająco) 83 34
Dyrektorzy 11 6
Kierownicy 10 4
Eksperci 40 16
Stanowiska biurowe 22 8
Stanowiska operacyjne
Pozostałe
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat
Dyrektorzy 14% 8%
Kierownicy 9% 5%
Eksperci 11% 5%
Stanowiska biurowe 8% 4%
Stanowiska operacyjne 0% 0%
Pozostałe 0% 0%
Realizacja Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) (liczba osób).
 • wskaźnik własny

Grupa PGE
PDO w 2022 roku 34
PDO w 2021 roku 52
PDO w 2020 roku 135

PGE SA
PDO w 2022 roku 0
PDO w 2021 roku 52
PDO w 2020 roku 22
Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według płci.
 • 403-9

Grupa PGE Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Łączna liczba wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, w tym: 130 160 176
Kobiety [liczba poszkodowanych] 7 13 13
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 123 147 164
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 3
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 3
Liczba wypadków zbiorowych 4 2 1
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 10 4 2
Liczba wypadków ciężkich 2 1 2
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 2 1 2
Liczba wypadków lekkich 118 155 170
Kobiety [liczba poszkodowanych] 7 13 12
Mężczyźni[liczba poszkodowanych] 111 142 158
Wskaźnik częstości wypadków* 3,40 4,17 4,35
Wskaźnik ciężkości wypadków** 62,38 64,63 68,68
Wskaźnik absencji*** 8 110 10 340 11 675
Kobiety 271 568 582
Mężczyźni 7 839 9 772 11 093
Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate)**** 2,1
liczba przypadków stwierdzenia choroby zawodowej 0
liczba zidentyfikowanych zgonów w wyniku choroby zawodowej 0
Liczba wypadków przy pracy ogółem 124
Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach zrównanych z wypadkiem przy pracy 2
Liczba Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych 175

Wskaźnik częstości wypadków* Liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w danym roku x1000
Liczba zatrudnionych Stan na 31.12. roku, za który jest raport
(Wykonanie – etaty wszyscy, tj. aktywni i nieaktywni)
Wskaźnik ciężkości wypadków** Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy
Liczba pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych
w wypadkach śmiertelnych)
Wskaźnik absencji *** Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy
Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate) **** Liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy powodujących absencję bądź śmierć (w danym roku) x1 000 000
Liczba przepracowanych godzin przez pracowników
w roku, za który jest raport

Dla wyliczenia powyższych wskaźników są brani pod uwagę poszkodowani w wypadkach przy pracy. Nie są brani pod uwagę poszkodowani w wypadkach w drodze do i z pracy oraz poszkodowani w zdarzeniach zrównanych z wypadkami przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2189). W Polsce wskaźniki TRIFR i LTIFR mają praktycznie taką samą wartość, ponieważ zgodnie z prawem, każdy uraz spowodowany przyczyną zewleczoną w związku z pracą, wymaga odnotowania takiego incydentu jako wypadku przy pracy i w zdecydowanej większości przypadków wiąże się to z absencją chorobową. Poprzez pracowników, rozumie się pracowników spółek GK PGE.

Nasza ambicja: zero wypadków

Działania podejmowane w Grupie Kapitałowej PGE przyczyniły się do redukcji liczby wypadków przy pracy o 30 w porównaniu z rokiem 2021 i o 46 w porównaniu z rokiem 2020. Wskaźnik częstotliwości (częstości) wypadków również uległ redukcji o 0,77 względem roku 2021 i 0,95 względem roku 2020., Wskazuje on liczbę wypadków przy pracy, zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z późn. zm.) na 1000 pracowników (etatów). Wartość tego wskaźnika za rok 2022 wyniosła 3,40.

Według danych GUS („Wypadki przy pracy w 2021 roku – dane wstępne”) w podobnych sekcjach i działach w 2021 roku zbliżony wskaźnik wyniósł w Polsce:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę: 5,96
 • Górnictwo i wydobywanie: 14,17

Dane za rok 2022 nie są jeszcze dostępne, niemniej z dostępnych danych wynika, że wyniki Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 były lepsze od średniej w tych sekcjach i działach w Polsce, a dane za rok 2022 pokazują dalszą redukcję tego wskaźnika.

W 2022 Grupa PGE ujawniła nowy wskaźnik LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) – Wskaźnik częstotliwości wypadków.

Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate) Liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy powodujących absencję bądź śmierć (w danym roku) x1 000 000
Liczba przepracowanych godzin przez pracowników
w roku, za który jest raport

Wskazuje on liczbę wypadków przy pracy, zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wywołujących absencję bądź śmierć ) na 1 milion przepracowanych godzin.

Wyniósł on 2,1 (wypadków/na milion przepracowanych godzin).

W 2022 miały miejsce 2 wypadki ciężkie pracowników, nie było wypadków śmiertelnych pracowników. Wskazuje to na utrzymywanie się tego wskaźnika na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2021 oraz utrzymanie się poprawy względem roku 2020 i 2019. W ramowym planie poprawy BHP na rok 2023 uwzględniono zadania w dziedzinach, w których doszło do tych incydentów.

W 2022 miały miejsce 4 wypadki zbiorowe w których poszkodowanych było 10 osób. Były to wypadki tzw. lekkie związane z wypadkami drogowymi. Zgłoszono 175 zdarzeń potencjalnie wypadkowych, czyli nagłych zdarzeń, związanych z pracą, które nie spowodowały urazu. Zgłaszanie takich zdarzeń świadczy o rozwijającej się kulturze bezpieczeństwa, pozwala podejmować działania zanim do wypadków dojdzie .

Dodatkowo w 2022 zidentyfikowano 2 wypadki zrównane z wypadkiem przy pracy, zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z późn. zm.) na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu uległ pracownik:

 • w czasie podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe, które działają u pracodawcy.

PGE SA Dane za 2022 Dane za 2021 Dane za 2020
Łączna liczba wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, w tym: 0 1 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 1 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków zbiorowych 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 0 1 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 1 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 0 1,43 0
Wskaźnik ciężkości wypadków** 0 14 0
Wskaźnik absencji*** 0 14 0
Kobiety 0 14 0
Mężczyźni 0 0 0
Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate) 0
liczba przypadków stwierdzenia choroby zawodowej 0
liczba zidentyfikowanych zgonów w wyniku choroby zawodowej 0
Liczba wypadków przy pracy ogółem 0
Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach zrównanych z wypadkiem przy pracy 1
Liczba Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych 0

W PGE SA nie było wypadków przy pracy w 2022 roku, dzięki temu, że podejmowano szereg działań uświadamiających w zakresie BHP w obszarze administracyjno-biurowym. Miał miejsce jeden wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy w czasie podróży służbowej.

Wyniki wyszukiwania