Indeks treści GRI

W sprawozdaniu niefinansowym z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zaraportowane zostały istotne wskaźniki GRI, wynikające z analizy materialności. Ze względu na to, że nie zastosowano ominięć – część tabeli GRI, która ich dotyczy została usunięta.

Standard GRI / inne źródło Ujawnienie Lokalizacja
GRI 2: Ogólne Ujawnienia 2021 2-1 Dane organizacyjne
2-2 Podmioty uwzględnione w ramach raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
2-3 Okres raportowania, częstotliwość i dane kontaktowe
2-4 Korekty informacji
2-5 Weryfikacja zewnętrzna
2-6 Działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
2-7 Pracownicy
2-8 Współpracownicy, którzy nie są pracownikami
2-9 Struktura zarządcza i skład organów zarządczych
2-10 Nominacja i wybór członków najwyższych organów zarządczych
2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
2-12 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływem
2-13 Delegowanie odpowiedzialności w zakresie zarządzania wpływem
2-14 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
2-15 Konflikt interesów
2-16 Komunikowanie problemów krytycznych
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządczego
2-18 Ewaluacja wyników najwyższego organu zarządczego
2-19 Polityka wynagradzania
2-20 Proces ustalania wynagrodzeń
2-21 Całkowity roczny wskaźnik wynagrodzenia
2-22 Oświadczenie dotyczące strategii zrównoważonego rozwoju
2-23 Zobowiązania ujęte w politykach
2-24 Realizacja zobowiązań ujętych w politykach
2-25 Procesy naprawcze dotyczące negatywnego wpływu
2-26 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami
2-28 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
2-29 Podejście do angażowania interesariuszy
2-30 Układy zbiorowe pracy
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-1 Proces identyfikacji istotnych tematów
3-2 Lista istotnych tematów
Strategia i jej realizacja
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Wskaźnik własny Realizacja strategii
GRI 201: Wyniki ekonomiczne GRI 201-1
GRI 201-2
Zgodność z prawem i regulacjami, w tym zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Wskaźnik własny Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w spółkach wywierających największy wpływ na otoczenie
Wpływ spółki na klimat – emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Wskaźnik własny Świadomość klimatyczna
GRI 305: Emisje GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 305-6
GRI 305-7
Wpływ spółki na środowisko oraz działania zapobiegające
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
GRI 301: Zasoby GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 301-3
GRI 304: Bioróżnorodność GRI 304-1
GRI 304-2
GRI 304-3
GRI 304-4
Zarządzanie zużyciem energii w organizacji
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Energia GRI 302-1
GRI 302-2
GRI 302-3
GRI 302-4
GRI 302-5
Zarządzanie gospodarką wodną w organizacji
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Woda i ścieki GRI 303-1
GRI 303-2
GRI 303-3
GRI 303-4
GRI 303-5
Zarządzanie odpadami
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Odpady GRI 306-1
GRI 306-2
GRI 306-3
GRI 306-4
GRI 306-5
Kwestie pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem procesu transformacji energetycznej
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Zatrudnienie GRI 401-1
GRI 401-2
GRI 401-3
Zdrowie i bezpieczeństwo GRI 403-1
GRI 403-2
GRI 403-3
GRI 403-4
GRI 403-5
GRI 403-6
GRI 403-7
GRI 403-8
GRI 403-9
Szkolenia i edukacja GRI 404-1
GRI 404-2
GRI 404-3
Różnorodność i równe traktowanie GRI 405-1
GRI 405-2
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji GRI 406-1
Transparentność działania zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE
GRI 3: Istotne Tematy 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi tematami
Przeciwdziałanie korupcji GRI 205-1
GRI 205-2
GRI 205-3
Praca dzieci GRI 408-1
Praca przymusowa GRI 409-1
Polityka publiczna GRI 415-1
Wskaźnik własny Liczba godzin szkoleniowych w zakresie polityk poszanowania praw człowieka

Zasady Global Compact Strona
GC-1 Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
GC-2 Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
GC-3 Poszanowanie wolności stowarzyszania się
GC-4 Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
GC-5 Zniesienie pracy dzieci
GC-6 Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
GC-7 Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
GC-8 Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
GC-9 Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
GC-10 Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Wyniki wyszukiwania