Wydzielenie aktywów węglowych

Wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to istotna część programu transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Rolą NABE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy energii wytwarzanej z węgla i zapewnienie niezbędnej dostępności mocy w systemie energetycznym naszego kraju. Jednocześnie NABE zapewni stabilne funkcjonowanie sektora węglowego w perspektywie 2049 roku (zgodnie z obowiązująca umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa).

Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawienie PGE i pozostałym spółkom energetycznym warunków transakcji przejęcia aktywów węglowych. To przełomowy krok w procesie tworzenia NABE. Szczegółowe warunki transakcji będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Z kolei jej finalizacja ograniczy ryzyka kosztów CO2 Grupy i otworzy PGE na możliwość pozyskiwania finansowania na inwestycje zgodne ze strategicznym kierunkiem, który - jako lider transformacji energetycznej w Polsce – sobie wyznaczyliśmy. Równocześnie zadłużenie PGE GiEK względem PGE S.A. zostanie uregulowane i będzie konsekwentnie spłacane, co oprócz uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie pozostanie bez znaczenia dla naszego potencjału finansowania inwestycji transformacyjnych. W ten sposób budować będziemy nową trwałą wartość Polskiej Grupy Energetycznej.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W marcu 2022 roku rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. W efekcie elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego – NABE). Umożliwi to PGE na koncentrację na rozwoju zgodnie ze Strategią w obszarach zmieniających oblicze polskiej energetyki – przede wszystkim energetyki odnawialnej, dystrybucji energii oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Równocześnie skoncentrowanie wytwarzania w ramach jednego podmiotu zabezpieczyć ma bezpieczeństwo energetyczne Polski i niezakłócony proces transformacji energetycznej.

Nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, ENEA S.A., ENERGA S.A., TAURON Polska Energia S.A. wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz.

 • W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym, wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego
 • Aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego nie zostaną włączone do podmiotu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach węglowych
 • Aktywa ciepłownicze w związku z planowanymi modernizacjami w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych nie będą przedmiotem wydzielenia
 • Nabycie nastąpi poprzez nabycie akcji/udziałów poszczególnych spółek bezpośrednio przez Skarb Państwa a następnie ich konsolidację w ramach NABE.
 • Istotne warunki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów/akcji spółek węglowych rzecz Skarbu Państwa, obejmują w szczególności:
  • osiągnięcie porozumienia w zakresie treści dokumentacji związanej z Transakcją, w tym obejmującej przyszłe finansowanie NABE i uzyskanie wstępnych decyzji kredytowych banków na finansowanie NABE,
  • pozytywne rozpatrzenie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie udziałów/akcji przez Skarb Państwa z Funduszu Reprywatyzacji.
 • NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, tj. będzie w stanie zapewnić sobie wszystkie niezbędne do niezakłóconego działania funkcje wewnętrzne i zewnętrzne, tj. HR, IT, zakupy, trading
 • NABE będzie skupiało się na inwestycjach utrzymaniowych i modernizacyjnych niezbędnych do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych, w tym zmierzających do ograniczenia emisyjności eksploatowanych jednostek
 • NABE będzie wspierać bezpieczną i zrównoważonej transformację ze względu na dostarczanie mocy niezbędnej do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • PGE S.A. w dniu 14 lipca 2023 r. otrzymała niewiążącą propozycję nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego PGE GiEK, celem utworzenia NABE
 • Zgodnie z Dokumentem kwota ceny sprzedaży akcji PGE GiEK (Equity Value) wynosi 849 mln złotych w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ustaloną na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie według mechanizmu locked-box) skorygowaną o wartość długu netto.
 • Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE w kwocie 5,4 mld złotych podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia Transakcji, a spłata 70% długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa.

Wyniki wyszukiwania