Ewolucja modelu biznesowego

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 2-1
 • 2-6

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i największym producentem ciepła. Zmieniamy się i w raz z nami zmieni się struktura Grupy oraz nasz wpływ na otoczenie.

W 2023 r. Grupa PGE rozszerzyła swoją działalność o segment energetyki kolejowej i stała się głównym dystrybutorem i sprzedawcą energii dla sektora kolejowego.

Od wytworzenia do dostarczenia klientom

Działamy w całym łańcuchu wartości energetyki. Produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, zarówno z paliw kopalnych jak i odnawialnych źródeł energii. Następnie dostarczamy je i sprzedajemy naszym klientom w całej Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom. Zapewniamy również dodatkowe usługi z obszaru energetyki.

Naszą aktywność biznesową dopełnia segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki któremu odpady powstające w wyniku produkcji energii elektrycznej trafiają jako pełnowartościowe substancje do wykorzystania w innych gałęziach gospodarki. W 2023 r. działalność Grupy PGE rozszerzyła się o segment usług energetycznych dla sektora kolejowego, a PGE Energetyka Kolejowa dostarcza i sprzedaje energię do sieci trakcyjnej na terenie całej Polski.

Kluczowe aktywa Grupy PGE

Budowa trwałej wartości 

Funkcjonowanie organizacji opiera się na wykorzystaniu kapitałów i ich przekształceniu. Wraz z postępami Strategii Grupy PGE oraz realizacji rządowego planu wydzielenia aktywów węglowych nasz model ulegnie zmianie – z kluczowej roli wytwórcy energii elektrycznej PGE stanie się przede wszystkim dystrybutorem energii. Dopiero wraz z realizacją inwestycji w nowe źródła wytwórcze, zwłaszcza morskie farmy wiatrowe potencjał wytwórczy PGE będzie odbudowywany. W zmieniającej się organizacji ewolucji ulegną również kapitały oraz ich efekty.

Kapitał ludzki

 • Pracownicy: 38 355 osób
 • Wolontariat pracowniczy
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Dialog społeczny

Kapitał ludzki

 • Pracownicy: spadek zatrudnienia w wyniku wydzielenia PGE GiEK oraz trendów demograficznych i cyfryzacji
 • Dalszy rozwój pracowników ukierunkowany na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych

Kapitał intelektualny

 • Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Programy badawczo-rozwojowe
 • Współpraca z instytucjami naukowymi

Kapitał intelektualny

 • 100% zdolności do obsługi zdalnej klientów
 • Automatyzacja i cyfryzacja procesów

Kapitał naturalny

 • Wydobycie węgla brunatnego 51,1 mln ton
 • Moc elektrowni wiatrowych 772 MW
 • Pobór wody na cele produkcyjne 23 343 mln m3

Kapitał naturalny

 • Wydzielenie działalności związanej z wydobyciem węgla
 • Moc elektrowni wiatrowych dodatkowo 1 GW
 • Moc elektrowni fotowoltaicznych > 3 GW Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku 2,5 GW do 2030 r. i 6,5 GW do 2040 r.

Kapitał finansowy

 • Kapitał własny 54,4 mld zł
 • Środki pieniężne 11,9 mld zł
 • Dostępne linie kredytowe na rachunkach bieżących 3,8 mld zł

Kapitał finansowy

 • Udział funduszy pomocowych w potrzebach finansowych Grupy PGE na poziomie 25%
 • Inwestycje w formule project finance
 • Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
 • Środki z emisji akcji w wysokości 3,2 mld zł

Kapitał produkcyjny

 • Moc elektryczna zainstalowana segment Energetyka Konwencjonalna 12 852 MW
 • Moc elektryczna zainstalowana segment Energetyka Odnawialna 2 428 MW
 • Moc zainstalowana cieplna segment Ciepłownictwo 6 923 MWt
 • Długość sieci dystrybucyjnej 298 670 km

Kapitał produkcyjny

 • Wydzielenie aktywów węglowych (ubytek 12,8 GW)
 • Zmiana miksu energetycznego w kierunku źródeł nisko i zero emisyjnych
 • Konwersja elektrociepłowni na paliwo gazowe i biomasę, wykorzystanie kotłów elektrodowych i wielkoskalowych pomp ciepła
 • Rozwój sieci dystrybucyjnych dla pełnego wykorzystania źródeł rozproszonych

Kapitał społeczny

 • Sprawiedliwa Transformacja regionów górniczych
 • Kodeks Etyki Grupy PGE w relacjach z kontrahentami
 • Zaangażowanie w działalność charytatywną (Fundacja PGE)
 • Sponsoring kultury i sportu
 • Pielęgnowanie tożsamości narodowej

Kapitał społeczny

 • Czyste powietrze i woda. Współpraca w programach walki ze smogiem.
 • Współpraca ze społecznościami energetycznymi
 • Budowanie świadomości i zaangażowania społecznego w zakresie transformacji energetycznej- „Prowadzimy w zielonej zmianie”
 • Edukacja interesariuszy w zakresie transformacji energetycznej

Efekty dla pracowników

 • Łączna liczba dni szkoleniowych  42 872
 • Koszty świadczeń pracowniczych 6 092 mln zł
 • Centrum Rozwoju Kompetencji

Efekty dla pracowników

 • Zapewnianie nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy
 • Rozwój kompetencji i kwalifikacji. Przebranżowienie i przekwalifikowanie w rejonach objętych transformacją energetyczną.

Efekty dla środowiska

 • Emisja CO2 70,0 mln ton
 • Zrekultywowane tereny 2300 ha
 • Programy badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska: 17
 • Budowa morskich farm wiatrowych o mocy 2,5GW do 2030 r.
 • wolumen ubocznych produktów spalania odebrany od dostawców 3,6 mln ton

Efekty dla środowiska

 • ponad 120 mln ton unikniętej emisji CO2 do 2030 roku
 • Podniesienie wskaźnika recyrkulacji odpadów i ograniczenie wolumenu odpadów składowanych
 • Wytwarzanie energii z odpadów-nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów

Efekty finansowe

 • Zysk EBITDA 8 657 mln zł
 • Nakłady inwestycyjne 7 053 mln zł
 • Pozycja finansowa: rating długoterminowy Baa1 (Moody’s), BBB+ (Fitch), perspektywa stabilna

Efekty finansowe

 • Zysk EBITDA w 2030 r. >6 mld zł
 • Średnioroczne nakłady  inwestycyjne w latach 2021-2030r. 7,5 mld zł
 • utrzymanie stabilnego poziomu  ratingu  kredytowego

Efekty dla klientów

 • Wskaźnik Satysfakcji Klienta (Biura Obsługi Klienta PGE Obrót) 88%
 • Przyłączenie nowych klientów do sieci ciepłowniczej (+218 MWt)
 • Oferta sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (2,8 TWh w 2022 r.)

 

Efekty dla klientów

 • 100% Zdolności do obsługi zdalnej klientów
 • Utrzymanie najwyższego na rynku energetycznym poziomu satysfakcji klientów Instalacje OZE dla klientów
 • >100 tys. Wymienionych źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r.

Efekty społeczne

 • Zapłacone podatki 7 640 mln zł
 • Darowizny przekazane przez Fundację PGE : ponad 600 darowizn na kwotę ponad 15 mln zł
 • Godziny pracy w wolontariacie na cele społeczne: 13 920
 • Koncepcji transformacji regionu Bełchatów

Efekty społeczne

 • Zaangażowanie społeczne i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zwiększenie zaangażowania w rejonach nowych inwestycji, m.in. w obszarach funkcjonowania morskich farm wiatrowych
 • Dalsze zaangażowanie w regionach węglowych mimo wydzielenia aktywów węglowych