25.1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:

  • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • pozostałe zobowiązania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
  • zobowiązania niefinansowe.

Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.104 1.608
Zakup RAT i WN 1 1.078 7 909
Otrzymane kaucje i wadia 31 169 30 106
Zobowiązania z tytułu KDT 375 55 430 17
Rekompensaty 357
Ubezpieczenia 4
Rozrachunki związane z transakcjami giełdowymi 1.423 1.663
Inne 71 517 50 298
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 478 6.707 517 4.601

Pozycja „Inne” obejmuje m.in. zobowiązania PGE Dom Maklerski S.A. wobec klientów z tytułu wpłaconych środków pieniężnych.

Wyniki wyszukiwania