Bioróżnorodność

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 3-3

Grupa Kapitałowa PGE patrzy szerzej na otoczenie, w którym funkcjonuje. Dążymy do pełnej świadomości obszarów działania aktywów Grupy co umożliwia dostosowanie procesów wytwórczych oraz inwestycyjnych do środowiska naturalnego.

 • 304-1
 • 304-2
 • 304-3

Spółki Grupy wykorzystują dobre praktyki uwzgledniające ochronę krajobrazu i bioróżnorodności,, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Polegają one na przywróceniu siedliskom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów, wspomaganie naturalnych procesów, które zostały zakłócone lub odbudowę populacji.

Energetyka konwencjonalna w drodze do bioróżnorodności

Oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna działają aktywnie na rzecz zachowania bioróżnorodności rozumianej jako wielopostaciowość i zmienność życia na Ziemi we wszystkich jego formach i interakcjach, która obejmuje różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami oraz różnorodność ekosystemów.

W ramach badania bioróżnorodności w Elektrowni Turów przeprowadzono badania zawartości rtęci w ichtiofaunie (ryby) – na stanowiskach pomiarowych wód Miedzianki oraz Nysy Łużyckiej.

Cyklicznie prowadzony jest monitoring jakości wód w rzece Miedzianka w trzech punktach pomiarowych. Badania parametrów fizyko-chemicznych wykonywane są przez zakładowe laboratorium co dwa tygodnie, natomiast raz na dwa miesiące jakość wody badana jest przez akredytowane laboratorium.

Oddział Elektrownia Turów nie leży na obszarze chronionym, tylko w pobliżu obszarów Natura 2000. W obszarze Natura 2000 zidentyfikowano:

 • populacje gatunków zwierząt będących przedmiotem ochrony: wydra, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus, traszka grzebieniasta;
 • siedliska na obszarze Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej:
  • 3150 Starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne,
  • 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników,
  • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
  • 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne,
  • 6510 Nizinne i podgórskie łąki świeże,
  • 9130 Żyzne buczyny,
  • 9170 Grąd środkowoeuropejski,
  • 9180 Las klonowo-lipowy,
  • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Obszary przyrodnicze poza obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Bogatynia:

 • 6510 Nizinne i podgórskie łąki świeże;
 • 9130 Żyzne buczyny;
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski;
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów znajdują się cenne walory krajobrazowe oraz przyrodnicze, zróżnicowane środowiskowo (siedliska bardzo licznych reprezentantów zarówno świata roślin, jak i zwierząt, w tym wiele gatunków rzadkich i chronionych). W trakcie prowadzonej przez przyrodników i leśników inwentaryzacji zwierzyny stwierdzono, że żyją tutaj między innymi: sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne, łasice i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków zarówno zalatujących jak i lęgowych oraz zimujących. Niektóre z nich, takie jak pustułka czy puszczyk, są zaliczane obecnie do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce. W miejscach wilgotnych spotkamy liczne płazy i gady, a pośród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki górskie, ropuchy szare, jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne. Świat roślinny reprezentowany jest przez ponad sto gatunków roślin drzewiastych i zielnych. Część z nich została wprowadzona w trakcie prac rekultywacyjnych, większość jednak trafiła tu w drodze sukcesji naturalnej, znajdując dogodne warunki do życia. Powstały ekosystem jest środowiskiem ciągle ewoluującym, ulegającym ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Wraz z upływem czasu bioróżnorodność byłego zwałowiska będzie się zwiększać. Wprowadzone w trakcie prac rekultywacyjnych rośliny pionierskie poprzez swoje oddziaływanie na otaczające je środowisko już teraz torują drogę innym, bardziej wymagającym gatunkom. Świadczyć o tym może między innymi obserwowane zjawisko migracji zwierząt z przyległych terenów nieprzekształconych w wyniku eksploatacji górniczej i zasiedlanie przez nie terenów zrekultywowanych.

Podstawowym zadaniem prowadzonej rekultywacji w kopalni Turów jest kształtowanie biotopu. Zwiększająca się sukcesywnie powierzchnia terenów zalesionych pełni głównie funkcje glebotwórcze i glebochronne, co jest szczególnie istotne w przypadku terenów bezglebowych oraz podatnych na erozję.

W bliskim sąsiedztwie Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów zlokalizowane są dwa obszary chronione:

 • Obszar Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” – fragment doliny Nysy Łużyckiej od Trzcińca po Zgorzelec,
 • Obszar Natura 2000 „ Neißegebiet” – obszar zajmuje terasę zalewową Nysy Łużyckiej oraz połączone z nią, zachowane fragmenty zbiorowisk leśnych. Obszar jest komplementarny z leżącym po stronie polskiej obszarem Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” – razem obejmują one całą dolinę Nysy wraz z zachowanymi ekosystemami w jej bezpośrednim otoczeniu.

W sąsiedztwie odkrywki oraz byłego zwałowiska zewnętrznego PGE GiEK SA Oddział KWB Turów zlokalizowane są również 3 pomniki przyrody:

 • Kopalny pień drzewa iglastego Taxodixylon gypsaceum,
 • Lipa drobnolistna,
 • Dąb szypułkowy.

Od 2013 roku prowadzony jest monitoring siedlisk nieleśnych i chronionych gatunków roślin oraz siedlisk leśnych, które znajdują się w otoczeniu kopalni.

W 2022 roku w ramach przywołanego wyżej monitoringu wykonano następujące prace badawcze:

 • monitoring sasanki wiosennej i kruszczyka błotnego,
 • monitoring siedlisk nieleśnych Natura 2000 – niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
 • monitoring warunków hydrologicznych na torfowiskach,
 • monitoring chronionych gatunków torfowców,
 • czynna ochrona gatunków rzadkich i chronionych – monitoring gatunków: bagna zwyczajnego, cisa pospolitego, wawrzynka wilczełyko, pomocnika baldaszkowatego, liczydła górskiego,
 • czynna ochrona siedlisk przyrodniczych Natura 2000 – dąbrowa świetlista, wykonanie prac ochrony czynnej na stanowisku Wola Wiewiecka, Nadleśnictwo Radomsko.

W zakresie monitoringu ekosystemów leśnych w 2022 roku prowadzone były badania uszkodzeń drzewostanów na siedliskach takich jak: Bór wilgotny, Bór mieszany świeży, Bór mieszany wilgotny, Las mieszany świeży, Las mieszany wilgotny, Las mieszany bagienny, Las świeży, Ols. Ponadto w ramach tego monitoringu zostały opracowane zalecenia dla siedlisk wilgotnych i bagiennych.

KWB prowadzi rekultywację zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców i wewnętrznego Pola Bełchatów. Powierzchnia rekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców jest zadarniania i zalesiana. Teren stał się ostoją dla wielu gatunków zwierząt a na zwałowisku odnotowano liczne stada saren oraz żerujące dziki i zające. Spotykany jest również lis. W ostatnim okresie na podstawie obserwacji stwierdzono również przebywanie jelenia europejskiego. Wśród ptaków przeważają gatunki charakterystyczne dla odkrytych terenów polnych i łąkowych. Na wierzchowinie można spotkać między innymi: skowronka, świergotka polnego i drzewnego, kuropatwę czy bażanta. Teren ten patrolują także kruki, myszołowy i pustułki. Na skarpach można spotkać też żurawie.

W obrębie terenu górniczego KWB Bełchatów zlokalizowane są trzy obszary chronione:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Położenie obszaru: województwo łódzkie, powiaty radomszczański, piotrkowski, łaski, bełchatowski
 • Rezerwat „Łuszczanowice” – jest rezerwat leśny (lasy mieszane nizinne), w typie fitocenotycznym. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu lasu jodłowego, naturalnego pochodzenia, na granicy zasięgu występowania jodły. Położenie rezerwatu: województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Kleszczów
 • Rezerwat „Murowaniec” – jest rezerwat leśny (lasy mieszane nizinne), w typie florystycznym. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu wielowarstwowego lasu mieszanego pochodzenia naturalnego, z dużym udziałem jodły na granicy zasięgu jej występowania o charakterze lasu pierwotnego ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych

Oddział Elektrownia Bełchatów nie znajduje się na obszarach chronionych.

Po północnej stronie terenu Elektrowni Rybnik oraz wokół zbiornika „Rybnik” istnieją przyrodnicze obszary chronione w formie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 15*, poz. 130) z Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zostały wyłączone tereny silnie zurbanizowane, w tym Elektrownia Rybnik wraz ze zbiornikiem wody używanej do celów technologicznych tzw. „Zalewem Rybnickim”. Teren Elektrowni Rybnik jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka. Nie występuje tu jakakolwiek szata roślinna poza trawą. Fauna ssaków jest uboga, tworzą ją gatunki siedliskowo związane z tymi terenami, brak siedlisk chronionych.

Zbiornik Rybnik i otaczające go tereny są miejscem bytowania zwierząt, również objętych ochroną gatunkową, natomiast sam teren nie jest obszarem siedlisk chronionych.

Na południe od elektrowni znajduje się użytek ekologiczny „Dolina Okrzeszyniec”. Najbliższe tereny Obszarów Natura 2000 zlokalizowane są od elektrowni:

 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska” (ok. 17 km)
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Stawy Łężczok (Nędza) (ok. 17 km)
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Graniczny Meander Odry (ok. 26 km)
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Wisły (ok. 38 km)
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (ok. 40 km)

W sąsiedztwie Oddziału Elektrownia Dolna Odra znajdują się następujące formy ochrony przyrody: park krajobrazowy, 5 obszarów Natura 2000 (3 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i 2 obszary specjalnej ochrony), 5 pomników przyrody (ponad 116 drzew), użytek ekologiczny i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

W bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra znajdują się dwa, częściowo przecinające się obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Są to:

 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Odry (Dyrektywa Siedliskowa) (ok. 0,8 km)
 • Specjalny obszar ochrony ptaków Dolnej Doliny Odry (Dyrektywa Ptasia) (ok. 0,3 km)
 • Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry (ok. 1,3 km)

Elektrociepłownie Grupy PGE działają na terenach przemysłowych, gdzie jest ograniczony stopień bioróżnorodności.

W lokalizacjach PGE Energia Ciepła, w szczególności w granicach terenów, do których spółka dysponuje tytułem prawnym, nie znajdują się obszary Natura 2000, ani inne obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (np. parki narodowe i krajobrazowe, itp.). Nie występują również na nich duże i małe korytarze ekologiczne.

Tereny instalacji są ogrodzone, w związku z czym nie ma możliwości przedostania się na nie zwierzyny. Natomiast w bliższym i dalszym sąsiedztwie instalacji PGE Energia Ciepła występują takie obszary, dlatego są uwzględniane na etapie przygotowania inwestycji.

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie (od 1 lipca 2021 roku)

W sąsiedztwie Elektrociepłowni Pomorzany znajdują się następujące obszary:

 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolnej Odry,
 • Specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry (ok. 200 m),
 • obszary istotne dla kondycji środowiska miejskiego i zachowania bioróżnorodności to m.in. ogrody działkowe, dolina rzeki Bukowej, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna, powierzchnie biologicznie czynne towarzyszące zabudowie i terenom zagospodarowanym, zieleń ogólnodostępna (place, skwery) oraz rzeka Odra z terenami podmokłymi.

Elektrociepłownia Szczecin położona jest w odległości ok. 1,3 km od dwóch obszarów Natura 2000 tj.

 • obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Dolna Odra” ,
 • obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry”.

Wyjątek stanowi składowisko odpadów paleniskowych, które położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych obszarów, przy rzece Odra.

W sąsiedztwie obiektów spółki PGE Energia Odnawialna znajdują się obszary chronione.

Procesy technologiczne, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność tych obszarów.

Prowadzone badania przyrodnicze umożliwiają poznanie realnego wpływu prowadzonej działalności spółki na bogactwo gatunkowe. Poczynione obserwacje, prowadzone podczas monitoringów przyrodniczych, wykazały pozytywne efekty prowadzonych dotychczas działań.

W przypadku spółki PGE Energia Odnawialna procesy technologiczne, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność obszarów chronionych.

Tereny zielone, należące do spółki utrzymywane są przez pracowników i służby porządkowe. W sąsiedztwie obiektów znajdują się obszary SOO Natura 2000.

PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzek i jezior zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych, a wybudowane przepławki umożliwiają niezakłóconą migrację ryb. Badania eksploatowanych farm wiatrowych nie wykazywały potrzeb podejmowania znaczących działań w zakresie ochrony bioróżnorodności.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zostaną podjęte działania zapobiegawcze. Badania przyrodnicze będą kontynuowane w kolejnych latach.

Oddział Porąbka

Prowadzona gospodarka wodna na zbiornikach a w szczególności eksploatacja elektrowni nie stwarza istotnych zagrożeń dla środowiska ichtiofauny. W zbiornikach wodnych następuje rozwój życia biologicznego, zmienia się skład ilościowy i jakościowy rybostanu.

Elektrownie wodne pracują tak, aby w sposób ciągły zagwarantować w ciekach wodnych poniżej elektrowni przepływ nienaruszalny, który warunkuje dobry stan i potencjał elementów biologicznych i dobry stan siedlisk i gatunków zależnych od wód. PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzek i jezior zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych a wybudowane przepławki umożliwiają niezakłóconą migrację ryb.

Oddział Solina

Na terenie Oddziału Solina znajdują się następujące obszary:

 • Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK);
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – na terenie powiatu leskiego znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu;
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Parki krajobrazowe (PK) – na terenie powiatu leskiego:
  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych,
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Miejscowość Solina zlokalizowana jest poza obszarem parków krajobrazowych. Na terenie miejscowości Solina nie ustanowiono rezerwatów przyrody.

 • Pomniki przyrody – Skałki Myczkowieckie;
 • Rezerwaty przyrody: Koziniec, Nad Jeziorem Myczkowieckim i Przełom Sanu pod Grodziskiem – w sąsiedztwie miejscowości Solina i Myczkowce
 • Obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej – tylko na terenie powiatu leskiego, w sąsiedztwie korzystania brak jest w/w obszarów:
  • Góry Słonne
  • Dorzecze Górnego Sanu
  • Bieszczady
  • Obszary Natura 2000 – Obszary specjalnej ochrony ptaków

Na terenie powiatu leskiego utworzone zostały dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Bieszczady, Góry Słonne.

Oddział Żarnowiec

PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania Jeziora Żarnowieckiego i rzeki Piaśnicy, do czego zobowiązuje pozwolenie wodnoprawne. Poprzez jaz na ujściu Jeziora Żarnowieckiego do rzeki Piaśnicy możliwa jest regulacja przepływu wody w rzece, przy czym zawsze zachowany musi być przepływ nienaruszalny, co przekłada się na zachowanie życia biologicznego.

Oddział Dychów

Oddział Dychów dba o to, aby nie dochodziło do zanikania siedlisk i korytarzy ekologicznych. Współpracuje z kołami Związku Wędkarskiego i planuje dalszą współpracę w zarybianiu rzeki Bóbr. Aktywnie uczestniczy w opracowaniach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. W samym roku 2022 były to opracowania dla obszarów Krośnieńska Dolina Odry oraz Dolina Dolnego Bobru. Do użytku oddana została kolejna przepławka dla ryb (w Starym Raduszcu).

Elektrownie Wodne (EW)

W Elektrowni Wodnej Dębe funkcjonuje przepławka umożliwiająca migrację ryb. Elektrownia Wodna Smardzewice Spółka partycypuje w kosztach zarybiania rzeki Pilicy. W przypadku elektrowni Zlewni Odry jedynie w pięciu obiektach (na 21 eksploatowanych) nie ma przepławki dla ryb tj. EW Rakowice , EW Kliczków, EW Małomice, EW Żarki Wielkie i EW Gubin.

Farmy wiatrowe

PGE Energia Odnawialna w 2022 roku kontynuowała prowadzenie monitoringów przyrodniczych w zakresie ptaków i nietoperzy na eksploatowanych farmach Resko II, Kisielice II, Karwice, Lotnisko i Wojciechowo.

Zeszłoroczne monitoringi prowadzone na tych farmach wiatrowych były ostatnimi cyklami badań w ramach obserwacji przyrodniczych ornito- i chiropterofauny. Prowadzone badania przyrodnicze umożliwiają poznanie realnego wpływu prowadzonej działalności na bogactwo gatunkowe. Obserwacje poczynione w trakcie monitoringów przyrodniczych w przypadku zaobserwowania pozytywnych efektów umożliwiają podjęcie działań sprzyjających ich zachowaniu.

Natomiast w przypadku wystąpienia istotnych negatywnych wpływów będzie możliwe podjęcie działań zapobiegawczych.

Dotychczasowy monitoring przyrodniczy eksploatowanych farm wiatrowych nie wskazał na potrzebę podejmowania działań zwiększających ochronę bioróżnorodności.

Budynki biurowe PGE Dystrybucja nie znajdują się na obszarach Natura 2000, ani innych obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (np. parki narodowe i krajobrazowe, itp.).

Nie występują również na ich terenie duże i małe korytarze ekologiczne. Przez tereny chronione przebiegają natomiast linie elektroenergetyczne i na nich znajdują się różnego typu rozdzielnie – między innymi w granicach Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Piskiej, Białowieskiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej i Kampinoskiej, Parków Krajobrazowych: Międzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Nadbużańskiego, Mazowieckiego, Chojnowskiego, Spalskiego, Sulejowskiego i Bolimowskiego, Obszarów Natura 2000: Pradoliny Warszawko-Berlińskiej, Doliny Przysowy i Słudwi oraz Zbiornika Jeziorsko a także terenów chronionych Bieszczad i Roztocza.

Działania na rzecz bioróżnorodności

 • 304-4

Grupa PGE aktywnie działa na rzecz zachowania i rozwoju bioróżnorodności. Od lat troszczy się o ptaki, lasy, zwierzęta i roślinność. Realizuje szereg partnerstw i projektów autorskich, które pozwalają monitorować, zachować w stanie niezmienionym, a także rozwijać ekosystemy.

Flagowym, autorskim projektem środowiskowym PGE jest prowadzony od ponad 23 lat program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza i odbudowa drzewostanu w polskich lasach.

Program zakłada również współpracę z partnerami działającymi na polu ochrony przyrody i ekologii. W roku 2022 uczestnicy akcji zasadzili łącznie prawie 70 tys. drzew w 19 lokalizacjach w 11 województwach: na Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce i Wielkopolsce oraz w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim. Do pracy przystąpiło ponad 1500 osób, wśród nich pracownicy Grupy PGE, ich rodziny oraz zaproszeni goście: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzi sportowcy z PGE Turów Zgorzelec.

Beneficjenci programu Lasy Pełne Energii:

1. klimat – zadania realizowane w ramach programu prowadzą do poprawy jakości powietrza dzięki systematycznie od ponad 20 lat prowadzonym nasadzeniom drzew (najstarszy zasadzony przez pracowników PGE las skończy w tym roku 22 lata);

2. zasoby naturalne – zadania prowadzą również do poprawy stanu wód gruntowych oraz jakości gleby poprzez systematyczne zalesianie;

3. bioróżnorodność – systematyczna odbudowa drzewostanu w polskich lasach prowadzi do odbudowy ekosystemów leśnych;

4. dzieci, młodzież i dorośli poprzez wspólną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska podnoszą swoją świadomość ekologiczną, uwrażliwiają się na przyrodę i przyczyniają się do wdrażania dobrych nawyków takich jak segregacja śmieci, troska o bioróżnorodność;

5. społeczności lokalne – współpraca przy projektach przynoszących korzyści całemu otoczeniu pomaga pielęgnować dobrosąsiedzkie relacje.

Działania na rzecz bioróżnorodności, klimatu, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju przynoszą efekt gdy są prowadzone systematycznie, konsekwentnie i we współpracy z monitoekspertami, angażując jednocześnie jak najwięcej osób.

Niezwykle ważnym elementem składowym takich działań jest edukacja ekologiczna i przyrodnicza, podnosząca świadomość i zwracająca uwagę na potrzebę chronienia tego co najcenniejsze w środowisku – równowagi i bioróżnorodności.

Efekty działań realizowanych w ramach programu „Lasy pełne energii” są widoczne i przynoszą realne korzyści zarówno dla Polaków, jak i dla środowiska jakie nas otacza. To setki tysięcy posadzonych drzew, realne wsparcie ekosystemów i rozwój bioróżnorodności oraz wysoka jakość edukacji.

W trosce o bociany, pracownicy PGE wznoszą ponad liniami energetycznymi platformy gniazdowe, na których bociany budują gniazda.

Dotychczas zamontowano już ponad 28,5 tys. takich platform, z czego 787 w 2022 roku. Co roku energetycy pomagają ornitologom w obrączkowaniu młodych bocianów. Tylko w 2022 roku zaobrączkowano 866 młodych osobników w 330 gniazdach. Wspólnie wyposażono także 10 bocianów w urządzenia GPS dla pozyskania aktualnych lokalizacji i tras ich migracji. Ponadto w newralgicznych miejscach – na słupach, stacjach transformatorach – zamontowano 66 ptasich odstraszaczy, które uniemożliwiają ptakom siadanie na pracujących elementach sieci i w ten sposób chronią je przed porażeniem.

Grupa PGE otacza opieką również bociany, które ze względów niedyspozycji zdrowotnej zimują w Polsce. Dzięki wsparciu PGE, stowarzyszenie „Szansa dla bociana” z lubelskiej Kozubszczyzny, wspomaga powrót do zdrowia, rehabilitację oraz zabezpieczenie infrastruktury w której zimujące bociany bezpiecznie mogą doczekać wiosny. W 2022 roku zrealizowano modernizację zaplecza gospodarczego dla bocianów, co bezpośrednio przyczyniło się do poprawy warunków sanitarnych oraz rozwoju ośrodka rehabilitacji bocianów.

Sokół wędrowny to jeden z najrzadziej występujących gatunków ptaków w Polsce, którego dwadzieścia lat temu prawie nie było w naszym kraju.

Obecnie w Polsce żyje ok. 80 par sokołów i są one objęte ścisłą ochroną gatunkową. Grupa PGE od 20 lat aktywnie działa na rzecz odtworzenia populacji sokoła wędrownego w Polsce.

PGE współpracuje również ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków, m.in. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierając działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce, gdzie są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły chętnie zakładają gniazda na obiektach należących do PGE – w elektrociepłowni w Gdyni, w Gdańsku, w Lublinie, w Toruniu czy na kominie elektrowni w Bełchatowie i w Elektrowni Dolna Odra. W 2022 roku z gniazd obecnych na 4 kominach w lokalizacjach Grupy PGE wyfrunęło 14 młodych sokołów: 3 w Dolnej Odrze, 4 w Bełchatowie, 3 w Toruniu oraz 4 w Gdyni. Na budkach lęgowych sokołów, zainstalowanych w elektrociepłowniach w Gdyni, Toruniu i Lublinie, umieszczono kamery, które umożliwiają podgląd ptaków online na stronie Stowarzyszenia „Sokół”: peregrinus.pl.

PGE wspiera Stowarzyszenie „Sokół” także w działaniach informacyjnych i edukacyjnych, zachęcając lokalne społeczności do zainteresowania się życiem dzikich ptaków. W Elektrociepłowni Gdynia tradycją jest zapraszanie dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej na „żywą” lekcję przyrody, podczas której mają okazję zobaczyć proces obrączkowania młodych ptaków.

W trakcie badań środowiskowych prowadzonych na obszarze planowanej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica dokonano pomiaru populacji lodówki czyli ptaka morskiego z rodziny kaczkowatych. Jest to gatunek chroniony w ramach sąsiadujących z Baltica 2 i Baltica 3 składających się na MFW Baltica obszarów sieci Natura 2000.

Podczas całorocznych badań na transektach zaobserwowano 3 547 osobników na obszarze MFW Baltica, zaś podczas obserwacji wizualnych i badań z użyciem radarów w trakcie migracji wiosennej i jesiennej zaobserwowano łącznie 7 099 osobników. Na bazie przeprowadzonych badań wypracowano rozwiązania mające na celu ochronę tego gatunku. Wśród rozwiązań znalazła się między innymi redukcja obszaru zabudowy polegająca na odsunięciu inwestycji od Ławicy Słupskiej o 2-2,5 km. Wyznaczono także korytarz przelotowy (migracyjny) zgodny z głównym kierunkiem przelotu ptaków o minimalnej szerokości 5 km pomiędzy zewnętrznymi planowanymi elektrowniami projektów Baltica 2 i Baltica 3. Wraz z rozszerzającymi się strefami dolotu z kierunków północno-wschodniego i południowo-zachodniego. W zaplanowany korytarz umożliwi swobodny dostęp do obszaru zimowania ptaków i zapewni najkrótsze przebywanie w bezpośredniej bliskości elektrowni podczas przelotu na teren zimowania. Zaplanowano także zastosowanie minimalnego prześwitu 20 m pomiędzy taflą wody a końcówką łopaty, ponieważ z badań wynikało, że większość lodówek przemieszczała się na wysokości do 20 m.

Szkody wyrządzane ptakom przez turbiny wiatraków należących do PGE to rzadkość – farmy operują na podstawie decyzji środowiskowych i tam, gdzie jest to konieczne następują okresowe wyłączenia elektrowni podczas migracji tych zwierząt.

Jakkolwiek Grupa podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania efektów swej działalności na faunę i florę. Grupa zaangażowała się w projekt, który ma na celu zredukowanie zagrożenia kolizji ptaków z łopatami turbin wiatrowych. Inicjatywa jest realizowana razem z polską firmą Bioseco – dostawcą innowacyjnego systemu oraz zespołem ornitologów. Na Farmie Wiatrowej Lotnisko przeprowadzane są kolejne etapy pilotażowego wdrożenia systemu chroniącego ptaki. Dzięki specjalnym kamerom i radarom rozpoznaje on zwierzęta znajdujące się w krytycznej odległości od pracujących wiatraków. W razie potrzeby aktywowany zostaje ostrzegawczy sygnał świetlny skłaniający ptaki do zmiany toru lotu. Urządzenie może również doprowadzić do zatrzymania pracy turbiny, jeśli sygnały świetlne okażą się niewystarczające.

Akcje zarybiania to działania proekologiczne regularnie podejmowane przez Grupę PGE, przede wszystkim przez oddziały, które zarządzają elektrowniami szczytowo-pompowymi.

Inicjatywa ma na celu rozwój bioróżnorodności oraz odbudowę zagrożonych gatunków ryb bytujących w zbiornikach sąsiadujących z aktywami Grupy PGE. W 2022 roku pierwszą akcją zostały objęte Jezioro Raduszeckie i Jezioro Dychowskie, w których wzmocniono populacje lina, karpia i karasia pospolitego. Do wody trafiło ponad pół tony dwuletnich ryb. Drugą inicjatywę (150 kg pstrąga potokowego) zrealizowano na terenie Jeziora Myczkowskiego.

W 2022 roku Grupa PGE oraz Wody Polskie przeprowadziły wspólną akcję obsiania terenów w pobliżu elektrowni Porąbka-Żar. Inicjatywa objęła 100 arów nieużytków, na których zasiano 200 kg nasion.

PGE chce kontrybuować w zachowaniu gatunków flory charakterystycznych dla Żywiecczyzny. Szczególnie ważne jest w tym kontekście wspieranie procesu odbudowy rozlicznych rodzajów roślin miododajnych i podtrzymywanie równowagi gatunkowej, przy jednoczesnym eliminowaniu roślin inwazyjnych.

Partnerstwa na rzecz bioróżnorodności

Grupa PGE angażuje się także w szereg innych projektów z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i klimatu. Wspiera parki narodowe, współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, nadleśnictwami, towarzystwami ornitologicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i klimatu. PGE jest także strategicznym partnerem Ligi Ochrony Przyrody.

W 2022 roku PGE współpracowała z sześcioma parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim i Słowińskim Parkiem Narodowym, realizując ponad 50 projektów na rzecz bioróżnorodności i edukacji ekologicznej.

Współpraca koncentruje się przede wszystkim na monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach jak również na dedykowanych działaniach służących zachowaniu bogactwa roślin, zwierząt i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych.

Ponadto, dzięki współpracy do użytku zostały także oddane trzy instalacje fotowoltaiczne, dwie w Biebrzańskim Parku Narodowym i jedna w Świętokrzyskim Parku Narodowym realizowane ze środków Fundacji PGE i przy merytorycznym wsparciu pracowników PGE Energia Odnawialna.

W 2022 roku PGE jako partner strategiczny Ligii Ochrony Przyrody, współuczestniczyła w realizowanych przez LOP projektach środowiskowych, edukacyjnych i ekologicznych. Do najważniejszych z nich należało sadzenie drzew w Nadleśnictwie Zwoleń na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W ramach współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, w 2022 roku zrealizowano wydawnictwo tablic edukacyjnych dotyczących ptaków oraz bajki dla dzieci o tematyce gospodarki odpadami. Tablice edukacyjne zostały rozesłane do uczniów szkół podstawowych, a eko bajeczki do dzieci przedszkolnych z placówek współpracujących z regionalnymi zarządami Ligi Ochrony Przyrody.

PGE wspiera również tereny chronione i pomniki przyrody w tym Krzywy Las oraz Puszczę Solską.

Działania realizuje wspólnie z partnerami, tj. z Gminą Gryfino, Nadleśnictwem Gryfino oraz Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym. Rewitalizacja Krzywego Lasy rozpoczęła się w 2020 roku. W ramach tego projektu zostały utworzone m.in. dwie nowe plantacje eksperymentalne z nasion pozyskanych z krzywych sosen oraz nowa ścieżka edukacyjna wraz infrastrukturą oddana do użytku jesienią 2022 roku. W lipcu 2022 roku PGE opublikowała krótki film przedstawiający tajemnice powstania tego niezwykłego miejsca.

W Puszczy Solskiej natomiast, przy współpracy z PGE zrealizowany został projekt Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (LTO) pn. „Kontynuacja i utrwalanie działań ochronnych dla rzadkich ptaków strefowych na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie”. Obecnie PGE i LTO współpracują przy projekcie pn. „Edukacja i ochrona przyrody na wypasie. Promocja i rozwój wypasu koników polskich w Puszczy Solskiej”.

Wyniki wyszukiwania