Wskaźniki w obszarze kwestii społecznych

Wskaźniki GRI

Wskaźniki takie, jak:

  • Wskaźnik SAIDI (przeciętny czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej) oraz SAIFI (przeciętna częstość przerw w dostawach energii elektrycznej), prezentowane są w rozdziale „Klient”.
  • Wskaźnik GRI 418-1 – „Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych” prezentowany jest w rozdziale „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.
Zgodność z prawem i regulacjami
  • 2-27

Grupa PGE
Razem liczba istotnych przypadków na które została nałożona kara pieniężna (grzywna) 1
Razem liczba istotnych przypadków na które nałożono karę (sankcję) niepieniężną 15
Łączna liczba istotnych przypadków niezgodności z prawem oraz regulacjami w okresie sprawozdawczym oraz podział na: 16
Razem kwota kar pieniężnych za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które miały miejsce w bieżącym okresie sprawozdawczym 8 800 477,6
Razem kwota kar pieniężnych za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które miały miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych (lata 2020-2021) 9 620 199,19
Łączna kwota kar za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które zostały wypłacone w okresie sprawozdawczym 8 106 215,87
Opis istotnych przypadków niezgodności z prawem i regulacjami w 2022 roku niewydawanie w terminach ustawowych warunków przyłączenia w latach 2015 – 2017, zastrzeżenia BHP lub Inspektora budowlanego, sprawy pracownicze (dot. zwolnienia z pracy, ukarania pracownika)
Opis, w jaki sposób zostały zidentyfikowane istotne przypadki niezgodności kontrola Prezesa URE po wnioskach NIK, pozwy pracowników, Kontrola PIP i BHP

PGE SA
Razem liczba istotnych przypadków na które została nałożona kara pieniężna (grzywna) 0
Razem liczba istotnych przypadków na które nałożono karę (sankcję) niepieniężną 1
Łączna liczba istotnych przypadków niezgodności z prawem oraz regulacjami w okresie sprawozdawczym oraz podział na: 1
Razem kwota kar pieniężnych za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które miały miejsce w bieżącym okresie sprawozdawczym
Razem kwota kar pieniężnych za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które miały miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych (lata 2020-2021) 434,44
Łączna kwota kar za przypadki niezgodności z prawem i regulacjami, które zostały wypłacone w okresie sprawozdawczym 0
Opis istotnych przypadków niezgodności z prawem i regulacjami w 2022 roku wnioski po kontroli NIK dotyczyły wzmocnienia nadzoru nad fundacjami oraz poprawy dokumentowania nadzoru nad wydatkowanymi środkami
Opis, w jaki sposób zostały zidentyfikowane istotne przypadki niezgodności kontrole NIK
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
  • 201-1

a. Bezpośrednia wartość ekonomiczna w 2022 roku w tys. PLN Dane z organizacji Przychody/koszty operacyjne Pozostała działalność operacyjna Działalność finansowa oraz udział w jednostce stowarzyszonej
A Przychody ogółem 77 141 539,54 73 435 462,02 3 128 618,66 577 458,86
B Koszty operacyjne* 43 256 025,17 40 950 712,02 1 101 935,87 483 969,26
B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 6 075 379,71
B Płatności na rzecz dostarczycieli kapitału (dywidenda) 282 658,86
B Koszty emisji CO2 20 325 485,94
B Płatności na rzecz państwa (podatki) 3 671 718,97
B Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 74 819,44
B Sponsoring 65 146,14
Wartość ekonomiczna zatrzymana (a-b) 3 390 305,31
*bez kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, płatności na rzecz dostarczycieli kapitału, emisji CO₂, płatności na rzecz państwa (podatki), inwestycji społecznych oraz sponsoringu.

Wyniki wyszukiwania