Sprawiedliwa transformacja

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 3-3

Transformacja energetyczna Grupy PGE przeprowadzana jest w taki sposób, aby zachodzące zmiany odbywały się z uwzględnieniem i poszanowaniem w tym procesie interesów i potrzeb lokalnej społeczności, administracji terytorialnej, inwestorów i biznesu, potrzeb środowiska naturalnego, a także, aby uwzględniały tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników dzisiejszego sektora węglowego.

Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych, byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

Transformacja regionów górniczych i wydobywczych jest zadaniem złożonym, trudnym i ambitnym, dlatego konieczne są kompleksowe działania, które pozwolą na maksymalne zabezpieczenie lokalnej społeczności (szczególnie pracowników kopalni i elektrowni oraz ich rodzin, którzy w sposób bezpośredni narażeni są na skutki transformacji regionów węglowych), a także na utrzymanie potencjału gospodarczego regionów, które od kilku dekad w silnym stopniu zależne są od działalności kopalni i elektrowni.

Kluczowe jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i całego państwa w procesie stopniowego ograniczania działalności aktywów węglowych.

Projekty transformacyjne realizowane przez Grupę PGE na obszarze regionu łódzkiego i dolnośląskiego wpisują się w proces zmiany miksu energetycznego w Polsce w kierunku nisko- i zeroemisyjnym.

W Grupie Kapitałowej PGE opracowana została koncepcja transformacji dla kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie. Zakłada ona między innymi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie w obszarze fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych), a także ambitne projekty inwestycyjne, służące stabilizacji mocy wytwórczych oraz wzmacnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Niezależnie od procesu wydzielania aktywów węglowych – Grupa PGE pozostanie aktywna w dzisiejszych regionach węglowych, zarówno jako doświadczony inwestor w procesie transformacji energetycznej, jak również inicjator działań wspierających rozwój gospodarczy tych obszarów.

Kompleks energetyczny w Bełchatowie

Grupa PGE, w skład której wchodzi spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne, świadczące usługi wsparcia na potrzeby elektrowni i kopalni, jest największym pracodawcą w regionie Bełchatowa.

>7500
osób
Obecnie w elektrowni i kopalni w Bełchatowie oraz centrali spółki PGE GiEK zatrudnionych jest ponad 7500 osób.

Aby zmniejszyć lukę zatrudnienia w regionie, która będzie skutkiem stopniowego ograniczania pracy kopalni i elektrowni, PGE planuje na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat realizację wielu przedsięwzięć, wśród których znajdują się zarówno działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i projekty z zakresu rekultywacji terenu, a także projekty prospołeczne, jak funkcjonujące już Centrum Rozwoju Kompetencji.

PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu łódzkiego, gdzie działa Kompleks Energetyczny Bełchatów, przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043 realizowane zarówno przez Grupę PGE, jak i projekty komplementarne, realizowane poza Grupą PGE, dzięki którym łącznie może zostać stworzone ponad 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki.

Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłączne możliwości Grupy Kapitałowej PGE.

 • projekty farm wiatrowych o mocy do 100 MW,
 • farmy fotowoltaiczne o mocy do 500 MW,
 • magazyny energii o mocy do 300 MW,
 • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia energetyki konwencjonalnej, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych: produkcji, remontów oraz recyklingu i odzyskiwania surowców z wycofywanych z eksploatacji źródeł odnawialnych,
 • Centrum Rozwoju Kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni oraz mieszkańców regionu, który tworzy możliwości przekwalifikowania do pracy w energetyce odnawialnej,
 • program „Wirtualna Elektrownia” – wykorzystanie kompetencji IT.

Rys. Sprawiedliwa transformacja – region Bełchatów 2043 r. 

W 2022 roku prowadzone były prace przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych dotyczących budowy OZE. Realizacja tych inwestycji przewidywana jest na lata 2025-2027. W minionym roku spółka PGE Ekoserwis rozpoczęła również w Bełchatowie budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego zadaniem będzie opracowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

W tym roku również rozpoczęły się prace PGE EC, mające na celu przygotowanie wielowariantowej koncepcji zasilania Bełchatowa w ciepło po zakończeniu eksploatacji elektrowni i kopalni, z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie – wspieramy kształcenie zawodowe

Ważnym krokiem w przygotowaniu pracowników związanych z Kompleksem Bełchatów do sprawiedliwej transformacji energetycznej było utworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA w Rogowcu (CRK). We wrześniu 2022 roku ośrodek podsumował pierwszy rok działalności w zakresie kształcenia zawodowego i wsparcia mieszkańców regionu.

CRK jest miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji.

Kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik informatyk,
 • Technik programista.

Po zakończeniu pierwszego semestru nauki, w czerwcu 2022 roku, 66 absolwentów CRK uzyskało pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego uzyskanie uprawnień zawodowych na kierunkach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk oraz technik programista.

CRK prowadzi również projekty dofinansowane ze środków publicznych. Jest to m.in. projekt: ”Wsparcie na Nowy Start zawodowy”, realizowany z funduszy europejskich oraz ze środków województwa łódzkiego.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA już od 2020 roku podejmuje szereg działań wspierających regiony łódzki oraz dolnośląski w staraniach o środki finansowe z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), aktywnie uczestnicząc w pracach nad stworzeniem:

 • Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego,
 • Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa dolnośląskiego (w odniesieniu do obszaru powiatu zgorzeleckiego),

a także:

 • Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji,
 • każdorazowo postulując uwzględnienie w tych dokumentach potrzeb regionu łódzkiego i dolnośląskiego (subregion zgorzelecki).

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 24 czerwca 2021 roku, przeznaczony jest na łagodzenie negatywnych skutków społecznych i społeczno-gospodarczych transformacji klimatyczno-energetycznej w tzw. regionach węglowych. PGE SA przez ponad dwa lata podejmowała intensywne i liczne starania, aby region łódzki (na terenie którego funkcjonuje Kompleks Energetyczny Bełchatów) oraz subregion zgorzelecki (z Kompleksem Energetycznym Turów) zostały uznane przez Komisję Europejską (KE) za „regiony węglowe” w rozumieniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tym samym uzyskując dostęp do wsparcia z unijnego Funduszu (oraz szerzej – Mechanizmu) Sprawiedliwej Transformacji.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą mogły być przeznaczone m.in. na: działania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, szkolenia pracownicze ułatwiające przekwalifikowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych wcześniej w sektorze węglowym, odtwarzanie potencjału gospodarczego regionu, dywersyfikację i modernizację lokalnej gospodarki, przedsięwzięcia ułatwiające rozwój odnawialnych źródeł energii, czy choćby na projekty wspierające rekultywację terenów pogórniczych i powydobywczych. Grupa PGE od 2020 roku prowadzi intensywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej i samorządowej, a także z Komisją Europejską, wspierając region łódzki oraz powiat zgorzelecki w staraniach o pozyskanie dostępu do środków unijnych z Funduszu. PGE SA uczestniczyła także w konsultacjach kolejnych wersji projektów Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji i Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pięć planów sprawiedliwej transformacji dla Polski. Oznacza to, że ok. 3,85 mld euro będzie dostępne dla pięciu polskich regionów na transformację w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Środki z FST wesprą transformację klimatyczną obszarów górniczych: na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.

Zaangażowanie PGE, a także przekazane administracji lokalnej i państwowej oraz Komisji Europejskiej informacje, w tym dane i prognozy związane z działalnością Elektrowni Bełchatów – miały kluczowe znaczenie w procesie konsultacji z KE i zdecydowały o pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie regionu łódzkiego.

Dla regionu łódzkiego przeznaczono 369,5 mln euro z FST. Środki mają wesprzeć m.in. pracowników zatrudnionych obecnie w Elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. KE podkreśla, że m.in. dzięki szkoleniom pracownicy zdobędą nowe umiejętności i zostaną przygotowani do pracy w nowych „zielonych sektorach”.

W przypadku regionu dolnośląskiego Komisja Europejska uznała, że środki z obecnej edycji FST mogą trafić tylko do regionów, w których nastąpią jakiekolwiek wyłączenia podstawowych jednostek wytwórczych do 2030 roku. Biorąc pod uwagę planowany dotąd harmonogram wygaszania Elektrowni Turów – podregion zgorzelecki będzie mógł starać się o środki z FST w kolejnej edycji tego funduszu.

Grupa PGE zamierza skutecznie realizować kolejne ambitne projekty inwestycyjne i systemowe na terenie województwa łódzkiego i dolnośląskiego zarówno z wykorzystaniem środków finansowych w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, jak i niezależnie od nich. PGE dopuszcza też możliwość modyfikacji opracowanych przez siebie projektów, wpisujących się w sprawiedliwą transformację, w zależności od m.in. przebiegu procesu postępowania konkursowego w ramach aplikowania o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak, aby finansowanie tych przedsięwzięć było jak najbardziej efektywne z perspektywy Grupy PGE i zarazem, aby działania te w jak najlepszy sposób służyły regionom i lokalnej społeczności.

Zatwierdzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji otwiera drogę do specjalnego finansowania w ramach pozostałych dwóch filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji: systemu sprawiedliwej transformacji InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, który łączy dotacje Komisji z pożyczkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dlatego też, pozytywna decyzja Komisji Europejskiej o objęciu województwa łódzkiego dostępem do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (która możliwa była dzięki kluczowemu zaangażowaniu ze strony PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA) oznacza nie tylko realną pomoc dla regionu łódzkiego i jego mieszkańców (szczególnie pracowników Kompleksu Energetycznego Bełchatów) w wysokości, ale stwarza również dla Grupy Kapitałowej PGE nowe możliwości w ramach całego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Grupa PGE nadal będzie aktywnie uczestniczyć w staraniach o jak najbardziej efektywne wykorzystanie szans wsparcia działań inwestycyjnych ze środków unijnych i krajowych.

Wyniki wyszukiwania