Dystrybucja energii elektrycznej

SDGs

Transformacja energetyczna bez rozwoju i automatyzacji sieci dystrybucyjnych nie jest możliwa. Inwestujemy w działalność dystrybucyjną, aby mogła sprostać wyzwaniom nowoczesnej energetyki.

Przyłączanie nowych odbiorców

Zadania przyłączeniowe są dla PGE Dystrybucja S.A. zadaniami rozwojowymi, powodującymi zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz przyczyniają się do zwiększonych możliwości przyłączeniowych w przyszłości.

W 2022 roku największe nakłady w segmencie dystrybucji energii elektrycznej poniesione zostały właśnie na przyłączanie nowych odbiorców i wyniosły 1 097 mln PLN.

Program LTE450

Sieć łączności LTE450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewnią niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii.

Plan działań Grupy PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce.

Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.

W  2022 roku realizowano postępowania przetargowe na zakup i  wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 oraz zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z  usługą wsparcia technicznego.

Już w roku 2023 PGE Dystrybucja podpisała umowę z firmą Ericsson na dostawę i wdrożenie komponentów radiowych RAN (Radio Access Network). Sieć radiowa RAN będzie obejmowała ponad 500 stacji bazowych PGE Dystrybucja, które pokryją zasięgiem LTE450 obszar blisko 40% kraju.

Uruchomienie sprzętu radiowego RAN i rdzeniowego CORE będzie stanowiło trzon uruchamiania usług LTE450 na potrzeby energetyki. Zakres prac zgodnych z podpisaną umową RAN obejmuje etap realizacji i utrzymania infrastruktury radiowej do roku 2033.

Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest także świadczyć usługi gwarancji i wsparcia technicznego do sierpnia 2033 roku, zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.

Grupa PGE, poprzez realizację Programu LTE450 i budowę dedykowanej dla energetyki sieci łączności specjalnej, przyczynia się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie w obszarach strategicznych dla Polski. Zaawansowana technologia telekomunikacyjna będzie miała kluczowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej nie tylko dla Grupy PGE, ale również dla przyszłych użytkowników sieci, w tym pozostałych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu PGE, Polskiej Grupy Energetycznej

Realizacja węzła Czosnów

Grupa PGE zrealizowała w 2022 roku ostatni etap inwestycji w zakresie budowy dwóch linii kablowych wysokiego napięcia ze stacji 400/110 kV Mościska, która należy do PSE S.A., do stacji 110/15 kV w Łomiankach i w kierunku stacji 110/15 kV Czosnów. 22 listopada 2022 roku podpisano Protokół odbioru końcowego inwestycji.

Działania te pozwoliły„zamknąć pierścień energetyczny”, w wyniku czego w przypadku wyłączenia jednej linii lub uszkodzenia niektórych jej elementów, energia jest w  dalszym ciągu dostarczana do klientów. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z  liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i  umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.

EMISJA NOWYCH AKCJI PRZEZ PGE POLSKĄ GRUPĘ ENERGETYCZNĄ – PROJEKT DYSTRYBUCJA PRZYSZŁOŚCI

W I połowie 2022 r. PGE Polska Grupa Energetyczna – spółka matka PGE Dystrybucji – przeprowadziła emisję nowych akcji (seria E) z których pozyskała łącznie środki w wysokości ok. 3,2 mld zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektu Dystrybucja przyszłości, który zakłada:

• zwiększenie udziału linii kablowych,
• przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników, oraz
• wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii

Na przyspieszenie realizacji tych trzech inicjatyw zostanie przeznaczone ok. 1,61 mld zł.

Program zainstalowania liczników zdalnego odczytu (LZO)

Realizacja Projektu ma charakter obligatoryjny i  wynika z  wymagań stawianych OSD przez Ustawodawcę w  zmienionej ustawie Prawo energetyczne. Zgodnie z  zapisami ustawy OSD ma do 31 grudnia 2028 roku zainstalować LZO skomunikowane z systemem zdalnego odczytu w  punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u  odbiorców końcowych.

Dyrektywa PE 2019/994 określa, że należy wyposażyć przynajmniej 80% odbiorców w LZO.

PGE Dystrybucja S.A. podjęła decyzję o opomiarowaniu 100% odbiorców do 2030 roku.

Uzasadnieniem wymiany liczników u  wszystkich odbiorców do 2030 roku są przede wszystkim przesłanki związane z  koniecznością zapewnienia równego traktowania odbiorców i  zapewnienia jednolitego sposobu realizacji procesów biznesowych, zarówno w  zakresie relacji z  klientami, sprzedawcami, jak również w  zakresie obsługi technicznej układów pomiarowych, co pozwoli również na maksymalizację korzyści projektowych.

Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 1,49 mld zł w latach 2022-2025, w tym 0,74 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

 • zakup liczników zdalnego odczytu dla odbiorców końcowych na lata 2023 – 2024,
 • zakup liczników i modemów na stacje SN/nN na lata 2023 – 2025,
 • zakup usługi montażu liczników u odbiorców końcowych,
 • zakup usługi modernizacji i montażu liczników w stacjach SN/nN.

Program Kablowania

Program zwiększenia do 2026 roku udziału linii kablowych do min. 30% w sieci średniego napięcia (SN) PGE Dystrybucja polega na przebudowie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia z napowietrznych na kablowe, w szczególności w miejscach tych odcinków linii napowietrznych, w  których uciążliwość i  oddziaływanie na awaryjność jest największa.

W praktyce oznacza to budowę łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych SN, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych.

Obecnie GK PGE posiada najdłuższą sieć napowietrzną i kablową w kraju – ze względu na wielkość i niskie zagęszczenie obszaru dystrybucji, średni udział sieci kablowych w liniach SN Grupy wynosi 22%, przy średniej krajowej na poziomie 28% i średniej europejskiej ok. 50%.

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych i optymalizacji działalności:

 • Minimalizacja utraconych korzyści z tytułu niedostarczonej energii
 • Spadek kosztów ponoszonych na eksploatację sieci
 • Redukcja kosztów strat sieciowych

Z punktu widzenia klienta realizacja projektu będzie oznaczać zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców:

 • Dwukrotnie wyższa redukcja wskaźnika SAIDI względem podstawowego planu inwestycyjnego
 • Możliwość wypełnienia coraz ostrzejszych wymagań Regulacji Jakościowej nałożonych przez Urząd Regulacji Energetyki

Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 1,22 mld zł do końca 2023 roku, w tym 0,61 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

Na potrzeby programu kablowania sieci PGE Dystrybucja nabyła pierwszą w Polsce tej klasy maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią. Dowiedz się więcej o maszynie do układania kabli.

Specjalistyczna, nowoczesna maszyna jest w stanie ułożyć nawet 5 km linii kablowej dziennie. Pozwala to na zdecydowane przyspieszenie realizacji inwestycji. Wymierną korzyść stanowią także niższe koszty niż w przypadku tradycyjnej metody układania kabli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej maszyny do kablowania nie tylko skróci się czas realizacji inwestycji, zmniejszy się także ingerencja w otoczenie dzięki zastosowaniu metody układania kabli pod ziemią bez konieczności tworzenia wykopów. Zobacz jak w praktyce wygląda kablowanie sieci średniego napięcia w PGE Dystrybucja.

 • od początku uruchomienia Programu w  2019 roku do końca grudnia 2022 roku zrealizowano 2 285 km linii kablowych SN
 • w roku 2022 zostało zrealizowane 515 km linii kablowych SN
 • w celu przyspieszenia Programu Kablowania pod koniec 2022 roku zakupiono maszynę do układania podziemnych linii kablowych SN

Realizacja Programu kablowania PK 30, którego celem jest przeniesienie 30 procent naszych sieci napowietrznych pod powierzchnię ziemi, to dla PGE Dystrybucja niezwykle ważne zadanie. Minimalizacja udziału linii napowietrznych w naszych sieciach elektroenergetycznych przynosi wiele korzyści zarówno odbiorcom, jak i spółce. Dzięki modernizacji infrastruktury zapewniamy odbiorcom nieprzerwane i bezpieczne dostawy energii elektrycznej, redukując do minimum potencjalne ryzyko awarii związanych m.in. z występowaniem zjawisk atmosferycznych.

Jarosław Kwasek Prezes zarządu PGE Dystrybucja

Wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii

Program zakłada modernizację sieci w celu zmniejszenia ograniczeń rozpływowych, zwiększenia mocy przyłączeniowych oraz przyśpieszenia procesów przyłączeniowych. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, w perspektywie roku 2023 możliwe będzie wybudowanie dodatkowych 1,1 tys. km przyłączy i 800 MW dodatkowej mocy przyłączeniowej dla źródeł OZE.

Z perspektywy klienta i dynamicznie rosnącej liczby mikroinstalacji oznaczać to będzie dodatkowe 18 tys. przyłączeń i redukcję średniego czasu przyłączenia nowego klienta do mniej niż 200 dni w 2023 roku (względem wcześniej zakładanych 257 dni).

Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 0,52 mld zł w latach 2022-23, w tym 0,26 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania