Taksonomia środowiskowa UE

SDGs

Grupa Kapitałowa PGE jako jednostka zainteresowania publicznego, przygotowująca sprawozdania niefinansowe zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, jest zobligowana do ujawnienia za 2022 rok, w jakim stopniu jej działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo.

Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz z Rozporządzeń Delegowanych w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: „Taksonomia środowiskowa UE”, „Taksonomia”).

Na potrzeby sporządzenia ujawnień za rok 2022 przeprowadzono analizę prowadzonych działalności, w wyniku której zidentyfikowano działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii, tj. takie, które są zgodne z opisem działalności wykazanych w Załączniku I lub Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 oraz w jego uzupełnieniu, tj. Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 z 9 marca 2022 roku.

Przedstawione w ujawnieniu dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno:

 • przychody (obrót) z prowadzonych działalności gospodarczych, kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne,
 • zakupy z działalności kwalifikujących się,
 • powiązane informacje dodatkowe (objaśniające).

Podstawą uznania danej działalności za kwalifikującą się stanowiło porównanie danej działalności faktycznej z opisem działalności wyszczególnionym w ramach:

 • Załącznika I (Łagodzenie zmian klimatu)
  lub
 • Załącznika II (Adaptacja do zmian klimatu)

do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Podstawę do kalkulacji wskaźników obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) oraz wydatków operacyjnych (OpEx) stanowiły definicje określone w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178.

Do kalkulacji wskaźników dla Grupy Kapitałowej PGE uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, bazujące na metodach wykorzystywanych w ramach sprawozdania finansowego.

Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139. Działalność zgodna z systematyką Taksonomii (dalej: „działalność zgodna z Taksonomią”) to taka, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii oraz jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 rozporządzenia 2020/852 oraz spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 pierwszy roczny okres sprawozdawczy obejmował 2021 rok, za który raportowane były wskaźniki kwalifikowalności. W drugim roku sprawozdawczym (tj. za 2022 rok) raportowane są wskaźniki w zakresie zarówno kwalifikowalności, jak i zgodności z Taksonomią.

W ramach realizacji powyżej opisanego procesu przeprowadzono w Grupie Kapitałowej PGE następujące szczegółowe działania i uzyskano następujące wyniki, które niniejszym zostają ujawnione.

Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest zorganizowana w siedmiu segmentach operacyjnych:

 • Energetyka Konwencjonalna
 • Ciepłownictwo
 • Energetyka Odnawialna
 • Obrót
 • Dystrybucja
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
 • Pozostała działalność

Działalności występujące we wszystkich segmentach zostały poddane ocenie pod kątem Taksonomii środowiskowej UE.

Na podstawie Załączników I i II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 z 9 marca 2022 roku, dokonano wyboru działalności kwalifikujących się do Taksonomii, które w 2022 roku występowały w Grupie Kapitałowej PGE w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub dokonywanych zakupów. Są to:

Działalności, z których osiągane były przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i/lub OpEx:

 • 4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej
 • 4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej
 • 4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
 • 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
 • 4.10 Magazynowanie energii elektrycznej
 • 4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
 • 4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii
 • 4.24 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii
 • 4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych
 • 4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym
 • 5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła
 • 7.6 Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej

Pozostałe działalności związane z zakupami:

 • 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
 • 4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
 • 4.29 Produkcja energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych
 • 4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych
 • 4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym
 • 5.4 Modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • 8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Wyliczenie wskaźników Taksonomii wymaganych do ujawnienia za 2022 rok zostało oparte na danych finansowych umożliwiających przypisanie określonych wartości do zidentyfikowanych działalności kwalifikujących się.

Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności zostały przypisane tylko do jednej działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii. Żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. Gdy dana działalność, z której generowane były przychody (obrót) uznana została za kwalifikującą się do systematyki, wówczas również CapEx i OpEx związany z tą działalnością został w całości do niej przypisany i nie był już oceniany pod kątem kwalifikowalności do innych działalności. Pozostałe wartości CapEx i OpEx (niezwiązane z działalnością kwalifikującą się, generującą obrót) były poddawane ocenie pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów z działalności kwalifikujących się. Poszczególne wydatki CapEx i OpEx były przypisywane tylko do jednej działalności. W sytuacjach, gdy możliwe było przypisanie ich do więcej niż jednej działalności, wybrano jedną, najbardziej im odpowiadającą.

Do wyliczenia wskaźników w mianowniku wykorzystano odpowiednio wartość obrotu i nakładów inwestycyjnych zgodnych z wartościami podanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za okres zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Mianownik OpEx został skalkulowany w oparciu o konta, na których ujmowane są koszty spełniające definicję OpEx z rozporządzenia 2021/2178.

Transformacja klimatyczna nabiera tempa. Towarzyszy jej szereg nowych wymogów prawnych UE dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym taksonomii środowiskowej UE, na co aktywnie i z pełnym zaangażowaniem odpowiadamy. Dokonując rzetelnych ujawnień mamy jednocześnie świadomość, że Grupa PGE jest prekursorem dobrych praktyk dla polskich przedsiębiorstw.

Agnieszka Filarska Dyrektor Departamentu Kontrolingu

Wartość obrotu Grupy Kapitałowej PGE kwalifikującego się do Taksonomii środowiskowej UE

Jest to wartość obrotu pochodzącego ze sprzedaży produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która została uznana za kwalifikującą się do Taksonomii w zakresie celu I (Łagodzenie zmian klimatu) lub w zakresie celu II (Adaptacja do zmian klimatu).

Licznik wskaźnika obejmuje kwalifikujące się do Taksonomii przychody z tytułu umów z klientami zgodnie z MSSF 15. Mianownik to łączne przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Wartość nakładów inwestycyjnych (CapEx) Grupy Kapitałowej PGE kwalifikujących się do Taksonomii środowiskowej UE

Zgodnie z definicją z rozporządzenia 2021/2178, wartość nakładów inwestycyjnych to zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu danego roku obrotowego przed amortyzacją, umorzeniem oraz wszelkimi aktualizacjami wyceny, w tym wynikającymi z przeszacowania oraz utraty wartości dla danego roku obrotowego, z wyłączeniem zmian wartości godziwej. Wartość ta obejmuje również zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wynika z połączenia jednostek gospodarczych.

Licznik wskaźnika obejmuje kwalifikujący się do Taksonomii CapEx, natomiast mianownik to suma CapEx wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – nota 6.1. suma dla całej Grupy Kapitałowej PGE pozycji „Razem nakłady inwestycyjne” oraz „Nabycie RAT, WN, PDUA i NI w ramach nabycia nowych spółek”. Poza nakładami inwestycyjnymi poszczególnych spółek, istotnym elementem taksonomicznego CapEx w Grupie Kapitałowej PGE było nabycie farm wiatrowych.

Wartość wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy Kapitałowej PGE kwalifikujących się do Taksonomii środowiskowej UE

Rozporządzenie 2021/2178 definiuje OpEx jako bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą (utrzymaniem) składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów.

Analizowane pod kątem Taksonomii OpEx obejmowały głównie konta, na których ujmowane są koszty utrzymania, remontów, napraw, nieujętych w bilansie leasingów, zgodnie z wytycznymi interpretacji OpEx opublikowanej przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE w październiku 2022. Suma obrotów tych kont z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych stanowi mianownik.

Licznik to część mianownika odpowiadająca działalnościom, które zostały uznane za kwalifikujące się do Taksonomii w zakresie jej celu I (Łagodzenie zmian klimatu) lub II (Adaptacja do zmian klimatu).

Ocena zgodności z systematyką Taksonomii

Działalność zgodna z Taksonomią to taka, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii, jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 rozporządzenia 2020/852 oraz spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską.

Ocena zgodności zidentyfikowanych działalności kwalifikujących się wymienionych powyżej, w pierwszym kroku obejmowała analizę technicznych kryteriów kwalifikacji odpowiednich dla poszczególnych rodzajów działalności, ujętych w Rozporządzeniu delegowanym 2021/2139 – w zakresie kryteriów istotnego wkładu oraz zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Jednocześnie Grupa Kapitałowa PGE zleciła doradcy zewnętrznemu przeprowadzenie badania due diligence, w którym przeanalizowano stopień zgodności działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową PGE z wymaganiami, tj. minimalnymi gwarancjami, określonymi w art. 3 lit. c w zw. z art. 18 Rozporządzenia 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Według definicji zawartej w art. 18 powyższego rozporządzenia, minimalnymi gwarancjami są procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, a także zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.

Zgodnie z wytycznymi Raportu PSF[1], badanie due diligence zostało przeprowadzone w oparciu o następującą metodykę:

 • test w oparciu o procedury, czyli badanie wewnętrznych regulacji i procedur Grupy Kapitałowej PGE w kontekście zgodności z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi, przeprowadzony w oparciu o dokumentację przekazaną przez Grupę Kapitałową PGE,
 • test w oparciu o wyniki, koncentrujący się na prawomocnych wyrokach skazujących lub karach, w odniesieniu do każdego z badanych obszarów, z uwzględnieniem ich materialności, przeprowadzony na podstawie oświadczeń Grupy Kapitałowej PGE,
 • analizę baz danych przeprowadzoną na podstawie powszechnie zawartych informacji w rejestrach Business and Human Rights Resource Centre (dalej jako: BHRRC) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego, ustanowionego zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • ogólne badanie powszechnie dostępnych informacji na temat działalności Grupy Kapitałowej PGE.

Badaniem zostały objęte następujące obszary:

 • ujawnienia spraw strategicznych i wewnętrznych,
 • prawa człowieka,
 • prawa pracownicze,
 • działania w zakresie przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu,
 • ochrona konsumentów i konkurencji,
 • polityka podatkowa,
 • polityka środowiskowa.

W wymienionych wyżej obszarach Grupa Kapitałowa PGE przyjęła procedury odpowiadające standardom określonym w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Ponadto stosuje rozbudowane środki, zgodne zarówno z obowiązującym prawem krajowym, jak i regulacjami międzynarodowymi.

Wobec Grupy Kapitałowej PGE nie zostały podniesione zarzuty przez BHRRC, nie jest także prowadzona żadna sprawa przez Krajowy Punkt Kontaktowy, co ma odzwierciedlenie w prowadzonym przez Grupę rejestrze kar nakładanych przez sądy powszechne i organy administracji publicznej.

Przeprowadzone badanie wykluczyło występowanie przesłanek negatywnych, stanowiących o niezapewnianiu minimalnych gwarancji, które wskazane są w Raporcie PSF jako czynniki ryzyka.

1 Final Report on Minimum Safeguards, Platform on Sustainable Finance; https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/221011-sustainable-finance-platform-finance-report-minimum-safeguards_en.pdf [dostęp z dnia 31.12.2022 r.]

Wskaźniki Grupy Kapitałowej PGE

Wskaźniki Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zostały zaprezentowane w poniższych tabelach, opracowanych na podstawie wzorów uwzględnionych w rozporządzeniu 2021/2178:

Naciśnij ikonę lupy po prawej stronie, aby wyświetlić pełną tabelę

Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką dla roku 2022

Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Część obrotu (4) Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 2 0,0% 0,0% TAK Nie* dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 0,0% Brak danych
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 1 087 1,5% 1,5% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 1,5% Brak danych
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 6 787 9,2% 9,2% TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK TAK 9,2% Brak danych E
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 3 0,0% 0,0% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,0% Brak danych
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 21 0,0% 0,0% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,0% Brak danych
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5 9 0,0% 0,0% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy Nie dotyczy TAK 0,0% Brak danych
7.6 Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 7.6 26 0,0% 0,0% TAK Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAK 0,0% Brak danych E
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 7 935 10,8% 10,8% 10,8% Brak danych
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 30 0,0%
4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5 204 0,3%
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 75 0,1%
4.10 Magazynowanie energii elektrycznej 4.10 1 958 2,7%
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 153 0,2%
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 214 0,3%
4.24 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii 4.24 19 0,0%
4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.30 1 602 2,2%
4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 4.31 87 0,1%
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 4 342 5,9% Nie dotyczy Nie dotyczy
Razem (A.1 + A.2) 12 277 16,7% 10,8% Brak danych
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 61 158 83,3%
RAZEM (A + B) 73 435 100%
* „Nie dotyczy” – elementy niepodlegające badaniu i ujawnieniu na podstawie zapisów rozporządzenia 2021/2139

Naciśnij ikonę lupy po prawej stronie, aby wyświetlić pełną tabelę

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką dla roku 2022

Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Nakłady inwestycyjne w ujęciu bezwzględnym (3) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (4) Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 140 1,7% 1,7% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 1,7% Brak danych
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 1 132 13,9% 13,9% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 13,9% Brak danych
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 2 575 31,5% 31,5% TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK TAK 31,5% Brak danych E
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 1 0,0% 0,0% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,0% Brak danych
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 3 0,0% 0,0% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,0% Brak danych
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5 1 0,0% 0,0% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy Nie dotyczy TAK 0,0% Brak danych
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 3 852 47,2% 47,2% 47,2% Brak danych
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 200 2,4%
4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5 58 0,7%
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 5 0,1%
4.10 Magazynowanie energii elektrycznej 4.10 36 0,4%
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 80 1,0%
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 18 0,2%
4.24 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii 4.24 6 0,1%
4.29 Produkcja energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.29 1 957 24,0%
4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.30 602 7,4%
4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 4.31 28 0,3%
5.4 Modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.4 47 0,6%
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 8.1 11 0,1%
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 3 048 37,3% Nie dotyczy Nie dotyczy
Razem (A.1 + A.2) 6 900 84,5% 47,2% Brak danych
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 1 268 15,5%
RAZEM (A + B) 8 168 100%

Naciśnij ikonę lupy po prawej stronie, aby wyświetlić pełną tabelę

Udział procentowy wydatków operacyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką dla roku 2022

Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Wydatki operacyjne w ujęciu bezwzględnym (3) Udział procentowy wydatków operacyjnych (4) Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
4.1 Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 0,4 0,0% 0,0% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 0,0% Brak danych
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 31,4 3,1% 3,1% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy TAK TAK 3,1% Brak danych
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 284,6 28,5% 28,5% TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK TAK 28,5% Brak danych E
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 2,4 0,2% 0,2% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,2% Brak danych
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 0,3 0,0% 0,0% TAK TAK Nie dotyczy TAK TAK TAK 0,0% Brak danych
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5 4,9 0,5% 0,5% TAK Nie dotyczy TAK Nie dotyczy Nie dotyczy TAK 0,5% Brak danych
7.6 Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 7.6 0,1 0,0% 0,0% TAK Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAK 0,0% Brak danych E
Wydatki operacyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 324 32,5% 32,5% 32,5% Brak danych
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 1,2 0,1%
4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5 9,6 1,0%
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 1,2 0,1%
4.10 Magazynowanie energii elektrycznej 4.10 17,9 1,8%
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 7,9 0,8%
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20 4,1 0,4%
4.24 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii 4.24 0,4 0,0%
4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.30 33,6 3,4%
4.31 Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 4.31 0,5 0,1%
5.4 Modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.4 8,4 0,8%
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 85 8,5% Nie dotyczy Nie dotyczy
Razem (A.1 + A.2) 409 41,0% 32,5% Brak danych
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 589 59,0%
RAZEM (A + B) 998 100%

Obrót

Łączna wartość obrotu kwalifikującego się wyniosła 12 277 mln PLN, na którą złożyły się przychody w segmentach:

Segment wartość [mln PLN]
Dystrybucja 6 783
Energetyka Odnawialna 3 281
Ciepłownictwo 2 110
Obrót 74
Energetyka Konwencjonalna 20
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 9
Razem 12 277
w tym:
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) 7 935
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) 4 342

W ramach segmentów określono działalności zgodne z systematyką, generujące łączny obrót o wartości 7 935 mln PLN, z którego przeważająca część dotyczyła:

 • działalności 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej w segmencie Dystrybucja oraz
 • działalności 4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej w segmencie Energetyka Odnawialna.

Wykres: Udział w obrotach działalności zrównoważonej i nierównoważonej środowiskowo oraz niekwalifikującej się do systematyki.

CapEx

Łączną wartość CapEx kwalifikujących się wyniosła 6 900 mln PLN, na którą złożyły się nakłady inwestycyjne w segmentach:

Segment wartość [mln PLN]
Dystrybucja 2 575
Działalność pozostała 1 968
Energetyka Odnawialna 1 566
Ciepłownictwo 736
Energetyka Konwencjonalna 50
Obrót 3
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 1
Razem 6 900
w tym:
Nakłady inwestycyjne ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) 3 852
Nakłady inwestycyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) 3 048

W ramach segmentów określono działalności zgodne z systematyką, generujące łączne nakłady inwestycyjne o wartości 3 852 mln PLN, z których przeważająca część dotyczyła:

 • działalności 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej w segmencie Dystrybucja oraz
 • działalności 4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej w segmencie Energetyka Odnawialna (w tym nabycie farm wiatrowych o wartości 1 116 mln PLN).

Wykres: Udział w nakładach inwestycyjnych działalności zrównoważonej i nierównoważonej środowiskowo oraz niekwalifikującej się do systematyki.

OpEX

Łączna wartość OpEx kwalifikujących się wyniosła 409 mln PLN, na którą złożyły się wydatki operacyjne w segmentach:

Segment wartość [mln PLN]
Dystrybucja 284
Energetyka Odnawialna 61
Ciepłownictwo 47
Energetyka Konwencjonalna 12
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 5
Obrót 1
Razem 409
w tym:
Wydatki operacyjne ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) 324
Wydatki operacyjne z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) 85

W ramach segmentów określono działalności zgodne z systematyką, generujące łączne wydatki operacyjne o wartości 324 mln PLN, w tym znaczące dotyczyły działalności 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej w segmencie Dystrybucja.

Wykres: Udział w wydatkach operacyjnych działalności zrównoważonej i nierównoważonej środowiskowo oraz niekwalifikującej się do systematyki.

Ujawnienie zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, uzupełniającym Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2178 o Załącznik XII, dotyczący standardowych wzorów do celów ujawniania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7. – tj. dla działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym zostało przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania niefinansowego.

Powiązanie wskaźników Taksonomii ze strategią Grupy Kapitałowej PGE

Intencją Grupy Kapitałowej PGE jest realizacja inwestycji rzeczowych w zgodności z Taksonomią środowiskową UE w miarę możliwości technologicznych. Realizowane obecnie inwestycje skutkować będą wzrostem wartości wskaźników taksonomicznych, nie tylko w pierwszych dwóch celach, ale także w kolejnych czterech, które będą wdrażane przez Unię Europejską w najbliższym czasie.

Dla wyników obejmujących rok 2022 kluczowe znaczenie ma skala działalności w obszarze segmentu Energetyka Konwencjonalna, który przewidziany jest do zbycia w 2023 roku. W minionym roku oddziaływała ona w decydującym stopniu nie tylko na poziom obrotów i wydatków operacyjnych, ale wpłynęła również istotnie na poziom ogólnych nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim poprzez nakłady o charakterze utrzymaniowym, niezbędne do prowadzenia działalności.

Podstawą obecnych oraz przyszłych inwestycji rozwojowych, zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej PGE, są inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), dystrybucję energii elektrycznej oraz zero- i niskoemisyjne źródła energii.

Wyniki wyszukiwania