Impuls rozwojowy

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Zapewniamy stabilne zatrudnienie dla ponad 40 tys. osób w ok. 200 lokalizacjach w kraju. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami. Podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, stanowią bardzo istotną część budżetów lokalnych samorządów.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. PGE jest lokalnym mecenasem sportu i kultury. Spółki PGE prowadzą działalność edukacyjną i charytatywną.

Duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, dla których współpraca z nami to możliwości rozwoju działalności biznesowej. Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności.

Przygotowywana przez nas inwestycja w morską energetykę wiatrową na Bałtyku to szansa na rozwinięcie skrzydeł dla wielu polskich przedsiębiorstw, z których duża część specjalizuje się w produkcji komponentów do budowy farm wiatrowych i urządzeń towarzyszących realizacji takich przedsięwzięć.

W warsztatach informacyjnych dla dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica zorganizowanych w kwietniu 2022 r. wzięło udział blisko 800 firm, z których ponad 500 stanowiły firmy krajowe.

W przygotowania budowy bazy operacyjno-serwisowej PGE Baltica w Ustce spółka zaangażowała polskie podmioty, co pokazuje, że krajowe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem włączyć się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Inwestycje i działalność napędzająca regiony

Jesteśmy jednym z największych krajowych inwestorów.

Od początku powstania Grupy Kapitałowej PGE, czyli od 16 lat, nasze nakłady inwestycyjne wyniosły już blisko 90 mld PLN.

Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, pro środowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. To bardzo duża kwota, która pozwalałaby przykładowo na wybudowanie ponad 2 000 km autostrad w Polsce.

90
mld PLN
nakłady inwestycyjne
7,1
mld PLN
nakłady inwestycyjne w 2022

W 2022 r. zainwestowaliśmy 7,1 mld PLN. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a następnie w funkcjonujących już jednostkach.

Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych.

W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, często jesteśmy największym lub jednym z największych pracodawców, a nasze inwestycje są dodatkowym wsparciem dla rozwoju lokalnych rynków.

Nasz wkład do lokalnych budżetów i budżetu państwa

Grupa PGE jest jednym z największych płatników podatków w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła w 2022 r. łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 7,6 mld PLN * (wobec ok. 8,5 mld PLN w 2021 r.)*.

Na tę kwotę składają się przede wszystkim: VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy oraz inne podatki i opłaty.

Grupa PGE poprzez swoją działalność wspiera nie tylko budżety państwa, samorządów i rodzin, ale ma dodatkowo realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W obecnej szczególnie trudnej sytuacji na rynkach energii, jako spółka odpowiedzialna społecznie i zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków, aktywnie włączamy się również w działania Rządu, mające na celu obniżenie rachunków za energię. 10 mld złotych jakie w 2023 roku PGE przekaże na funkcjonowanie tarczy solidarnościowej to realne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji finansowej rodzin, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli* (w mln PLN)

Grupa PGE jest stabilnym płatnikiem podatków, które zasilają budżety centralne i lokalne i przyczyniają się do rozwoju Państwa i poszczególnych regionów.

Całkowite wpływy podatkowe do budżetów przekazywane przez Grupę PGE na przestrzeni lat zwiększają się wraz z rozwojem spółki.

W 2022 r. nastąpił kolejny wzrost wpływów podatkowych zasilających budżety gmin, województw i powiatów, a także składek płaconych na ubezpieczenia społeczne, co wynikało głownie ze wzrostu wartości przekazanego podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

W przypadku podatków zasilających budżet państwa nastąpił znaczny wzrost przekazanego podatku dochodowego od osób prawnych, ale jednocześnie spadła wartość podatku VAT, która wynikała bezpośrednio z wprowadzonej w Tarczy Antyinflacyjnej obniżki podatku VAT na energię (z 23% na 5%).

Budżety Gmin 1 487
Budżety Powiatów 82
Budżety Województw 620
Skarb Państwa 3 897
Ubezpieczenia społeczne 1 554
Suma 7 640

*Szacunek na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Szacunkowy podział na poszczególne szczeble samorządowe oraz jednostki terytorialne został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki z Grupy PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i województwach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

Wpływ podatkowy – samorządy w województwach* (w mln PLN)

W efekcie naszej działalności, w 2022 r. do samorządów terytorialnych w Polsce (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie blisko 1,8 mld PLN. W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym oraz kopalnia węgla brunatnego, ponad 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE.

W ciągu ostatnich trzech lat widoczny jest wzrost podatków odprowadzanych do budżetów lokalnych na poziomie gmin i województw, który wynika głównie z wyższych wpłat z tytułu podatków dochodowych CIT i PIT oraz podatków od nieruchomości. Tradycyjnie największe podatki trafiają do regionów, w których znajdują się kopalnie węgla brunatnego, ze względu na skalę zatrudnienia oraz podatki związane z eksploatacją kopalń odkrywkowych.

Jednak w powyższym okresie rozwój Grupy PGE jest szczególnie widoczny również w Regionie Wschodnim Polski, gdzie mieści się siedziba spółki PGE (Lublin) oraz znajdują się dwie kluczowe spółki Grupy: PGE Dystrybucja (Lublin) oraz PGE Obrót (Rzeszów). W ciągu ostatnich trzech lat suma podatków wspierających rozwój lokalny w tym regionie wzrosła o 150 mln zł i wyniosła w 2022 r. ponad 500 mln zł.

Ze względu na strategię Grupy PGE, która wyznacza dystrybucję i obrót jako kluczowe obszary działalności, rola i znaczenie Regionu Wschodniego dla PGE będzie w dalszym ciągu wzrastać.

Wybuch wojny w Ukrainie w 2022 r. doprowadził do szoków cenowych na rynkach surowców energetycznych, które przełożyły się na drastyczne, kilkukrotne  wzrosty cen energii dla odbiorców.

Taki wzrost cen energii wraz z wysoką inflacją stanowił poważne zagrożenie dla  funkcjonowania gospodarki i wzrostu ubóstwa energetycznego. PGE aktywnie wspiera Rządową Tarczę Solidarnościową, która chroni od 2022 r. m.in. gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej. PGE w 2023 r. przekaże na funkcjonowanie Tarczy Solidarnościowej 10 mld zł.

W 2022 r. koszty związane z emisją CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami wyniosły ok. 20,3 mld PLN.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Środki ze sprzedaży praw do emisji trafiają nie tylko budżetów państw, ale także finansują ochronę klimatu i transformację energetyczną.

Transformacja energetyczna Grupy PGE przeprowadzana jest w taki sposób, aby zachodzące zmiany odbywały się z uwzględnieniem i poszanowaniem w tym procesie interesów i potrzeb lokalnej społeczności, administracji terytorialnej, inwestorów i biznesu, potrzeb środowiska naturalnego, a także, aby uwzględniały tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników dzisiejszego sektora węglowego.

Projekty transformacyjne realizowane przez Grupę PGE na obszarze regionu łódzkiego i dolnośląskiego wpisują się w proces zmiany miksu energetycznego w Polsce w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. W Grupie Kapitałowej PGE opracowana została koncepcja transformacji dla kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie. Zakłada ona między innymi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie w obszarze fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych), a także ambitne projekty inwestycyjne, służące stabilizacji mocy wytwórczych oraz wzmacnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Niezależnie od procesu wydzielania aktywów węglowych – Grupa PGE pozostanie aktywna w dzisiejszych regionach węglowych, zarówno jako doświadczony inwestor w procesie transformacji energetycznej, jak również inicjator działań wspierających rozwój gospodarczy tych obszarów.

Grupa PGE, w skład której wchodzi spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne, świadczące usługi wsparcia na potrzeby elektrowni i kopalni, jest największym pracodawcą w regionie Bełchatowa. Obecnie w elektrowni i kopalni w Bełchatowie oraz centrali spółki PGE GiEK zatrudnionych jest ponad 7500 osób.

Aby zmniejszyć lukę zatrudnienia w regionie, która będzie skutkiem stopniowego ograniczania pracy kopalni i elektrowni, PGE planuje na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat realizację wielu przedsięwzięć, wśród których znajdują się zarówno działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i projekty z zakresu rekultywacji terenu, a także projekty prospołeczne, jak funkcjonujące już Centrum Rozwoju Kompetencji.

PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu łódzkiego, gdzie działa Kompleks Energetyczny Bełchatów, przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043 realizowane zarówno przez Grupę PGE, jak i projekty komplementarne, realizowane poza Grupą PGE, dzięki którym łącznie może zostać stworzone ponad 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłączne możliwości Grupy Kapitałowej PGE.

Są to między innymi takie projekty, jak:

  • projekty farm wiatrowych o mocy do 100 MW,
  • farmy fotowoltaiczne o mocy do 500 MW,
  • magazyny energii o mocy do 300 MW,
  • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia energetyki konwencjonalnej, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych: produkcji, remontów oraz recyklingu i odzyskiwania surowców z wycofywanych z eksploatacji źródeł odnawialnych,
  • Centrum Rozwoju Kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni oraz mieszkańców regionu, który tworzy możliwości przekwalifikowania do pracy w energetyce odnawialnej,
  • program „Wirtualna Elektrownia” – wykorzystanie kompetencji IT.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 24 czerwca 2021 roku, przeznaczony jest na łagodzenie negatywnych skutków społecznych i społeczno-gospodarczych transformacji klimatyczno-energetycznej w tzw. regionach węglowych. PGE SA przez ponad dwa lata podejmowała intensywne i liczne starania, aby region łódzki (na terenie którego funkcjonuje Kompleks Energetyczny Bełchatów) oraz subregion zgorzelecki (z Kompleksem Energetycznym Turów) zostały uznane przez Komisję Europejską (KE) za „regiony węglowe” w rozumieniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tym samym uzyskując dostęp do wsparcia z unijnego Funduszu (oraz szerzej – Mechanizmu) Sprawiedliwej Transformacji.

5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pięć planów sprawiedliwej transformacji dla Polski. Zaangażowanie PGE, a także przekazane administracji lokalnej i państwowej oraz Komisji Europejskiej informacje, w tym dane i prognozy związane z działalnością Elektrowni Bełchatów – miały kluczowe znaczenie w procesie konsultacji z KE i zdecydowały o pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie regionu łódzkiego.

Dla regionu łódzkiego przeznaczono 369,5 mln euro z FST. Środki mają wesprzeć m.in. pracowników zatrudnionych obecnie w Elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. KE podkreśla, że m.in. dzięki szkoleniom pracownicy zdobędą nowe umiejętności i zostaną przygotowani do pracy w nowych „zielonych sektorach”.

W przypadku regionu dolnośląskiego Komisja Europejska uznała, że środki z obecnej edycji FST mogą trafić tylko do regionów, w których nastąpią jakiekolwiek wyłączenia podstawowych jednostek wytwórczych do 2030 r. Biorąc pod uwagę planowany dotąd harmonogram wygaszania Elektrowni Turów – podregion zgorzelecki będzie mógł starać się o środki z FST w kolejnej edycji tego funduszu.

Grupa PGE zamierza skutecznie realizować kolejne ambitne projekty inwestycyjne i systemowe na terenie województwa łódzkiego i dolnośląskiego zarówno z wykorzystaniem środków finansowych w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, jak i niezależnie od nich. PGE dopuszcza też możliwość modyfikacji opracowanych przez siebie projektów, wpisujących się w sprawiedliwą transformację, w zależności od m.in. przebiegu procesu postępowania konkursowego w ramach aplikowania o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak, aby finansowanie tych przedsięwzięć było jak najbardziej efektywne z perspektywy Grupy PGE i zarazem, aby działania te w jak najlepszy sposób służyły regionom i lokalnej społeczności.

Wyniki wyszukiwania