System wynagradzania władz spółki

Wskaźniki GRI

Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń spółki powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.

Ewaluacja wyników najwyższego organu zarządczego

  • 2-18

Aktualne zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustaliło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA uchwałą z dnia 7 marca 2022 roku. Ogólny katalog celów zarządczych zawiera:

  • osiągnięcie wskaźnika EBITDA dla Grupy Kapitałowej PGE na poziomie określonym w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy,
  • dotrzymanie kowenantów wynikających z umów kredytowych (Net debt/EBITDA) wskaźnik (zadłużenie netto/EBITDA),
  • wskaźnik dyspozycyjności czasowej wybranych jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej PGE,
  • realizację określonych strategicznych projektów i programów inwestycyjnych,
  • dostosowanie do istoty zmian strukturalnych sektora poprzez realizację programów i projektów strategicznych innych niż powyżej,
  • efektywne wykorzystywanie potencjału innowacji,
  • budowa systemowego podejścia do komunikacji w Grupie PGE w ujęciu projektowym.

Dodatkowe cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia dotyczą ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych oraz zgodnych z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz realizacji szczegółowych obowiązków wynikających z tej ustawy.

Rada Nadzorcza na podstawie statutu spółki wyznacza cele zarządcze dla Zarządu oraz ustala wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki, wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.

Ponadto zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej jest okresowy przegląd systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i kadry kierowniczej, podlegającej bezpośrednio Członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych oraz przedkładanie radzie nadzorczej propozycji ich kształtowania w celu realizacji celów strategicznych spółki.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia także Radzie Nadzorczej opinię dotyczącą uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w zakresie oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów spółki.

W PGE Polska Grupa Energetyczna SA obowiązuje również polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która określa podstawy i zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Została ona została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 26 czerwca 2020 roku i zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 czerwca 2022 roku.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu PGE SA

  • 2-20

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów jest wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa.

Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE SA), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie, a Rada Nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o warunkach wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z Członkami Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń Członków Zarządu PGE SA,

zmienioną uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Następnie 7 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 uchylającą przyjęte dotychczas zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz wprowadziło nowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. Zmiany wynikające z uchwały z 7 marca 2022 roku zostały następnie uwzględnione w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE SA uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 22 czerwca 2022 roku. Zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrznymi Spółki wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych w 2022 roku przez Członków Zarządu PGE SA (w PLN)

Imię i nazwisko Członka Zarządu Wynagrodzenie stałe – Kontrakt Menedżerski Wynagrodzenie zmienne za 2021 rok Składniki pozostałe
Odprawa/ Odszkodowanie zakaz konkurencji
Zwrot składek ZUS Suma
Wojciech Dąbrowski 792 680,40 407 319,60 0,00 3 236,89 1 203 236,89
Wanda Buk 739 835,04 384 714,20 0,00 0,00 1 124 549,24
Paweł Cioch 651 465,85 384 714,20 246 611,68 0,00 1 282 791,73
Lechosław Rojewski 739 835,04 217 126,40 0,00 0,00 956 961,44
Paweł Śliwa 739 835,04 384 714,20 0,00 0,00 1 124 549,24
Ryszard Wasiłek 739 835,04 384 714,20 0,00 0,00 1 124 549,24

 

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2022 roku przez Członków Zarządu PGE SA wyniosła 6,8 mln PLN (wg PIT11). W 2022 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), koszt wynagrodzenia wszystkich osób, które pełniły funkcję Członków Zarządu PGE SA, wyniósł łącznie 9,2 mln PLN.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej PGE SA

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PGE SA została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Zasady te zostały uwzględnione w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE SA przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki nr 9 z 26 czerwca 2020 roku, zmienioną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z 22 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrznymi spółki miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej).

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej Wysokość uzyskanych wynagrodzeń
Anna Kowalik 89 837,16
Janina Goss 81 001,741
Zbigniew Gryglas 75 690,741
Tomasz Hapunowicz 79 268,04
Marcin Kowalczyk 80 571,621
Grzegorz Kuczyński 37 872,51
Mieczysław Sawaryn 79 268,04
Artur Składanek 79 268,04
Radosław Winiarski 80 107,801
1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2022 roku przez Członków Rady Nadzorczej PGE SA wyniosła 682,9 tys. PLN. W 2022 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), koszt wynagrodzenia wszystkich osób, które pełniły funkcję Członków Rady Nadzorczej PGE SA wyniósł łącznie 767,3 tys. PLN.

Polityka wynagrodzeń

  • 2-19

Zgodnie z wymogiem art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. po raz pierwszy przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 przyjęło zmienioną treść Polityki wynagrodzeń. W nowym brzmieniu Polityki wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PGE S.A. z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, która zmodyfikowała wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dotychczasowej wysokości, która nie mogła przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego do wysokości nieprzekraczającej 100% Wynagrodzenia Stałego.

 Dodatkowo, zgodnie z wymogami ww. ustawy, Rada Nadzorcza spółki przygotowuje, a Walne Zgromadzenie spółki opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Pierwsze takie sprawozdanie zostało sporządzone za lata 2019-2020. Zostało poddane ocenie biegłego rewidenta i przedstawione pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w roku 2021.

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 7 pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020.”.

Kolejne sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało rok 2021, zostało poddane ocenie biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 10 pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok.

Polityka wynagrodzeń określa m.in. składniki wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe i zmienne oraz ich wysokość i wzajemne proporcje składników wynagrodzenia), katalog ogólnych Celów Zarządczych, zasady umów o zakazie konkurencji czy sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Pełna treść Polityki wynagrodzeń przyjętej w roku 2022 dostępna jest na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen.

Szczegóły dotyczące wynagradzania organów zarządczych prezentowane są w publikowanym przez spółkę Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna SA zamieszczanym na stronie www wraz z Raportem Biegłego Rewidenta w zakresie jego oceny, w terminie umożliwiającym akcjonariuszom zapoznanie się z jego treścią przed Walnym Zgromadzeniem.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach przygotowywane jest między innymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami Global Reporting Initiative.

Wyniki wyszukiwania