Budowa mocy niskoemisyjnych

Wskaźniki GRI
SDGs
  • GC-9

Transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności to proces długotrwały, szczególnie w przypadku krajów, których energetyka oparta była w dużej mierze na paliwach kopalnych – niskoemisyjne moce gazowe są ważnym etapem w tym procesie.

W ramach realizacji celu strategicznego polegającego na uzyskaniu zeroemisyjności w roku 2050, zakładany jest okres przejściowy, w którym jako paliwo będzie wykorzystywany m.in. niskoemisyjny gaz ziemny.

Inwestycje w moce oparte na gazie ziemnym wpisują się w strategię Grupy PGE i wynikają z konieczności bilansowania systemu wraz z rosnącą rolą OZE i niedoborem elastycznych mocy wytwórczych w Polsce.

W swoim przyszłym modelu biznesowym Grupa PGE zakłada wyodrębnienie dedykowanego segmentu energetyki niskoemisyjnej. Moce w segmencie będą pochodzić z dwóch realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych: budowy bloków gazowych  (PGE Gryfino 2050) oraz budowy nowej jednostki niskoemisyjnej w Elektrowni Rybnik.

Dwa bloki gazowo-parowe przy Elektrowni Dolna (Projekt Gryfino 2050) – każdy o mocy 683 MW brutto – to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa na realizację inwestycji została zawarta z General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal S.A. i General Electric International Inc w styczniu 2020 r.

Wartość kontraktu wynosi 3,7 mld zł netto, a wartość 12-letniej umowy serwisowej – ponad 1 mld zł. Powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Inwestycja zostanie oddana do eksploatacji w 2024 r., a nowe jednostki zasilane niskoemisyjnym gazem zastąpią wygaszane moce węglowe przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony CO2/MWh.

W nowych blokach emisyjność będzie poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Nowe bloki wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra.

Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Lokalizacja nowych bloków pozwoli na wykorzystanie potencjału dostaw paliwa gazowego z pobliskiego terminala LNG w Świnoujściu oraz wykorzystanie potencjału gazociągu Baltic Pipe, oddanego do eksploatacji pod koniec 2022 roku. Przyłączenie do sieci gazowej zapewnione będzie dzięki umowie z GAZ-SYSTEM zawartej w marcu 2020 r. – inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej.

0,35
tony CO₂/MWh
maksymalna emisyjność nowych bloków
2-3
mln ton CO₂ rocznie
efekt ograniczenia emisji

W 2022 roku główne elementy maszynowni bloku 9 i  bloku 10 zostały posadowione na fundamentach, trwały prace montażowe całego turbozespołu, m.in. sprzęgnięto turbinę parową bloku 9 z generatorem.

Na początku grudnia 2022 roku zakończono z wynikiem pozytywnym próby napięciowe generatorów, w  styczniu 2023 roku zrealizowano dostawy sprężarek gazu, realizowano kolejne próby ciśnieniowe kotłów oraz rozpoczęto kablowanie. W lutym 2023 roku zakończono montaż kotła HRSG bloku 9. W zakresie budowy przyłącza gazowego – trwają montaże – zrealizowano ok. 90% trasy gazociągu.

Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu na koniec I kwartału 2023 roku wynosiło ponad 90%.

Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Rybnik

9 lutego 2023 r. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę bloku gazowo – parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Oprócz umowy na generalną realizację inwestycji, dotyczącej budowy bloku o wartości ok. 3 mld złotych netto, zawarta została także wieloletnia umowa serwisowa o wartości ponad 0,76 mld zł netto. Nakłady inwestycyjne projektu częściowo – w kwocie ok. 0,88 mld zł – będą sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która miała miejsce w I połowie 2022 roku.

Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

Blok gazowo – parowy w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Inwestycja będzie spełniała najbardziej restrykcyjne limity emisyjne, wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Wskaźnik emisyjności nowego bloku jest trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW i wynosi 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej.

Nowy blok gazowo-parowy będzie miał możliwość współspalania wodoru w paliwie gazowym. Blok będzie chłodzony w układzie otwartym, czyli wodą ze Zbiornika Rybnickiego, co wpłynie pozytywnie na istniejący ekosystem. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią zgodność z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

W grudniu 2022 roku blok gazowo-parowy w Rybniku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Podpisana w Rybniku umowa rozpoczyna jedną z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych na Śląsku. Blok gazowo - parowy, który powstanie już za niespełna cztery lata w Rybniku przyczyni się do zmniejszenia emisyjności krajowej gospodarki, a tym samym poprawy jakości powietrza w regionie. Przyniesie to także konkretne oszczędności na zakupie uprawnień do emisji CO2 w Grupie PGE. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz nowe miejsca pracy zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji. To konkretny impuls rozwojowy dla regionu, co jest dla nas szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej i w obliczu transformacji energetycznej.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Niskoemisyjny projekt budowy bloku CCGT o mocy 882 MW w Elektrowni Rybnik dobrze wpisuje się w założenia dekarbonizacji sektora energetycznego.

  • Odbudowa mocy wytwórczej w Rybniku
  • Niskoemisyjna jednostka, bilansująca zwiększające się moce OZE
  • Spełnienie wymogów niskoemisyjnej jednostki (konkluzje BAT)
  • Niższe ryzyko środowiskowe – jednostka, którą będzie można dostosować do ostrzejszych wymogów środowiskowych w przyszłości
  • Sprawiedliwa transformacja – Zapewnienie miejsc pracy przy nowej jednostce
  • Jednostki gazowe charakteryzują się niższą emisyjnością CO2 względem jednostek węglowych, a co za tym idzie niższą ekspozycją na zmianę cen praw do emisji

*Emisyjność dla jednostki węglowej

Zobacz wizualizację bloku gazowo-parowego

Wyniki wyszukiwania