Akcjonariat i inwestorzy

PGE S.A. jest spółka giełdową od 2009 r. Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie.

Płynność obrotu akcji PGE stwarza inwestorom swobodną możliwość kupna i sprzedaży naszych papierów wartościowych. Jako spółka giełdowa, traktujemy każdego inwestora jako potencjalnego akcjonariusza.

Zgodnie z przepisami i najlepszą praktyką dbamy, aby wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji.

Struktura właścicielska

Kapitał Grupy PGE na koniec 2021 roku dzielił się na 1 869 760 829 akcji. W roku 2022 została przeprowadzona emisja 373 952 165 akcji serii E, po której liczba akcji wynosi 2 243 712 994.

Głównym akcjonariuszem PGE S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 1 365 601 493 akcje zwykłe Spółki o wartości nominalnej 8,55 PLN każda, reprezentujących 60,86% (wzrost z 57,39% w wyniku objęcia akcji serii E wyemitowanych w 2022 roku) kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, Skarb Państwa poinformował o podmiocie zależnym posiadającym akcje PGE S.A. i łącznej sumie liczby głosów obu podmiotów.

Biorąc pod uwagę akcje (18 697 608) posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z  o.o., Skarb Państwa posiada łącznie 1 384 299 101 akcji stanowiących 61,70% kapitału zakładowego Spółki.

Pozostała część, czyli 859 413 893 akcji, stanowiących 38,30% akcjonariatu, określana jest jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538), tożsamość akcjonariusza podawana jest do publicznej wiadomości, jeżeli przekroczy on 5% udziałów w akcjonariacie. Jeżeli akcjonariusz posiada poniżej 5%, nie ma on obowiązku ujawniania się.

W roku 2023 przeprowadzono badanie struktury akcjonariatu – poniżej zaprezentowane zostały jego wyniki.

W skład akcjonariatu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na dzień 18 kwietnia 2023 r. wchodziło ok. 59 tys. inwestorów, z czego zdecydowaną większość (ok. 58 tys.) stanowili inwestorzy indywidualni.

59
tys.
inwestorów

Oprócz Skarbu Państwa, który posiada 60,86% akcji, główną grupę w akcjonariacie stanowiły Otwarte Fundusze Emerytalne, które mają na swoich rachunkach ok. 18% akcji. Z kolei zagraniczni inwestorzy instytucjonalni byli reprezentowani przez ok. 12% akcji. Kolejną grupę w akcjonariacie stanowili inwestorzy indywidualni, którzy na swoich rachunkach zgromadzili ok. 6% akcji. Polskie instytucje finansowe posiadały ok. 4% akcji, z których większość należała do otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestujących środki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wśród inwestorów zagranicznych posiadających łącznie ok. 12% akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. znajdowały się firmy inwestycyjne z ponad 30 krajów. Największą grupę stanowili inwestorzy z USA (według kraju rejestracji), którzy byli właścicielami ok. 50% akcji należących do inwestorów zagranicznych. Istotne udziały posiadali również inwestorzy instytucjonalni z Wielkiej Brytanii, Singapuru, Irlandii i Chin.

Emisja akcji serii E

18 stycznia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji miało na celu wsparcie inwestycji PGE w 3 obszarach:

 • rozwój odnawialnych źródeł energii,
 • dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych,
 • rozwój dystrybucji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 7 marca 2022 roku nie podjęło zaproponowanej uchwały o dokapitalizowaniu spółki ze względu na ogłoszoną przerwę w obradach do 6 kwietnia 2022 roku. Uchwałę przyjęto po wznowieniu obrad w dniu 6 kwietnia 2022 roku.

Uchwała dotyczyła obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji (z 10,25 zł do 8,55 zł) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 373 952 165 akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. Akcje miały być oferowane kwalifikowanym inwestorom posiadającym powyżej 0,1 proc. akcji spółki.

Po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie, PGE S.A. rozpoczęła proces budowania księgi popytu, podczas którego inwestorzy zgłosili chęć nabycia wszystkich oferowanych akcji. W ramach procesu ustalono cenę emisyjną 8,55 zł, co pozwoliło na osiągniecie łącznej wartości emisji akcji serii E na poziomie 3,2 mld zł.

22 kwietnia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę o przydziale wszystkich akcji serii E inwestorom uczestniczącym w procesie subskrypcji. Skarb Państwa, będący akcjonariuszem większościowym PGE, objął akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 2,5 mld zł. Otwarte fundusze emerytalne objęły akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom zostały przydzielone akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 250 mln zł.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd miała miejsce 18 maja 2022 r.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 183 746 098,70 złotych i dzieli się na 2 243 712 994 akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych każda, w tym:

 • 1 470 576 500 akcji na okaziciela serii „A”,
 • 259 513 500 akcji na okaziciela serii „B”,
 • 73 228 888 akcji na okaziciela serii „C”,

 

 • 66 441 941 akcji na okaziciela serii „D”,
 • 373 952 165 akcji na okaziciela serii „E”.

Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, PGE planuje przyspieszenie transformacji w trzech głównych obszarach: sieci dystrybucyjnych (ok. 1,61 mld zł), źródeł odnawialnych (ok. 0,47 mld zł) i dekarbonizacji poprzez budowę źródeł niskoemisyjnych (ok. 1,11 mld zł). W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii.

PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz przeznaczenie środków na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE przeznaczy pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, którego oddanie do eksploatacji planowane jest w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

W ramach Podsumowania Roku Giełdowego 2022, PGE została wyróżniona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodą za największą wartość kolejnej emisji akcji spółki notowanej na Głównym Rynku w 2022 r.

Przeprowadzona w kwietniu 2022 r. oferta akcji, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym funduszy emerytalnych i inwestorów zagranicznych – podpisano łącznie prawie 100 umów objęcia akcji: Skarb Państwa, będący akcjonariuszem większościowym PGE, objął akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 2,5 mld zł, Otwarte fundusze emerytalne objęły akcje o wartości emisyjnej ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom przydzielono akcje o wartości emisyjnej ok. 250 mln zł.

Podsumowanie Roku Giełdowego 2022, jest corocznym, uroczystym spotkaniem środowiska rynku kapitałowego organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas wydarzenia wręczane są nagrody dla wyróżniających się uczestników rynku kapitałowego. Są one przyznawane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, BondSpot oraz GPW Benchmark.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2017 poz. 95) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259) akcje PGE nie mogą być zbyte przez Skarb Państwa. Jest to czynnik stabilizujący skład akcjonariatu.

Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadający specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa w zakresie:

 • wniosku o zwoływanie Walnego Zgromadzenia (WZ),
 • wpływu na porządek obrad WZ,
 • powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności uchwały WZ.

Kurs akcji PGE S.A. w 2022 r.

W 2022 roku kurs zamknięcia akcji PGE S.A. zawierał się w przedziale 4,7390-11,0250 PLN. Średnia kapitalizacja giełdowa (wartość wszystkich akcji Spółki) w 2022 roku wyniosła ok. 18 mld PLN. Średni wolumen w trakcie sesji ukształtował się na poziomie 2,9 mln sztuk, a średnie obroty sesyjne na poziomie ok. 23,5 mln PLN.

Transparentność i zaufanie

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie.

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes Spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane przez nas w ramach relacji inwestorskich to więcej niż wymogi przepisów. Te zobowiązują Spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom uruchomiliśmy szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między Spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich w zakładce Strefa Analityka https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/akcje/strefa-analityka:

 • Prezentacja Strategii Grupy PGE;
 • Prezentacja inwestorska – cyklicznie aktualizowana w miarę potrzeb i oczekiwań rynkowych;
 • Prezentacja „Program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku” – kluczowego projektu inwestycyjnego Grupy PGE;
 • Prezentacja z konferencji dla inwestorów indywidualnych WallStreet;
 • Prezentacje dotyczące przejęcia spółki PKP Energetyka;
 • Edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż do ostatniego okresu sprawozdawczego.

Dodatkowo Spółka publikuje wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych.

Dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem Spółki na rzecz jej otoczenia, od 2015 r. publikujemy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

Po okresie pandemii, wróciliśmy do udziału w konferencjach inwestorskich w Polsce i Europie. W maju 2022 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy jako spółka w konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, biorąc udział w debacie „Narodowe czempiony w obliczu szoków cenowych i dużych turbulencji gospodarczych. Czy wyjdą z tego silniejsze czy osłabione?” oraz prezentując Grupę PGE podczas „Forum Akcjonariat”. Konferencja WallStreet była także okazją do rozmów z inwestorami indywidualnymi, wymiany doświadczeń w obszarze relacji inwestorskich i ESG z innymi spółkami giełdowymi, edukatorami giełdowymi, a także dziennikarzami finansowymi.

PGE z najlepszymi relacjami inwestorskimi w międzynarodowym badaniu Institutional Investor

PGE Polska Grupa Energetyczna została uznana za spółkę z najlepszymi relacjami inwestorskimi w Polsce w międzynarodowym badaniu Institutional Investor, wiodącego światowego wydawcy z obszaru finansów, przeprowadzonym za rok 2022. Wyróżnienie zostało przyznane we współpracy z IR Society Polska, organizacji zrzeszającej środowisko relacji inwestorskich w Polsce.

Jednocześnie z wyróżnieniem w gronie polskich spółek PGE została najlepiej oceniona wśród  wszystkich firm użyteczności publicznej w całym regionie. PGE zajęła pierwsze miejsce m.in. w kategoriach najlepszego zespołu relacji inwestorskich, najlepszego programu IR oraz najlepszego ESG. Jednocześnie, Filip Osadczuk, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG PGE SA, zajął pierwsze miejsce indywidualnie w kategorii najlepszego profesjonalisty z obszaru relacji inwestorskich.

Profesjonalizm relacji inwestorskich PGE został kolejny raz doceniony przez uczestników rynku kapitałowego. Jest to ocena tym cenniejsza, że dokonywana przez ekspertów – analityków i zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Wyróżnienie ma szczególnie znaczenie w okresie kluczowych zmian zachodzących nie tylko w PGE lecz w całej polskiej energetyce. Jest to potwierdzenie transparentności wobec rynku kapitałowego prowadzonych przez nas działań.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Niezależne badanie przeprowadzane przez Institutional Investor od ponad 20 lat jest uznanym na świecie rankingiem oceniającym relacje inwestorskie, biura maklerskie i profesjonalistów branży. W badaniu, które było podstawą do przygotowania rankingu, wzięło udział 271 analityków i zarządzających reprezentujących 183 instytucje finansowe. Wskazywali oni spółki, które ich zdaniem reprezentowały najwyższy poziom relacji inwestorskich.

Relacje inwestorskie firm oceniano według takich kryteriów jak: użyteczność konferencji inwestorskich i spotkań z inwestorami, konferencje wynikowe, znajomość biznesu i rynku, umiejętność szybkiego reagowania, autorytet i wiarygodność, terminowość, spójność i szczegółowość ujawniania informacji finansowych.

Długi dystans

Inwestorzy działają według różnych strategii i horyzontów inwestycyjnych, a rynek kapitałowy w większości przypadków funkcjonuje w rytmie wyników kwartalnych. Jednak energetyka to branża, w której planowanie ma charakter długofalowy. Dlatego punkt widzenia Zarządu jest w naturalny sposób zbieżny z perspektywą akcjonariusza długoterminowego.

Oczywiście, aby zrealizować dalekosiężne plany, niezbędna jest codzienna troska o kondycję finansową przedsiębiorstwa. Publikacja wyników kwartalnych jest okazją do monitorowania kondycji przedsiębiorstwa i postępów w jego rozwoju.

W miarę upływu kolejnych lat, PGE zamierza również publikować informacje o postępach w realizacji poszczególnych elementów wieloletniej strategii. Zakładanym celem Grupy PGE jest równoważenie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów działalności, maksymalizując wartość dodaną dla akcjonariuszy.

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (DPSN).

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

W roku 2021 weszły w życie DPSN 2021 – kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, które obowiązują spółki od 1 lipca 2021 r.  Nowe Dobre Praktyki odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Dokonane zmiany uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także stanowią odpowiedź na postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku w nowych dobrych praktykach znalazły się zagadnienia ESG, w tym kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. W zaktualizowanych zasadach ujęto również takie tematy jak: oczekiwany sposób podziału zysku, emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru czy też skup akcji własnych. Nowością są także bardziej precyzyjne zasady zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz kandydatów do rady nadzorczej.

W wyniku prac polegających na identyfikacji aktualnego statusu stosowania DPSN2021, pod koniec lipca 2021 r. przygotowany i opublikowany został raport o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk, który znajduje się pod tym adresem https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w czerwcu 2022 r., akcjonariuszom została przedstawiona informacja o stanie stosowania DPSN2021 przez PGE S.A. ze szczególnym uwzględnieniem zasad, których przestrzeganie przez spółkę zależy także od decyzji czy działań walnego zgromadzenia bądź poszczególnych akcjonariuszy.

Poza stosowaniem zasad określonych w dokumencie DPSN2021, PGE stara się prowadzić jak najlepszą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak prezentacje wynikowe udostępniane każdorazowo po publikacji raportów okresowych czy towarzyszący im niezbędnik analityka z komunikatem inwestorskim i najistotniejszymi danymi finansowymi okresu.

Spółka publikuje również szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących, a konferencje wynikowe Zarządu są na żywo transmitowane w internecie.

Indeksy giełdowe

Akcje PGE S.A. wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy:

 • WIG20 – skupiającego akcje największych i najbardziej płynnych spółek,
 • WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz
 • WIG-Energia – skupiającego spółki z sektora energetycznego.

Ponadto, nieprzerwanie od 2011 roku, akcje PGE S.A. wchodziły w skład RESPECT Index – indeksu skupiającego spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Od 1 stycznia 2020 roku GPW zaprzestała obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index. 3 września 2019 roku GPW rozpoczęła z kolei publikację indeksu WIG-ESG (Environment, Social, Governance), w skład którego wchodzą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które prowadzą działalność odpowiedzialną społecznie.

Indeks WIG-ESG publikowany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP). Akcje PGE znajdują się w indeksie WIG-ESG, a ich udział w portfelu wynosi ok. 1,8%.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Udziały spółek w indeksie będą także zależeć od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Wyniki wyszukiwania