Morskie farmy wiatrowe

Wskaźniki GRI
SDGs
  • GC-9

Morskie farmy wiatrowe przemienią obraz polskiej energetyki, umożliwiając pozyskiwanie taniej, czystej energii i dając impuls do budowy nowej branży w krajowej gospodarce.

Projekty Baltica

W lutym 2021 r. PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture 50/50, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. W maju 2021 r. umowa została sfinalizowana, a partnerzy posiadają obecnie po 50 proc. udziałów w projektach Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą inwestycję offshore w polskiej części Bałtyku.

Baltica 2 i Baltica 3 znacząco przyczynią się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszą rozwój lokalnego łańcucha dostaw i pobudzą aktywność gospodarczą na wiele lat. Obydwa etapy posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK).

Konsorcjum Geoquip Marine i MEWO S.A. wykonuje badania geotechniczne dna morskiego na potrzeby projektu.

PGE pozyskała również doradcę w pozyskiwaniu finansowania do budowy MFW Baltica, którym został bank Société Générale.

Obejrzyj film o MFW Baltica

Dowiedz się więcej o MFW Baltica na stronie baltica.energy.

Rok 2022 i 2023 w projektach Baltica

W sierpniu 2022 r. wybrano wykonawcę projektu budowlanego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – została nim polska spółka duńskiej grupy doradczo-inżynieryjno-projektowej Ramboll wspólnie z polskim biurem projektowym Projmors. Wykonawca odpowiadać będzie także za przygotowanie dokumentacjii uzyskanie pozwolenia na budowę dla części morskiej projektu MFW Baltica.

We wrześniu 2022 r. konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy MEWO S.A. rozpoczęło badania środowiskowe dla projektu Baltica 1. Konsorcjum przygotuje także raport środowiskowy i będzie odpowiedzialne za pozyskanie dla projektu Baltica 1 decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zobacz jak przebiegają badania środowiskowe dla projektu Baltica 1

W październiku 2022 r. Grupa PGE wybrała port w Ustce na centrum serwisowe dla projektów offshore. Na terenie portu w Ustce powstanie także Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Również w październiku 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej, czyli wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach Baltica 2 i Baltica 3.

PGE i Ørsted notyfikowały również indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów została ona przekazana do Komisji Europejskiej – Komisja zatwierdziła wysokość poziomu wsparcia we wrześniu 2022 r. W grudniu 2022 r. PGE i Ørsted otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – Baltica 2 i Baltica 3.

Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh.

Już w kwietniu 2023 r. Ørsted i Grupa PGE podpisały umowę z Siemens Gamesa Renewable Energy na dostawę turbin wiatrowych dla etapu Baltica 2 o łącznej mocy ok. 1,5 GW.

Poza dostawą 107 turbin o mocy 14 MW każda, Siemens Gamesa odpowiadać będzie także za ich serwisowanie oraz dostawę części zamiennych przez okres pięciu lat od uruchomienia.

Realizujemy największy projekt w historii energetyki odnawialnej w Polsce. Podpisana umowa dotyczy dostawy turbin dla Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, która stanowi największą inwestycję realizowaną w polskiej części Morza Bałtyckiego i jedną z największych tego typu na świecie. Grupa PGE jest odpowiedzialna za zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Konsekwentnie realizujemy strategię w zakresie tworzenia nowych, zielonych źródeł energii elektrycznej dla naszego kraju. Do 2030 roku zamierzamy wybudować na Bałtyku ok. 2,5 GW mocy wytwórczych.

Wojciech Dąbrowski Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W czerwcu 2023 r. Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z konsorcjum firm SEMCO Maritime i PTSC Mechanical & Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla projektu Baltica 2. Cztery stacje – każda wyposażona w dwa transformatory – będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

W lipcu 2023 r. Grupa PGE i Ørsted podpisały kontrakty z firmami Navantia-Windar oraz Orient Cable (NBO), które dostarczą fundamenty oraz kable wewnętrzne dla projektu Baltica 2. Konsorcjum Navantia-Windar dostarczy fundamenty – monopale, z których największe przekraczają 100 m długości i ważą ponad 2000 ton. Z kolei firma Orient Cable (NBO) dostarczy podwodne kable wewnętrzne 66 kV o łącznej długości ok. 170 km, które połączą turbiny z morskimi stacjami transformatorowymi.

Także w lipcu 2023 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) wydał wstępną decyzję kredytową dla projektu MFW Baltica. Łączny pakiet finansowania wynosi 1,4 mld euro – To znaczący krok na drodze do zapewnienia optymalnej struktury finansowania, która umożliwi wybudowanie pierwszych morskich farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim.

MFW Baltica - etap Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowany jest do oddania do użytku w roku 2027, a etap Baltica 3 o mocy ok. 1 GW planowany jest do oddania do użytku do końca bieżącej dekady.

Kolejny etap projektu budowy morskich farm wiatrowych przez PGE – Baltica 1 o mocy 0,9 GW – przewidziany jest do realizacji po roku 2030.

Pozostałe projekty Offshore

Współpraca z Tauronem i Eneą

W styczniu 2021 roku PGE, Tauron Polska Energia i Enea podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. W podpisanym liście intencyjnym spółki wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy, związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Motywacją do podjęcia współpracy jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze offshore.

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Tauronem Polską Energią oraz Eneą umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Dwie ze spółek pozyskały w sierpniu 2023 r. pozwolenia lokalizacyjne.

Pozwolenia lokalizacyjne

W 2021 oraz w 2022 r. spółki PGE złożyły do Ministerstwa Infrastruktury 8 wniosków o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych – na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp.

W sierpniu 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury wydało decyzje o udzieleniu pozwoleń na wznoszenie wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych. Decyzja dotyczy m.in. pięciu obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się Grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających.

Budujemy przemysł Offshore w Polsce

Realizowane przez PGE inwestycje w morskie farmy wiatrowe to pionierskie projekty na polskim rynku – tym samym Grupa PGE przyczynia się do tworzenia nowego sektora gospodarki w naszym kraju. Budowa i rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej na polskim wybrzeżu pozytywnie wpłynie na rozwój krajowej gospodarki, w szczególności w wymiarze regionalnym – na całym Pomorzu. Lokalne firmy będą mogły skorzystać m.in. z zamówień od generalnych wykonawców, a istniejąca infrastruktura na Wybrzeżu daje możliwości rozwoju polskiej logistyki portowej i transportowej.

Podobna idea zwiększania udziału local content oraz budowy wartości dodanej w polskiej gospodarce przyświeca Porozumieniu sektorowemu na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego PGE jest jednym z sygnatariuszy.

Stale prowadzimy także dialog z dostawcami i podwykonawcami w formie tzw. Suppliers Days. W 2022 roku PGE Baltica zorganizowała dwa warsztaty-prezentacje dla potencjalnych dostawców i podwykonawców.

W kwietniu przedstawiciele PGE Baltica wspólnie z firmą Ørsted przedstawili projekt i najważniejsze czekające go w najbliższym czasie przetargi oraz odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania. W wirtualnym wydarzeniu udział wzięło blisko 800 przedstawicieli potencjalnych dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, w tym ponad 500 z Polski.

Z kolei w czerwcu 2022 roku podczas branżowej konferencji PSEW w Serocku, PGE Baltica wraz z duńskim partnerem, przeprowadziły prezentacje i warsztaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa pracy, gdzie skupiły się na wymaganiach i standardach z tego obszaru, które muszą spełnić potencjalni wykonawcy.

Tworzenie sieci współpracy naukowej w morskiej energetyce wiatrowej

Planowany rozwój infrastruktury energetycznej na Bałtyku oraz w nadmorskich gminach może sprawić, że Pomorze stanie się nowym rejonem energetycznym Polski. Budowa i rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej na polskim wybrzeżu pozytywnie wpłynie na rozwój polskiej gospodarki, w szczególności w wymiarze regionalnym – na całym polskim Pomorzu. Będzie też szansą na wzmocnienie polskiej myśli naukowej.

PGE Baltica rozpoczęła tworzenie sieci współpracy naukowej. W ten sposób chce angażować polskie uczelnie i instytucje naukowe w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, jednocześnie budując polski potencjał local content.

Z jednej strony taka współpraca niesie ze sobą możliwości doskonalenia nowych technologii dla morskiej energetyki wiatrowej w oparciu o wspólne projekty naukowo-badawcze, a z drugiej jest doskonałą okazją do stworzenia podstaw do kształcenia przyszłych kadr tak potrzebnych tworzącemu się w Polsce sektorowi. PGE Baltica realizuje studia podyplomowe związane z offshore wraz z Uniwersytetem Morskim w Gdyni (kierunek „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”) i Politechniką Gdańską (dwusemestralne studia podyplomowe Morska Energetyka Wiatrowa).

Dodatkowo na Politechnice Gdańskiej włączyła się w specjalność na studiach magisterskich dotyczącą projektowania i budowy morskich systemów energetycznych. Z kolei na warszawskiej Uczelni Łazarskiego powstał pierwszy w Polsce kierunek zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej opracowany wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną: studia podyplomowe o nazwie „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji”, które zostały uruchomione od października 2022 r. i skierowane są do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Planując stworzyć kompleksowy program edukacji dla młodych ludzi zainteresowanych karierą w morskiej energetyce wiatrowej, zaprosiła do współpracy także pomorskie szkoły średnie – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Zespół Szkół Technicznych w Malborku – Technikum nr 2, by już na tym etapie pokazać uczniom możliwości, jakie niesie ze sobą praca przy morskich farmach wiatrowych. W tych szkołach wsparcie PGE Baltica obejmie między innymi zakup podręczników dla trzech wyróżniających się uczniów, sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni mechaniczno-pomiarowej, prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć specjalistycznych, udział w przygotowaniu kadry technicznej dla realizowanych przez PGE Baltica projektów inwestycyjnych.

Ważnym punktem wspólnym na mapie tej współpracy będzie planowane w Ustce Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej (CKMEW), które ma być sercem tworzonego przez PGE Baltica ekosystemu łączącego naukę z przemysłem Offshore wind. To tam mają odbywać się szkolenia pracowników i certyfikacja ich uprawnień. Nad nowymi technologiami poprawiającymi efektywność morskich farm wiatrowych pracować tam będą zespoły projektowe. W sferze projektowo-badawczej, poza uczelniami, PGE Baltica współpracuje już m.in. z gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk.

CKMEW przy ścisłej współpracy z placówkami naukowymi planuje wdrażać najnowsze technologie, m.in. nowatorską koncepcję budowy dla celów szkoleniowych i diagnostyki zapobiegawczej tzw. cyfrowego bliźniaka w technologii Hi Tech, stworzy unikatowy zespół symulatorów w modelu VR (wirtualnej rzeczywistości) dla potrzeb szkoleniowych, wypracuje metodologię testowania innowacyjnej technologii w środowisku operacyjnym oraz warunki do prowadzenia wdrożeniowych doktoratów problemowych i przechowywania wiedzy. Komercjalizacja podejmowanych przedsięwzięć, dbałość o zachowanie praw własności intelektualnych i nowych technologii, stworzy źródła realnych przychodów oraz znacząco zoptymalizuje koszty O&M.

Poniżej podsumowanie współpracy PGE Baltica z polską nauką.

Wyniki wyszukiwania