25.1.3 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki 3.808 2.062 5.757 2.099
Wyemitowane obligacje 2.046 21 2.033 13
Leasing 945 54 876 48
RAZEM KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 6.799 2.137 8.666 2.160

Pozycja walutowa i oprocentowanie

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

(w mln PLN)
Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 4.959 4.959 kredyty, pożyczki – IX 2023 – III 2036; obligacje – V 2026 – V 2029
Stała 3.282 3.282 kredyty, pożyczki – IX 2026 – X 2038;  leasing – I 2023 – XI 2120
RAZEM PLN 8.241 8.241
EUR Zmienna
Stała 140 655 obligacje – VIII 2029
RAZEM EUR 140 655
USD Zmienna 9 40 kredyty i pożyczki – X 2023
RAZEM USD 9 40
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 8.936

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

(w mln PLN)
Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 6.587 6.587 kredyty, pożyczki – IV 2022 – VI 2035; obligacje – V 2026 – V 2029
Stała 3.333 3.333 kredyty, pożyczki – VI 2022 – X 2038;  leasing – I 2022 – XI 2120
RAZEM PLN 9.920 9.920
EUR Zmienna 28 129 kredyty i pożyczki – VI 2024
Stała 140 642 obligacje – VIII 2029
RAZEM EUR 168 771
USD Zmienna 33 135 kredyty i pożyczki – IX 2022
RAZEM USD 33 135
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 10.826

Grupa na bieżąco śledzi prace związane z reformą IBOR, która może mieć wpływ na instrumenty finansowe oparte na zmiennej stawce procentowej. Na 31 grudnia 2022 roku wartość kredytów, pożyczek i obligacji narażona na ryzyko stopy procentowej wynosi 4.999 mln PLN (4.959 mln PLN oparta jest na stawce WIBOR, 40 mln PLN na stawce LIBOR). Aby zabezpieczyć stopę procentową w  związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi, PGE S.A. stosuje instrumenty zabezpieczające IRS oraz rachunkowość zabezpieczeń. Wartość kredytów, pożyczek i obligacji objęta instrumentami zabezpieczającymi i rachunkowością zabezpieczeń na 31 grudnia 2022 roku to 4.274 mln PLN.

Zmiana stanu zadłużenia kredytów, pożyczek i obligacji w latach zakończonych dnia 31 grudnia 2022 oraz 2021 roku

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 9.902 10.468
ZMIANA STANU KREDYTÓW W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH
ZMIANA STANU kredytów, pożyczek, obligacji (1.965) (566)
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek/ emisje obligacji 2.293 601
Spłata kredytów, pożyczek/ wykup obligacji (4.305) (1.221)
Naliczenie odsetek 399 170
Spłata odsetek (362) (123)
Różnice kursowe 13 9
Pozostałe zmiany (3) (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 7.937 9.902

Kredyty i pożyczki

Kredytodawca Instrument zabezpieczający Data zapadalności Limit w walucie Waluta Stopa procentowa Zobowiązanie na 31-12-2022 Zobowiązanie na 31-12-2021
Konsorcjum banków IRS 2023-09-30 3.630 PLN Zmienna 1.481 2.909
Europejski Bank Inwestycyjny 2034-08-25 1.500 PLN Stała 1.442 1.505
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 2027-12-31 1.000 PLN Zmienna 627 751
Europejski Bank Inwestycyjny 2034-08-25 490 PLN Stała 472 493
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju IRS 2028-06-06 500 PLN Zmienna 378 439
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 2028-12-31 500 PLN Zmienna 376 438
Europejski Bank Inwestycyjny 2038-10-16 273 PLN Stała 274 274
Bank Pekao S.A. 2021-09-21 40 USD Zmienna 40 135
Nordic Investment Bank 2024-06-20 150 EUR Zmienna 129
Europejski Bank Inwestycyjny 2042-12-09 2.000 PLN Stała
Bank Gospodarstwa Krajowego 2023-06-30 2.000 PLN Zmienna
Bank Gospodarstwa Krajowego 2023-12-31 1.600 PLN Zmienna
PKO BP S.A. 2023-10-31 2.000 PLN Zmienna
Bank Pekao S.A. 2024-07-03 500 PLN Zmienna
Bank Pekao S.A. 2023-10-31 100 USD Zmienna
Bank Gospodarstwa Krajowego 2024-06-12 2.500 PLN Zmienna
PKO BP S.A. 2023-10-31 300 PLN Zmienna
NFOŚiGW XII 2028 214 PLN Stała 90 116
NFOŚiGW VI 2024 – VI 2037 1.693 PLN Zmienna 515 491
WFOŚiGW IX 2026 9 PLN Stała 5 25
WFOŚiGW III 2026 – XII 2029 213 PLN Zmienna 170 151
RAZEM KREDYTY BANKOWE 5.870 7.856

Na 31 grudnia 2022 roku wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym istotnych spółek Grupy Kapitałowej PGE wyniosła 3.817 mln PLN. Terminy spłaty przyznanych linii kredytowych w rachunkach bieżących głównych spółek Grupy Kapitałowej przypadają w latach 2023 – 2024. Kwota pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym została obniżona o 59 mln PLN (13,5 mln USD) tj. o kwotę udzielonej akredytywy stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązań handlowych.

W 2022 roku ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłat lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.

Wyemitowane obligacje

Emitent Instrument zabezpieczający Data zapadalności programu Limit w walucie programu Waluta Stopa procentowa Data emisji transzy Data wykupu transzy Zobowiązanie  na 31-12-2022 Zobowiązanie na 31-12-2021
PGE SA IRS bezterminowy 5.000 PLN Zmienna 2019-05-21 2029-05-21 1.009 1.003
2019-05-21 2026-05-21 403 401
PGE Sweden AB (publ) CCIRS bezterminowy 2.000 EUR Stała 2014-08-01 2029-08-01 655 642
RAZEM WYEMITOWANE OBLIGACJE  2.067  2.046 

Zobowiązanie z tytułu leasingu

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu leasingobiorca ujmuje w dacie rozpoczęcia.

W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy.

W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące opłaty za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów podczas okresu leasingu, które pozostają do zapłaty w tej dacie:

  • stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe;
  • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia,
  • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
  • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, oraz
  • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.

Leasingobiorca po dacie rozpoczęcia wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:

  • zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu, które w każdym terminie w ciągu okresu leasingu są kwotą, w ramach której uzyskuje się stałą okresową stopę procentową w stosunku do nieuregulowanego salda zobowiązania z tytułu leasingu,
  • zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
  • zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

Grupa PGE jest stroną szeregu umów leasingu, najmu, służebności czy dzierżawy. Przedmiotem umów są grunty, powierzchnie infrastruktury technicznej, powierzchnie biurowe i użytkowe, urządzenia, instalacje, pomieszczenia techniczne, a także infrastruktura IT. Umowy zawierane są na czas określony bądź nieoznaczony z określonym terminem wypowiedzenia. Grupa posiada również prawo do korzystania z gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grupa każdorazowo szacuje okres leasingu, biorąc pod uwagę istotne fakty i okoliczności, które mogą wpływać na przedłużenie bądź skrócenie okresu trwania umów.

W niektórych umowach występują opłaty zmienne oparte o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. Element waloryzacji stanowi o ich zmiennym charakterze- opłaty te uwzględnia się przy wycenie zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż oparte są o indeks. W niektórych przypadkach czynsz roczny powiększony jest o inne opłaty o charakterze zmiennym, inne niż opłaty zmienne zależne od stopy lub indeksu. Są to przykładowo płatności z tytułu podatku od nieruchomości bądź podatku od budowli. Opłaty te nie są uwzględniane w wycenie zobowiązań leasingowych. W umowach dzierżawy gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych, oprócz czynszu dzierżawnego występują opłaty z tytułu rekompensaty za wyłączenia nieruchomości z uprawy rolnej za okres budowy. Opłaty te nie są uwzględniane przy kalkulacji zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż z tytułu ich poniesienia nie są przekazywane korzystającemu żadne prawa do korzystania z aktywów, ani nie są na jego rzecz świadczone usługi. Podobnie traktowane są również opłaty dotyczące rekompensaty z tytułu strat za wejście na teren celem wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i innych, związanych z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowej.

Decyzje dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów udzielane są zazwyczaj na czas określony wynoszący 99 lat. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ustalana jest jako procent wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, tym samym będzie to opłata o charakterze zmiennym zależnym od indeksu lub stawki, która jest uwzględniania w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu.

Grupa leasinguje drobne wyposażenie biurowe (urządzenia drukujące, kserokopiarki, komputery, itp.), które traktuje jako leasingi aktywów o niskiej wartości. Grupa zdecydowała się na zastosowanie zwolnienia i nie ujmowanie praw do użytkowania oraz zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do tych umów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Grupa zastosowała również praktyczne zwolnienie dla leasingów krótkoterminowych. Dotyczy to głównie decyzji na zajęcie pasa drogowego lub kolejowego, jeżeli decyzja wydawana jest na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Grupa korzysta także z uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych w przypadku umów najmu nieruchomości na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia poniżej 12 miesięcy, gdzie wynajmowane powierzchnie nie podlegały specjalnym dostosowaniom, nie ma istotnych barier wyjścia (np. kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy) i obie strony mają praktyczną możliwość wynająć taką powierzchnię na rynku.

Wyniki wyszukiwania