Podejście do zarządzania kwestiami ESG

Wskaźniki GRI
SDGs

Przyjęcie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, w której określone zostały kierunki transformacji energetycznej, dekarbonizacji wytwarzania i drogi dojścia do neutralności klimatycznej, rozpoczęło proces wdrożenia usystematyzowanego zarządzania obszarem ESG w Grupie.

  • 2-12
  • 2-13
  • 2-22

Grupa PGE ma pełną świadomość, że raportowanie czynników ESG jest pierwszym krokiem na drodze zarządzania obszarem zrównoważonego rozwoju w firmie. Kolejnym jest określenie celów ESG i ich skuteczna realizacja. Jest to wyzwanie, przed którym obecnie stoi Grupa PGE.

Wdrożenie kwestii ESG w ramy działania organizacji wymaga przemodelowania systemu zarządzania. Z tego względu, 21 grudnia 2021 roku Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA na mocy uchwały powołał Pełnomocnika Zarządu ds. ESG, a także Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju – z Prezesem Wojciechem Dąbrowskim i Wiceprezesem ds. finansowych Lechosławem Rojewskim na czele.

Podział ról i odpowiedzialności w obszarze ESG

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zadaniem Komitetu jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie PGE poprzez nadzór nad realizacją procesów w obszarze ESG. Szeroki zakres zadań do realizacji w Grupie wymaga zaangażowania wielu struktur organizacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w składzie Komitetu, którego członkami są dyrektorzy komórek organizacyjnych kluczowych dla obszaru ESG.

W trakcie spotkań omawiane są wyzwania stojące przed Grupą, oczekiwania interesariuszy, dobre praktyki rynkowe jak również realizowane i planowane inicjatywy ESG.

Podstawą do rozwoju systemu ESG Grupy PGE jest stała identyfikacja kluczowych oczekiwań interesariuszy oraz bieżące wdrażanie wymagań regulacyjnych w obszarze. Obejmuje to wyznaczanie celów krótko i długoterminowych, spójnych z realizowaną strategią Grupy. Dla zapewnienia realizacji celów dla całej Grupy, w przypadku nowych oczekiwań niezbędne jest wypracowanie szczegółowych zasad zarządzania, obejmujących przede wszystkim współpracę pomiędzy spółkami Grupy.

W roku 2022 kluczowymi sprawami, które omawiane były na posiedzeniach Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju były: najważniejsze wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w najbliższych latach, wyzwania stawiane PGE przez instytucje finansowe, ryzyka ESG, wnioski z panelu z interesariuszami Grupy, kwestie zarzadzania śladem węglowym, taksonomia środowiskowa, polityka różnorodności, raportowanie CDP, ratingi ESG, raport zintegrowany za 2021 rok.

Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. W roku 2022 odbyło się pięć posiedzeń.

Komitet był bezpośrednio informowany o pracach dedykowanych zespołów roboczych. W toku tych prac w poszczególnych obszarach ESG organizowane były, przy wsparciu doradcy zewnętrznego, warsztaty mające wspierać w nakreśleniu planów strategicznych.

Pozwoliły one m.in. określić priorytetowe działania na najbliższe lata w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupy PGE. Informacje z zakresu prac Komitetu prezentowane również były na posiedzeniach Zarządu PGE SA.

W celu zwiększenia efektywności zarządzania wpływem organizacji na środowisko w roku 2022 utworzony został dedykowany Wydział Ochrony Środowiska, odpowiedzialny także za kwestie śladu węglowego Grupy PGE.

W ramach zarządzania wpływem społecznym i dialogu ze stroną społeczną funkcjonuje w spółce Departament Dialogu i Relacji Społecznych. Obie te struktury funkcjonują w ramach Pionu Operacyjnego, podlegającego Wiceprezesowi Zarządu ds. operacyjnych.

Operacyjna koordynacja procesu ESG jest prowadzona przez Departament Relacji Inwestorskich i ESG, który odpowiada też za realizację komunikacji w tym zakresie, dialog z interesariuszami i raportowanie niefinansowe. Departament funkcjonuje w ramach Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, który bezpośrednio podlega Prezesowi Zarządu.

Raportowanie informacji niefinansowych

  • 2-14

Podstawą dla rozwoju obszaru ESG w Grupie PGE jest doświadczenie w komunikacji z interesariuszami poprzez raportowanie informacji pozafinansowych. W tym obszarze Grupa PGE ma już prawie 10-letnie doświadczenie i na bieżąco wypełnia rosnące oczekiwania interesariuszy.

Pierwszy raport społeczny Grupy PGE opracowany został za lata 2013-2014 i bazował na międzynarodowym standardzie raportowania Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie CORE. W kolejnym roku PGE rozpoczęła publikację cyklicznych raportów zintegrowanych, mając również na względzie oczekiwania inwestorów oraz innych instytucji finansowych.

Od 2016 roku, czyli rok przed obowiązywaniem dyrektywy NFRD dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (z ang. Non-financial Reporting Directive), Grupa PGE opublikowała informacje, zgodnie z jej wymogami. Nieprzerwanie od 2011 roku PGE była obecna najpierw w giełdowym indeksie „Respect Index”, a następnie w indeksie WIG-ESG, który tworzą spółki dojrzałe w zarządzaniu czynnikami ESG. Udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm przyniósł PGE przez trzy lata z rzędu tytuł lidera odpowiedzialnego biznesu w branży.

Sprawozdanie niefinansowe zatwierdzane jest przez Zarząd PGE SA, a z jego treścią zapoznaje się również Rada Nadzorcza spółki.

Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju

  • 2-17

Grupie PGE zależy na rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej ESG wśród polskich przedsiębiorstw i dostawców firmy, aby tworzyć w ten sposób „łańcuch wartości ESG”. PGE w swej strategii marki przyjęła rolę spółki prowadzącej w zielonej zmianie: w dosłownym tego słowa znaczeniu, zarówno jako lider zmian na polskim rynku elektroenergetycznym, lecz również jako opiekun oraz doradca w obszarze zielonej energetyki.

Dla Grupy PGE zrównoważona firma, to taka, która nie tylko sama spełnia standardy, lecz też świadomie wybiera swoich dostawców – firmy działające w sposób etyczny oraz monitorujące swój ślad węglowy. Poprzez podejmowane działania Grupa PGE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, nie tylko indywidualnych ale też instytucjonalnych – oczekujących dostaw zielonej energii, która ma istotne znaczenie dla śladu węglowego ich produktów i usług.

W ramach dialogu i dzielenia się doświadczeniem w obszarze ESG z otoczeniem zewnętrznym Pełnomocnik Zarządu ds. ESG aktywnie uczestniczy w debatach i konferencjach związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu. W roku 2022 zapoczątkowany został również proces edukacji pracowników Grupy w obszarze ESG, któremu podlegać ma przede wszystkim kadra zarządzająca.

W 2022 roku kluczowe wyzwania i zagadnienia ESG prezentowane były również na posiedzeniu Rady Holdingu Grupy PGE, w skład której wchodzi Zarząd PGE SA, Prezesi Zarządów kluczowych spółek z Grupy oraz dyrektorzy Pionów PGE SA.

Wyniki wyszukiwania