23.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
dane przekształcone
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 296 282
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 25 28
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 124 114
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 56 56
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 455 346
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 55 55
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 1.011 881

Wyniki wyszukiwania