24.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 840 564
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 12 27
Zobowiązania z tytułu umowy 446 344
Zobowiązania z tytułu wpłat na Fundusz WRC 351
Opłata za korzystanie ze środowiska 266 240
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 299 257
Premie dla pracowników 297 277
Niewykorzystane urlopy i inne świadczenia pracownicze 313 101
Nagrody dla Zarządów 19 17
Podatek dochodowy od osób fizycznych 95 99
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 291 255
Inne 76 77
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM 3.305 2.258

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego. Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, potrącenia z wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania z tytułu umowy

Zobowiązania z tytułu umowy obejmują przede wszystkim zaliczki na dostawy i przedpłaty dokonane przez klientów za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów. W 2022 roku, Grupa ujęła przychody w wysokości 167 mln PLN (147 mln PLN w roku 2021), które uwzględnione były na saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu.

Wyniki wyszukiwania