14.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 4.807 4.938
Uprawnienia do emisji CO2 795 792
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 951 1.012
Różnica między bilansową a podatkową wartością zobowiązań leasingowych 235 190
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat – Ustawa o cenach prądu 103
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 25
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 20 15
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań finansowych 30 11
Pozostałe 121 64
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 7.087 7.022

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – zobowiązania

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 7.022 6.213
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 183 663
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (148) 145
Zmiana składu GK 28
Pozostałe zmiany 2 1
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 7.087 7.022

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od wyceny instrumentów zabezpieczających. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Grupa nie tworzy zobowiązania na podatek odroczony od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone ponieważ nie jest prawdopodobne aby różnice uległy odwróceniu w przewidywalnej przyszłości. Ujemne różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone wynosiłyby 1.785 mln PLN a aktywa z tytułu podatku odroczonego wynosiłoby 339 mln PLN. Grupa nie ujmuje również rezerwy na podatek odroczony od różnicy pomiędzy podatkową a księgową wartością akcji PGE GiEK S.A. (potencjalna kwota podatku odroczonego w wysokości 273 mln PLN) z uwagi niepewność wartości podatków dochodowych, które będą realizowane przy sprzedaży tej spółki. Jak zaprezentowano w nocie 33.2 niniejszego sprawozdania finansowego istotne parametry związane ze sprzedażą PGE GiEK S.A. nie są jeszcze ustalone.

Podatek odroczony grupy po skompensowaniu aktywów i zobowiązań w poszczególnych spółkach

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 3.183 933
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (1.002) (402)

Wyniki wyszukiwania