20.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy niekontrolujących ZEW Kogeneracja S.A. oraz EC Zielona Góra S.A.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 797 983
Udział w zysku netto jednostek zależnych 62 (27)
Udział w zyskach i stratach aktuarialnych (1) 2
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (3) (2)
Sprzedaż spółek zależnych (10) (155)
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (4)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 845 797

Na łączną wartość kapitałów własnych przypisanych udziałom niekontrolującym 79% stanowią kapitały spółki Kogeneracja S.A. Poniżej przedstawiono sumaryczne informacje dotyczące tej jednostki zależnej.

(w mln PLN) ZEW Kogeneracja S.A.
UDZIAŁ W GŁOSACH 58,07%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022*
Aktywa obrotowe 589
Aktywa trwałe 1.969
Zobowiązania krótkoterminowe 804
Zobowiązania długoterminowe 195
Kapitały własne 1.559
Przychody 1.132
Wynik z działalności kontynuowanej (14)
Dywidendy uchwalone 5
*Dane różnią się od danych statutowych z uwagi na procedury konsolidacyjne

Wyniki wyszukiwania