Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w mln PLN)  Nota Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
dane przekształcone *
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  7.1 73.435 52.772
Koszt własny sprzedaży 7.2 (67.694) (49.163)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  5.741  3.609 
Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (2.012) (1.515)
Koszty ogólnego zarządu 7.2 (1.382) (1.028)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 7.3 1.952 4.057
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  4.299  5.123 
Przychody/(Koszty) finansowe netto, w tym: 7.4 (189) (250)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej  458 35
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (2)
ZYSK BRUTTO  4.110  4.871 
Podatek dochodowy 8.1 (720) (926)
ZYSK NETTO  3.390  3.945 
INNE CAŁKOWITE DOCHODY  
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:  (640)  623 
Wycena dłużnych instrumentów finansowych 20.3 (3) 12
Wycena instrumentów zabezpieczających 20.3 (788) 757
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 1
Podatek odroczony 8.1 150 (146)
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:  147  336 
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 22 179 404
Podatek odroczony 8.1 (33) (77)
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 1 9
INNE DOCHODY NETTO  (493)  959 
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY  2.897  4.904 
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY/(A) NA: 
akcjonariuszy jednostki dominującej 3.328 3.972
udziały niekontrolujące 62 (27)
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA: 
akcjonariuszy jednostki dominującej 2.836 4.929
udziały niekontrolujące 61 (25)
ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH)  20.7 1,56  2,12 
ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH)  20.7 1,56  2,12 
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania