7.5 Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności

(w mln PLN)
2022 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,26% 34,93% 49,79%
Przychody 8.287 3.766 19 65
Wynik z działalności kontynuowanej 1.664 143 1
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 255 23
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych (6) (17)
Odpis z tytułu utraty wartości (255)
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (6) 6
Inne całkowite dochody 76 9
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 12 1
Odpis z tytułu utraty wartości (12)
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI PO ODPISIE 1

(w mln PLN)
2021 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,40% 34,93% 49,79%
Przychody 8.087 2.221 13 72
Wynik z działalności kontynuowanej (824) 101 2
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności (126) 16 1
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych (9) (5)
Odpis z tytułu utraty wartości 121
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (14) 11 1
Inne całkowite dochody 48 7
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 8 1

25 października 2022 roku zrealizowana została umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zgodnie z umową PGE GiEK S.A. dokonała zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG. W związku z tym dane PGG zostały zaprezentowane za okres do dnia 30 września 2022 roku.

Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą (do momentu sprzedaży akcji tej spółki) a także korekty marży na kontraktach realizowanych przez Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.

Wyniki wyszukiwania