5. Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych

Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok z wyjątkiem kwestii zmiany w MSR 16 opisanej poniżej. Poniższe zmiany do MSSF, zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie. Z wyjątkiem zmiany z MSR 16, poniższe zmiany nie miały istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę:

  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2018-2020 – Zmiany w MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16 oraz MSR 41 dotyczą głownie rozwiązania niezgodności i uściślenia słownictwa;
  • Zmiany do MSSF 3 – Zmiany dotyczą odniesień do założeń koncepcyjnych;
  • Zmiany do MSR 16 – zmiany związane są z przychodami uzyskiwanymi przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania;
  • Zmiany do MSR 37 – Umowy rodzące obciążenia – koszt wypełnienia umowy;
  • Zmiany do MSSF 16 – zmiany dotyczą ulg w czynszach w związku z COVID-19.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Przychody z tytułu rozruchu próbnego

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku wymogami MSR 16 przychody ze sprzedaży pozycji wytworzonych podczas wprowadzania pozycji rzeczowych aktywów trwałych do miejsca i warunków niezbędnych do umożliwienia prawidłowego działania oraz koszty tych pozycji ujmowane są w rachunku zysków i strat. Przepisy MSR 16 wymagają zastosowania retrospektywnego opisanej powyżej regulacji, ale tylko w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych które zostały oddane do użytkowania w najwcześniej prezentowanym w sprawozdaniu finansowym okresie.

Powyższe uregulowanie ma zastosowanie do przychodów z tytułu rozruchu próbnego bloku energetycznego, które zostały osiągnięte w pierwszym kwartale 2021 roku przez PGE GiEK S.A., oddział Elektrownia Turów. Zgodnie z obowiązującą w 2021 roku Polityką rachunkowości przychody z tzw. rozruchu próbnego pomniejszały koszty wytworzenia bloku energetycznego, jednak kwota przychodów ze sprzedaży, która pomniejsza koszty wytworzenia składnika aktywów, nie mogła przekraczać kwoty kosztów sprawdzenia (testowania). Zgodnie z obowiązującą w 2021 roku polityką rachunkowości w pierwszym kwartale 2021 roku w nakładach na budowę bloku energetycznego rozpoznano koszty związane z rozruchem próbnym oraz przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z rozruchu próbnego w kwocie 42 mln PLN. Nadwyżka przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z rozruchu próbnego ponad poniesione z tego tytułu koszty wyniosła 9 mln PLN i została rozpoznana w rachunku zysków i strat.

W celu doprowadzenia danych za 2021 rok do porównywalności przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz koszty własne sprzedaży zostały powiększone o 42 mln PLN. Zmiana nie miała wpływu na wynik finansowy.

Rozliczenie tzw. kolizji energetycznych

W bieżącym okresie sprawozdawczym GK PGE wprowadzała zmiany w zakresie stosowanych zasad rachunkowości dotyczących prezentacji oraz rozliczania kolizji energetycznych.

Zmieniono zasadę ujęcia w księgach operacji związanych z usuwaniem kolizji energetycznych. Dotychczas usuwanie kolizji było traktowane jako wymiana składników majątkowych bez efektu ekonomicznego, a nierozliczona wartość kolizji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pomniejszała wartość środków trwałych.

Po zmianie zasad operacje związane z usuwaniem kolizji są rozliczane jako likwidacja istniejących składników majątkowych i przyjęcie nowych. Wartość składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie w wyniku usuwania kolizji prezentowana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Wpływ zmiany na prezentację pozycji bilansowych został ujęty jedynie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bez pełnej korekty wartościowej danych porównawczych. Zdarzenie to spowodowało zwiększenie sumy aktywów oraz kapitałów i zobowiązań o 308 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz o 245 mln PLN na dzień 1 stycznia 2021 roku i pozostało bez wpływu na wartość kapitałów własnych.

Zmiana zasad ewidencji operacji związanych z usuwaniem kolizji wpłynęła również na wycenę wartości rozliczeń międzyokresowych przychodów, ale Grupa nie dokonała retrospektywnej korekty wartościowej danych, mimo podjęcia racjonalnych wysiłków i czynności aby to uczynić, ze względu na brak możliwości wykonania tego działania w praktyce. Skutkuje to brakiem możliwości wiarygodnego oszacowania wpływu zmiany polityki rachunkowości na informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym w zakresie danych porównawczych.

Różnice kursowe w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

W celu zapewnienia większej spójności prezentowanych danych finansowych, GK PGE podjęła decyzję o zmianie prezentacji naliczonych różnic kursowych od środków pieniężnych. Obecnie naliczone różnice kursowe są prezentowane w działalności operacyjnej a dzięki zastosowanej zmianie saldo środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jest zgodne z saldem środków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dane za okres porównawczy zostały odpowiednio przekształcone.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane publikowane 
Zmiana prezentacji rozruch próbny Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone  
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  52.730  42  52.772 
Koszt własny sprzedaży (49.121) (42) (49.163)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  3.609  –  3.609 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w mln PLN) Stan na
31 grudnia 2021
dane publikowane
Zmiana prezentacji kolizje Stan na
31 grudnia 2021
dane przekształcone
AKTYWA TRWAŁE 66.239 308 66.547
Rzeczowe aktywa trwałe 60.817 308 61.125
SUMA AKTYWÓW 88.966 308 89.274
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18.878 281 19.159
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 600 281 881
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 21.797 27 21.824
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 76 27 103
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 40.675 308 40.983
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 88.966 308 89.274

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w mln PLN) Stan na
1 stycznia 2021
dane publikowane
Zmiana prezentacji kolizje Stan na
1 stycznia 2021
dane przekształcone
AKTYWA TRWAŁE  66.498  245  66.743 
Rzeczowe aktywa trwałe 61.741 245 61.986
SUMA AKTYWÓW  81.594  245  81.839 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  23.075  233  23.308 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 600 233 833
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  15.018  12  15.030 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 77 12 89
RAZEM ZOBOWIĄZANIA  38.093  245  38.338 
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ  81.594  245  81.839 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane publikowane
Zmiana prezentacji naliczonych różnic kursowych Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
Pozostałe (33) (17) (50)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   7.456  (17)  7.439 
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW   2.561  (17)  2.544 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  4.173  16  4.189 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU   6.734  (1)  6.733 

Wyniki wyszukiwania