7.1 Przychody ze sprzedaży

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody z umów z klientami

Przychody są ujmowane w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie ona uprawniona w zamian za te dobra lub usługi.

Przychody są ujmowane w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra (produktu) klientowi. Przekazanie dobra następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym dobrem.

Grupa ujmuje przychód z umowy z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:

 • strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków;
 • Grupa jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane;
 • Grupa jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane;
 • umowa ma treść ekonomiczną;
 • jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.

W momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta:

 • dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić; lub
 • grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.

Grupa ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów, czyli uzyskania zdolności do bezpośredniego rozporządzania tym składnikiem aktywów i możliwości uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści.

Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia Grupy, w miarę wykonywania przez Grupę tego świadczenia;
 • w wyniku wykonania świadczenia przez Grupę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania – sprawuje klient; lub
 • w wyniku wykonania świadczenia przez Grupę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu Grupa ujmuje przychody w miarę upływu czasu, mierząc stopień całkowitego spełnienia tego zobowiązania do wykonania świadczenia. Celem pomiaru jest określenie postępu w spełnianiu zobowiązania jednostki do przeniesienia kontroli nad dobrami lub usługami przyrzeczonymi klientowi (tj. stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia).

Po spełnieniu (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia Grupa ujmuje jako przychód kwotę równą cenie transakcyjnej, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia. Cena transakcyjna uwzględnia część lub całość kwoty szacowanego wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w momencie, kiedy ustanie niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, inne podatki od sprzedaży lub opłaty oraz rabaty i upusty.

W celu ustalenia ceny transakcyjnej jednostka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich.

Przychody z hurtowej sprzedaży energii elektrycznej

Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na rynku hurtowym są zgłaszane do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w postaci deklarowanej w każdej godzinie ilości energii elektrycznej, którą Grupa, jako dostawca, zobowiązana jest dostarczyć lub spowodować jej dostarczenie, a odbiorca odebrać. Cena rozliczeniowa, jak i wolumeny energii elektrycznej w poszczególnych godzinach wynikają z wcześniej podpisanych Umów OTC (over the counter), bądź w przypadku sprzedaży na rynkach TGE z elektronicznie zarejestrowanych transakcji. Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie jest rozpoznawany w dniu dostawy.

Rzeczywiste dostawy energii elektrycznej odbywają się poprzez Rynek Bilansujący gdzie OSP zabezpiecza wiarygodność danych w zakresie dostarczanej ilości energii, a odchylenia ilościowe od zgłoszonych wcześniej grafików pracy (tzw. USE: Umów Sprzedaży Energii) są rozliczane po cenach wynikających z mechanizmu funkcjonowania Rynku Bilansującego. Rozliczenia Rynku Bilansującego wykonywane są z OSP w cyklach dekadowych natomiast rozliczenia sprzedaży hurtowej na TGE prowadzone są z IRGiT będącej gwarantem rozliczeń transakcji zawartych na TGE, wykonywane są dobowo zgodnie z regulaminem rozliczeń IRGiT. W przypadku Umów OTC rozliczenia realizowane są zgodnie z zapisami tych Umów tj. w cyklach dekadowych lub miesięcznych.

Przychody ze sprzedaży ciepła w segmencie Ciepłownictwo

Przychody są wyceniane według aktualnie obowiązujących cen ciepła i stawek opłat taryfowych, podlegających zatwierdzaniu przez Prezesa URE. Ceny ciepła dotyczą zamówionej mocy cieplnej, sprzedanej energii cieplnej i nośnika ciepła w zakresie wytwarzania ciepła natomiast stawki opłaty zmiennej i stałej dotyczą dystrybucji i przesyłania ciepła. Przychody zafakturowane z tytułu sprzedaży ciepła stanowią iloczyn opisanych wyżej stawek taryfowych i wolumenów sprzedaży.

Sprzedaż ciepła w ujęciu ilościowym pochodzi z przeprowadzonych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych. Odczyty są dokonywane we wskazanych dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego, w tym również w dacie zbliżonej do końca miesiąca. W związku z tym, na potrzeby sprawozdawczości finansowej dokonywane są doszacowania wolumenu sprzedaży dla okresu między ostatnią datą odczytu w miesiącu a końcem tego miesiąca.

Przychód ze sprzedaży ciepła jest rozpoznawany w momencie dostarczenia ciepła zgodnie z uzyskanymi odczytami wraz z doszacowaniem.

Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej w segmencie Dystrybucja

Wielkość przychodów ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej wynika ze sprzedaży udokumentowanej fakturami, skorygowanej o dokonane doszacowanie niezafakturowanej w danym okresie sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej. Doszacowanie sprzedaży jest dokonywane nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału.

Przychód z tytułu usługi dystrybucyjnej rozpoznawany jest w momencie wykonania usługi, na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem doszacowania zużycia.

Do przychodów ze sprzedaży nie jest zaliczana wartość opłat pobranych w imieniu stron trzecich, dla których Grupa pełni rolę płatnika, tj. opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej.

Konto regulacyjne

Saldo konta regulacyjnego jest ustalane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Saldo konta regulacyjnego stanowi różnicę pomiędzy sumą przyjętego w taryfie na dany rok planowanego przychodu będącego podstawą kalkulacji stawek opłat własnych OSD, a sumą rzeczywiście uzyskanego przychodu w danym roku, która to różnica nie zależy od Grupy i jest przede wszystkim wynikiem odchyleń nośników opłat takich jak np. wolumen dostaw energii elektrycznej czy poziom mocy umownej, na podstawie których kalkulowane są stawki opłat.

Saldo konta regulacyjnego za rok n jest uwzględniane przez Prezesa URE przy kalkulacji taryfy i wpływa na wysokość przychodu regulowanego w roku n+2 (ewentualnie również w kolejnych latach).

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego w segmencie Obrót

Grupa uzyskuje przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do odbiorców finalnych oraz na rynku hurtowym. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej są rozpoznawane na podstawie miesiąca sprzedaży wskazanego na fakturach.

Ze względu na ciągły charakter dostaw energii, na potrzeby prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych Grupa koryguje przychody ze sprzedaży (sprzedaż zafakturowana) o wielkość dostarczonej a niezafakturowanej w danym okresie energii. Doszacowanie sprzedaży energii elektrycznej jest dokonywane na koniec każdego miesiąca.

Kalkulacja wartości doszacowania sprzedaży dokonywana jest odrębnie dla każdego punktu poboru energii oraz odrębnie dla poszczególnych składników ceny i rodzajów opłat taryfowych. Doszacowanie wolumenu energii elektrycznej jest obliczane na podstawie przeciętnego dziennego zużycia energii dla danego punktu poboru, wyznaczonego w oparciu o:

 • dane ze sprzedaży energii zafakturowanej w ostatnim okresie rozliczeniowym,
 • prognozowane dzienne zużycie energii.

Doszacowanie wolumenu energii elektrycznej dla nowo pozyskanego punktu poboru energii (nieposiadającego historii zużycia energii elektrycznej w systemie bilingowym) wyznaczane jest na podstawie deklarowanego przez klienta wolumenu.

W przypadku punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych z wykorzystaniem faktur prognozowych, doszacowanie urealnia sprzedaż poprzez przeliczenie wartości opłat dla prognozowanej ilości energii wg aktualnych stawek, obowiązujących w okresie prognozowanym.

Należności z tytułu doszacowanej sprzedaży na dzień 31 grudnia 2022 roku są przedstawione w nocie 25.1.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Przychody z Rynku Mocy

Na mocy Ustawy o rynku mocy Dostawcy mocy mogą w aukcjach mocy zaoferować Operatorowi (PSE S.A.) obowiązek mocowy na określony okres dostaw. Obowiązkiem mocowym nazywa się zobowiązanie Dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia. GK PGE w wyniku Aukcji Głównych na rok 2022, które odbyły się 15 listopada oraz 5 grudnia 2018 roku zakontraktowała ponad 12 GW obowiązków mocowych.

Przychody z leasingu operacyjnego

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w wyniku bieżącego okresu przy zastosowaniu metody liniowej przez okres leasingu, chyba że zastosowanie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedla sposób rozłożenia w czasie zmniejszania się korzyści czerpanych z oddanego w leasing składnika aktywów.  

Niezdyskontowane opłaty leasingowe, które będą otrzymane w skali roku w następnych okresach zaprezentowano w poniżej tabeli.

(w mln PLN)
Terminy zapadalności Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
do 1 roku 59 55
od 1 do 2 lat 52 48
od 2 do 3 lat 51 46
od 3 do 4 lat 48 45
od 4 do 5 lat 45 43
powyżej 5 lat 697 639

Przychody ze sprzedaży za rok 2022 w podziale na kategorie

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie między ujawnieniem przychodów w podziale na kategorie a informacjami o przychodach, które jednostka ujawnia dla każdego segmentu sprawozdawczego.

(w mln PLN) Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody z umów z klientami 36.449 7.435 3.395 45.887 6.746 353 316 (28.139) 72.442
Przychody z tytułu rozpoznanych rekompensat na podstawie Ustaw o cenach prądu i paliw gazowych 543 543
Przychody z tytułu rozpoznanych rekompensat zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 131 131
Przychody z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 231 231
Przychody z tytułu rekompensat KDT 2 2
Przychody z leasingu operacyjnego 11 22 6 5 57 1 1 (17) 86
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM  36.460  7.690  3.401  46.566  6.803  354  317  (28.156)  73.435 

W łącznej kwocie przychodów ze sprzedaży Grupa ujęła 66 mln PLN z tytułu transakcji sprzedaży, dla których wartość nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego. Grupa PGE dokonuje szacunków przychodów, z czego najistotniejszy dotyczy:

 • szacunku przychodów z tytułu rekompensat w segmencie Obrót,
 • doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług dystrybucyjnych w segmentach Obrót i Dystrybucja,
 • szacunku przychodów z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w segmencie Ciepłownictwo.

Opłaty leasingowe ujęte jako przychód w 2022 roku wyniosły 86 mln PLN (84 mln PLN w 2021 roku). Grupa nie osiągnęła przychodów z tytułu leasingu operacyjnego odnoszących się do zmiennych opłat leasingowych, które nie są zależne od indeksu lub stopy.

Poniższa tabela przedstawia przychody z umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych.

(w mln PLN)
Rodzaj dobra lub usługi Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia podatków i opłat 36.362 7.387 3.364 44.487 8.207 162 20 (26.178) 73.811
Podatki i opłaty pobrane w imieniu stron trzecich  (8)  (5)  –  (73)  (1.515)  –  –  –  (1.601) 
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym:  36.354  7.382  3.364  44.414  6.692  162  20  (26.178)  72.210 
Sprzedaż energii elektrycznej 33.434 3.969 2.849 22.520 15 (8.870) 53.917
Rynek mocy 2.142 211 276 29 2.658
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 13 15 46 6.374 (77) 6.371
Sprzedaż ciepła 89 2.901 13 (14) 2.989
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 1 75 246 13 335
Regulacyjne usługi systemowe 220 91 16 327
Sprzedaż gazu ziemnego 1.041 (465) 576
Sprzedaż innych paliw 8.568 (4.357) 4.211
Sprzedaż uprawnień CO2 263 67 12.200 (12.221) 309
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 192 53 (23) (3) 303 162 20 (187) 517
Przychody ze sprzedaży usług  95  53  31  1.473  54  191  296  (1.961)  232 
PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI, RAZEM  36.449  7.435  3.395  45.887  6.746  353  316  (28.139)  72.442 

(w mln PLN)
Termin przekazania dóbr lub usług Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody ze sprzedaży towarów oraz usług przekazywanych klientowi w miarę upływu czasu 35.898 7.187 3.141 23.649 6.389 (9.426) 66.838
Przychody ze sprzedaży towarów oraz usług przekazywanych klientowi w określonym momencie 551 248 254 22.238 357 353 316 (18.713) 5.604
PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI, RAZEM  36.449  7.435  3.395  45.887  6.746  353  316  (28.139)  72.442 

Przychody ze sprzedaży za rok 2021 w podziale na kategorie

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie między ujawnieniem przychodów w podziale na kategorie a informacjami o przychodach, które jednostka ujawnia dla każdego segmentu sprawozdawczego.

(w mln PLN) 
dane przekształcone Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody z umów z klientami 28.751 6.265 1.667 38.220 6.437 311 427 (29.337) 52.741
Przychody z tytułu rozpoznanych rekompensat na podstawie Ustawy o cenach prądu (2) (2)
Przychody z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji 7 7
Przychody z tytułu rekompensat KDT (58) (58)
Przychody z leasingu operacyjnego 13 25 5 5 55 5 (24) 84
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM  28.764  6.239  1.672  38.223  6.492  311  432  (29.361)  52.772 

W łącznej kwocie przychodów ze sprzedaży Grupa ujęła – 40 mln PLN z tytułu transakcji sprzedaży, dla których wartość nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego. Grupa PGE dokonuje szacunków przychodów, z czego najistotniejszy dotyczy doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług dystrybucyjnych w segmentach Obrót i Dystrybucja a także szacunek przychodów z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w segmencie Ciepłownictwo.

Poniższa tabela przedstawia przychody z umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych.

(w mln PLN)
Rodzaj dobra
lub usługi
dane przekształcone
Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia podatków i opłat 28.710 6.213 1.646 37.393 7.729 130 65 (27.880) 54.006 
Podatki i opłaty pobrane w imieniu stron trzecich  (10)  (4)  –  (145)  (1.344)  –  –  –  (1.503) 
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym:  28.700  6.209  1.646  37.248  6.385  130  65  (27.880)  52.503 
Sprzedaż energii elektrycznej 18.807 2.680 1.137 13.633 4 (5.433) 30.828 
Rynek mocy 2.162 281 305 32 2.780 
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 19 12 49 6.155 (76) 6.159 
Sprzedaż ciepła 157 2.555 13 (7) 2.718 
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 35 143 224 (56) 346 
Regulacyjne usługi systemowe 232 16 13 261 
Sprzedaż gazu ziemnego 449 (199) 250 
Sprzedaż innych paliw 564 (315) 249 
Sprzedaż uprawnień CO2 7.175 511 22.506 (21.702) 8.490 
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 113 11 (33) 2 226 130 65 (92) 422 
Przychody ze sprzedaży usług  51  56  21  972  52  181  362  (1.457)  238 
PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI, RAZEM  28.751  6.265  1.667  38.220  6.437  311  427  (29.337)  52.741 

(w mln PLN)
Termin przekazania dóbr lub usług
dane przekształcone
Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
Przychody ze sprzedaży towarów oraz usług przekazywanych klientowi w miarę upływu czasu 21.377 5.544 1.455 14.176 6.159 (5.715) 42.996 
Przychody ze sprzedaży towarów oraz usług przekazywanych klientowi w określonym momencie 7.374 721 212 24.044 278 311 427 (23.622) 9.745 
PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI, RAZEM  28.751  6.265  1.667  38.220  6.437  311  427  (29.337)  52.741 

Wyniki wyszukiwania