Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w mln PLN) Nota Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021 dane przekształcone*
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
Zysk brutto   4.110  4.871 
Podatek dochodowy zapłacony (2.168) (1.273)
Korekty o pozycje: 
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności 2
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące 4.362 4.412
Odsetki i dywidendy, netto 286 312
Zysk na działalności inwestycyjnej 27.1 18 (363)
Zmiana stanu należności 27.1 (1.373) (2.958)
Zmiana stanu zapasów 27.1 (2.727) 866
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 na własne potrzeby 35 (3.129)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 27.1 3.005 1.418
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych 27.1 (1.130) (482)
Zmiana stanu rezerw 27.1 7.147 3.813
Pozostałe 44 (50)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   11.609  7.439 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
Sprzedaż RAT i WN 24 59
Nabycie RAT i WN 27.2 (6.661) (4.682)
Założenie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 (1.391) (312)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 1.367 303
Nabycie aktywów finansowych (4) (60)
Nabycie jednostki konsolidowanej metodą pełną, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 27.2 (797)
Sprzedaż spółki zależnej 27.2 111 368
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych 23 63
Utrata kontroli 27.2 (2) (118)
Spłata udzielonych pożyczek 16
Pozostałe 18 12
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  (7.296)  (4.367) 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
Wpływy z tytułu emisji akcji 27.3 3.197
Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszom niekontrolującym 27.3 33 419
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów 27.3 2.293 601
Spłata pożyczek, kredytów, leasingu 27.3 (4.352) (1.233)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (3) (2)
Zapłacone odsetki 27.3 (364) (358)
Pozostałe 37 45
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  841  (528) 
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW   5.154  2.544 
Różnice kursowe netto  7 (17)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  18  6.733  4.189 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU   18  11.887  6.733 
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania