8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Bieżący podatek dochodowy 2.177 650
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 7 27
Odroczony podatek dochodowy (1.452) 250
Korekty odroczonego podatku dochodowego (12) (1)
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 720 926
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH
Od zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 33 77
Od wyceny instrumentów zabezpieczających (150) 146
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) (117) 223

Wyniki wyszukiwania