7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszt własny sprzedaży

Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:

  • koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę stanu produktów (wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku) oraz skorygowany o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby,
  • wartość sprzedanej energii elektrycznej, towarów i materiałów według cen nabycia,
  • zmiany wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z węglem wycenianym do wartości godziwej, a także zmiany wyceny zapasów węgla wycenianego w wartości godziwej.

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy Grupy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Grupę, wpływają na wynik finansowy Grupy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 4.371 4.419
Zużycie materiałów i energii 11.348 5.993
Usługi obce 2.787 2.499
Podatki i opłaty 23.278 13.988
Koszty świadczeń pracowniczych 6.092 5.098
Pozostałe koszty rodzajowe 436 365
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM  48.312  32.362 
Zmiana stanu produktów (7) 4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (689) (563)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (2.012) (1.515)
Koszty ogólnego zarządu (1.382) (1.028)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23.472 19.903
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY  67.694  49.163 

Wyniki wyszukiwania