22. Świadczenia pracownicze

Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 13,70 w roku 2023 5,05 w roku 2024 3,00 w roku 2025, 2,50 w roku 2026 i w kolejnych latach 4,45% w roku 2022, 3,35% w roku 2023, 2,5% w roku 2024 i w kolejnych latach
Stopa dyskontowa (%) 7,0 3,6
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) 3,8 – 5,0 1,36 – 2,80
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,0 – 8,2 0,2 – 9,8
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) 0,0 – 14,5 -22,34* w 2022 roku; 2,5% w latach kolejnych
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 0,0 – 10 4,5 – 7,27
*Zmiana wynika głownie ze zmiany dostawcy usług medycznych.
  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie.
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
  • Przyjęto ustawowy tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 roku.
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń na dzień sprawozdawczy przyjęto stopę dyskontową w wysokości 7,0%, (31 grudnia 2021: 3,6%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 460 103 462 101
Deputat węglowy 72 9 100 9
Taryfa energetyczna 678 47 743 38
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 254 19 356 18
Opieka medyczna 43 4 54 4
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.507 182 1.715 170
Nagrody jubileuszowe 681 116 666 106
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.188 298 2.381 276

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

(w mln PLN) Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2022 563 109 781 374 58 772 2.657
Zyski i straty aktuarialne 137 (4) 225 11 4 232 605
Korekta stopy dyskontowej (123) (20) (287) (109) (13) (159) (711)
Koszty bieżącego zatrudnienia 22 1 11 4 1 41 80
Koszty przeszłego zatrudnienia (1) (1)
Koszty odsetek 20 4 28 13 2 28 95
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (54) (9) (33) (19) (3) (116) (234)
Zmiana składu GK (1) (1) (1) (3)
Pozostałe zmiany (2) (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 563 81 725 273 47 797 2.486
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (21) (1) (11) (4) (1) (114) (152)
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe (20) (4) (28) (13) (2) (28) (95)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody (14) 24 62 98 9 179

(w mln PLN) Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 662 141 983 518 75 904 3.283
Zyski i straty aktuarialne 31 (4) 115 14 (1) 54 209
Korekta stopy dyskontowej (99) (21) (290) (135) (14) (119) (678)
Koszty bieżącego zatrudnienia 23 1 16 6 1 39 86
Koszty przeszłego zatrudnienia (3) (25) (19) (4) (51)
Koszty odsetek 8 2 12 7 1 12 42
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (60) (9) (30) (17) (3) (114) (233)
Zmiana składu GK (1) (1)
Pozostałe zmiany 2 (1) (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 563 109 781 374 58 772 2.657
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (20) (1) 9 13 (1) 30 30
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe (8) (2) (12) (7) (1) (12) (42)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 68 25 175 121 15 404

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2022 roku na zmianę kluczowych założeń

(w mln PLN) Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-1 p.p. + 1 p.p. -1 p.p. + 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 563 31 (30) (31) 31
Deputat węglowy 81 5 (5) (5) 6
Taryfa energetyczna 725 69 (58) (61) 72
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 273 26 (22) (22) 25
Opieka medyczna 47 4 (3) (3) 4
Nagrody jubileuszowe 797 42 (39) (39) 42
RAZEM 2.486 177 (157) (161) 180

Wyniki wyszukiwania