7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ujmowane są w sprawozdaniu zgodnie z zasadą ostrożności i współmierności.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO
Efekt zmiany wyceny rezerw na koszty rekultywacji 1.721 1.463
Kary, grzywny, odszkodowania 599 69
(Utworzenie)/Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (548) (83)
Rozwiązanie/(Utworzenie) pozostałych rezerw 162 (352)
Przekazane darowizny (75) (18)
Nadwyżki, ujawnienia aktywów/Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 75 24
Dotacje 32 32
RAT/WN oraz pozostała infrastruktura otrzymana nieodpłatnie 21 17
Zysk/(Strata) ze zbycia RAT/WN 18 41
Wycena i realizacja instrumentów pochodnych, w tym: (22) 2.896
– CO2 33 2.894
– Węgiel (55) 2
Pozostałe (31) (32)
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO, RAZEM 1.952 4.057

Wzrost Kar, grzywien, odszkodowań spowodowany jest naliczeniem przez spółkę zależną PGE GiEK S.A. kary umownej w kwocie 562 mln PLN konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, TECNICAS REUNIDAS S.A. oraz BUDIMEX S.A z tytułu niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w Elektrowni Turów w pierwszym roku okresu gwarancji. Kara umowna została objęta odpisem aktualizującym w tej samej wysokości. W lipcu 2022 roku PGE GiEK S.A. złożyła konsorcjum wezwanie do zapłaty, na które otrzymała odpowiedź odmowną. W październiku 2022 roku konsorcjum wystąpiło z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, na który otrzymała odpowiedź, że możliwość ich przeprowadzenia będzie możliwa dopiero po doprowadzeniu bloku do stanu zgodnego z zapisami Kontraktu.

Rozwiązanie pozostałych rezerw dotyczy rezerw na spory sądowe z kontrahentami spółki ENESTA, co zostało opisane w nocie 1.2 niniejszego sprawozdania finansowego.

Kwestia wyceny rezerwy rekultywacyjnej została opisana w nocie 21.2 niniejszego sprawozdania finansowego.

Przekazane darowizny dotyczy głównie darowizny przekazanej przez GK PGE na rzecz Kraju Libereckiego w Republice Czeskiej w kwocie 10 milionów EUR.

Wyniki wyszukiwania