7.4 Przychody i koszty finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej w stosunku do wartości bilansowej netto na dzień sprawozdawczy danego instrumentu finansowego przy uwzględnieniu zasady istotności.

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO
Dywidendy 4 3
Odsetki; w tym 147 (307)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 458 35
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (4) (33)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (9) (7)
Różnice kursowe (26) (4)
Zysk/(Strata) na zbyciu inwestycji 37 (6)
Rozliczenie utraty kontroli (1) 324
RAZEM KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO 148 (30)
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO
Koszty odsetkowe od pozycji niefinansowych (338) (219)
Odsetki od należności budżetowych (3) 2
Rozwiązanie rezerw (2) (1)
Pozostałe 6 (2)
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (337) (220)
RAZEM PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (189) (250)

Grupa wykazuje przychody z tytułu odsetek głównie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych i lokatach. Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozliczonych transakcji IRS oraz leasingów. Koszt odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu w bieżącym okresie wyniósł 41 mln PLN (40 mln PLN w 2021 roku). Koszt odsetkowy od pozycji niefinansowych dotyczy rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

Wynik na utracie kontroli w okresie porównawczym związany jest z objęciem przez Ørsted 50% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach EWB 2 i EWB 3.

Wyniki wyszukiwania