18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.

Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Środki pieniężne w banku i kasie 1.429 5.059
Lokaty typu overnight 801 5
Lokaty krótkoterminowe 6.147 1.124
Środki z tytułu emisji akcji 2.716
Środki na rachunkach VAT 794 545
RAZEM 11.887 6.733
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 11.783 6.002
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 3.817 1.830

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

W wartości środków pieniężnych zawarte są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 295 mln PLN (212 mln PLN w okresie porównawczym) na rachunkach klientów PGE Dom Maklerski S.A. stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT.

Wyniki wyszukiwania