27.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych 71 (9)
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (21) (50)
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego (47) 19
(Zysk)/strata na utracie kontroli (324)
Pozostałe 15 1
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM 18 (363)

Zmiana stanu należności

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych (1.375) (2.927)
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej 4 (40)
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów 20 3
Pozostałe (22) 6
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM (1.373) (2.958)

Zmiana stanu zapasów

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Zmiana stanu zapasów (2.729) 934
Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT (23) (68)
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej 25
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM (2.727) 866

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych 2.067 1.166
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 1.055 123
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych (163) 145
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej (8) (12)
Pozostałe 54 (4)
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM 3.005 1.418

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
Zmiana stanu pozostałych aktywów (956) (475)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów 124 62
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie (134) 54
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej (7) (16)
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej (187) (45)
Pozostałe 30 (62)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, RAZEM (1.130) (482)

Zmiana stanu rezerw

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Zmiana stanu rezerw 6.427 2.641
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody 178 404
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa 542 821
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności inwestycyjnej (39)
Korekta o nabycie/sprzedaż spółki zależnej (25)
Pozostałe 25 (14)
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM 7.147 3.813

Wyniki wyszukiwania